Nervová soustava


FUNKCE NS

 • řídí přímo (nervová zakončení) či nepřímo (hormony) činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou kooridnaci
  • tzn. řízení kosterního svalstva + řízení vnitřních orgánů 
 • vyšší nervové funkce: instinktivní chování, učení a paměť, myšlení, řeč, vědomí sebe sama 
 • funkce nervové soustavy:
  • příjem signálu
  • vedení vzruchu
  • integrace (zpracování informace a vytvoření odpovědi)

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ NS

 • vývoj NS je indukován chordou
 • tvoří se neurální lišta
 • buňky neuroektodermu se rozlišují vevýstelku nervové trubice (ependym), neuroblasty (dávají vznik neuronům) a  glioblasty (dávají vznik gliovým buňkám)

NeuronNEURON

 • základní funkční a anatomická jednotka nervové soustavy
 • tělo (soma = perikaryon)
  • rozhoduje o vzniku a šíření vzruchu
  • ohraničeno plazmatickou membránou
  • tvořeno neuroplazmou, jádrem a jadérkem
  • organely - modifikovány (kvůli specifické funkci neuronů)
   • mnoho mitochondrií a ribozomů (metabolismus)
   • silně vyvinute endoplazmatické retikulum (především drsné)
 • výběžky
  • dendrity
   • přijímají vzruchy z jiných nervových buněk nebo smyslových buněk
   • větší počet, kratší, větvené
  • axon = neurit
   • vede vzruch od těla neuronu
   • transportuje látky, tudíž musí mít rozvinutý cytoskelet
   • místo, kde axon odstupuje od těla neuronu se nazývá inciální segment
   • kryt myelinovou pochvou, která je vytvářena Schwannovými buňkami 
    • přerušována Ranvierovými zářezy - urychlují vedení vzruchu

GLIOVÉ BUŇKY

 • podpůrné buňky nervové soustavy
 • funkce:
  • podpora
  • výživa
  • ochrana
  • fagocytóza
 • oligodendrocyty
  • tvoří myelinové pochvy axonů v CNS ( v PNS tuto fci plní Schwannovy buňky)
  • jeden oligodendrocyt může myelinizovat i více axonů
 • astrocyty
  • strukturní podpora neuronů
  • recyklace neurotransmiterů
  • ustavují mimobuněčnou rovnováhu H+ a K+
  • podílí se na hematoencefalické bariéře
 • mikroglie
  • v CNS plní funkci makrofágů
 • ependymové buňky
  • pokrývají vnitřní dutiny CNS (komory, kanály)
  • buňky podobné cylindrickému epitelu

SynapseSYNAPSE 

 • funkční kontakt mezi membránami 2 buněk
 • slouží k přenosu nervových vzruchů
 • synaptická štěrbina cca 20 nm 
 • signál elektrický se mění na signál chemický 
 • presynaptický útvar = vakovité rozšíření axonu (zde se hromadí váčky s neurotransmitery) → vzruch otvírá vápníkové kanály - vápník v buňce aktivuje přenos váčků a vylití neurotransmiterů do synaptické štěrbiny → neurotransmitery se váží na receptor postsynaptického útvaru → neurotransmiter se váže na receptory postsynaptické membrány → permeabilita postsynaptcké membrány pro Na+ - dochází k depolarizaci membrány (čím více neurotransmiteru se uvolní, tím větší je depolarizace)
 • neurotransmitery: otevírají kanály postsynaptické membrány
  • excitační - acetylcholin, noradrenalin
  • inhibiční - kyselina gama-aminomáselná (= GABA, vyvolá hyperpolarizaci – útlum)

PŘENOS VZRUCHU (= SIGNÁLNÍ FUNKCE NEURONU)

 • mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředím rozdíl elektrického potenciálu asi 70 mV = klidový membránový potenciál (záporný)
  • vzniká na základě nerovnoměrného rozdělení kladných a záporných iontů, odděleno membránou 
   • vně buňky vysoká koncentrace iontů Na+ 
   • uvnitř buňky malá převaha iontů K+, které mohou po koncentračním spádu z buňky unikat, jsou ale zadržovány záporně nabitými ionty fosforečnanů a bílkovin → celkově převaha záporných iontů (bílkoviny, fosforečnany)
 • předpokladem pro signální činnost nervové soustavy jsou elektrické a chemické gradienty mezi vnějškem a vnitřkem buňky → tyto udržovány aktivním transportem (iontové pumpy)
 • průchod vzruchu - nervová stimulace: mění se propustnost plazmatické membrány pro K+ a Na+
  •  Na+ kanály se otevírají → ionty se pohybují po koncentračním spádu do buňky → dojde k vychýlení membránového potenciálu (= depolarizace), vznikají nervové signály
  • Na+ kanály se uzavírají a otevírají se K+ kanály → draslík proudí ven z buňky, dochází k repolarizaci (návrat na původní potenciál)
 • synaptické potenciály se šíří nejdále do oblasti iniciálního segmentu, vznikne-li zde dostatečně velká depolarizace (tzv. prahová), vznikají akční potenciály 
  • akční potenciál se šíří z oblasti iniciálního segmentu po axonu 
  • akční potenciály jsou vždy stejné velikosti (buď vzniknou, nebo nevzniknou) 

REFLEX, REFLEXNÍ OBLOUK

 • reflex = funkční jednotka nervové soustavy
  • zákonitá odpověď/reakce organismu na podnět (dráždění receptorů)
 • reflexní oblouk
  • receptor (smyslový orgán) - dochází k vytvoření vzruchu
  • dostředivá (aferentní, senzitivní) dráha - šíření/přenos vzruchu
  • centrum (mozek nebo mícha) - zpracování
  • odstředivá (eferentní, motorická) dráha - šíření/přenos vzruchu
  • výkonný orgán (= efektor, sval nebo žláza) 
 • př. míšní reflex: čidlo ve svalu → dostředivý neuron → interneuron → odstředivý neuron → svalové vlákno

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

PÁTEŘNÍ MÍCHA

 • uložena v páteřním kanále po 1. bederní obratel
 • délka 40–45 cm 
 • odstupuje z ní 31 párů míšních nervů
  • 8 párů krčních
  • 12 párů hrudních
  • 5 párů bederních
  • 5 párů křížových
  • 1 pár kostrčních
 • šedá hmota uvnitř (tvar motýlích křídel), obklopená bílou hmotou 
  • šedá hmota: přední a zadní rohy míšní 
  • bílá hmota: provazce míšní - zadní vzestupné, přední a postranní sestupné 
 • míšní reflexy – vzruch prochází pouze míchou 
 • funkce:
  • obranné a napínací reflexy 
  • ústředí jednoduchých svalových výkonů 
  • protichůdné pohyby končetin 
  • vegetativní reflexy (rozšiřování zornic, genitální funkce, vyprazdňovací funkce) 
  • převodní funkce – spojení


Mícha (prezentace z projektu Atraktivní biologie, který realizuje Univerzita Palackého Olomouc - http://atraktivnibiologie.upol.cz)


MozekMOZEK

 • uložen v lebeční dutině (ochrana)
 • chráněn mozkomíšními plenami: tvrdá plena + 2 měkké pleny (pavučnice, omozečnice) = 3 vazivové obaly mozku
  • omozečnice = pia mater
   • obaluje přímo nervovou tkáň
   • bohatě prokrvena
  • pavučnince = arachnoidea
   • bezcévná
   • obsahuje dutinky vyplněné mozkomíšním mokem
  • tvrdá plena mozková= dura mater
   • silná a neohebná
   • částečně srůstá s kostěnými obaly

Mozkomíšní mok

 • pod pavučnicí a v mozkových komorách
 • vzniká aktivní sekrecí buněk v komorách a filtrací tkáňnového moku
 • funkce:
  • chrání mozek před otřesy
  • zajišťuje hoemostázu
  • transportuje živiny
  • vyrovnává objemové změny

Hematoencefalická bariéra

 • mezi krevním řečištěm a nervovu tkání
 • zprostředkovává selektivní výměnu látek a chrání CNS před látkami z krve
  • nepropustná pro vysokomolekulární látky
 • propustná pouze v hypotalamu - hormony!

Části mozku

 • prodloužená mícha 
 • most Varolův 
 • střední mozek 
  • pozn.: a), b), c) tvoří mozkový kmen = nejstarší část mozku 
 • mozeček 
 • mezimozek 
 • koncový mozek

PRODLOUŽENÁ MÍCHA = myelencephalon = medula oblongata

 • pokračování páteřní míchy 
 • dlouhá cca 1,5 cm 
 • centrum reflexní činnosti
  • dýchací reflexy – kašel, kýchání
  • srdeční reflexy – činnost srdce, krevní tlak
  • sací reflex
  • polykací reflex
  • zvracivý reflex
  • slinění
 • rytmické projevy chování - spánek
 • křížení nervových drah (levá strana mozku kontroluje pravou stranu těla a naopak) 
 • centrální kanálek se rozšiřuje ve IV. komoru mozkovou, prodloužená mícha je její spodinou 
 • šedá hmota – jádra hlavových nervů (IX.–XII.) 
  • jádra spolu se síťovitě upravenou šedou hmotou jsou centra složitých reflexů 
 • bílá hmota – soubory vzestupných a sestupných drah + další dráhy z polohových, pohybových a sluchových receptorů vnitřního ucha 
 • poranění prodloužené míchy je většinou smrtelné

MOST VAROLŮV = pons Varoli

 • spojuje koncový mozek s mozečkem a míchou
 • šedá hmota mostu řídí slinné a slzní žlázy 
 • jádra V.–VIII. mozkového nervu

STŘEDNÍ MOZEK = mezencephalon

 • ovlivňuje činnost kosterního svalstva
 • zrakové reflexy 
 • řídí pohybové reakce na zrakové a sluchové podněty, řídí souhru očí 
 • stonky mozkové: 
  • jádra III. a IV. mozkového nervu 
  • sestupné nervové dráhy z MK k nižším motorickým ústředím 
  • černé jádro
   • přepojovací stanice sestupných drah z bazálních ganglií a hypothalamu; zbarvení melaninem, produkce dopaminu 
  • červené jádro
   • motorická mimopyramidová dráha; vlákna z mozečku, MK, do thalamu 
  • čtverohrbolí: 
   • šedá hmota
   • přední pár - zakončení části vláken zrakového nervu, koordinace pohybů očí, hlavy, těla
   • zadní pár - zakončení části vláken sluchové dráhy, sluchové reflexy

MOZEČEK = cerebellum

 • nad prodlouženou míchou a mostem
 • váha cca 130–140 g 
 • 2 polokoule spojené červem mozečkovým 
 • strop IV. komory mozkové 
 • na povrchu šedá hmota (mozečková kůra), uvnitř bílá hmota 
 • řídí rovnováhu těla, přesné koordinované pohyby (jemná motorika) 
 • činnost přechodně ochromuje alkohol (vrávoravá chůze, neschopnost udržet rovnováhu, nekoordinované pohyby) 
 • příjímá vzruchy ze zrakového, pohybového, sluchového a polohového ústrojí, proprioreceptorů

MEZIMOZEK = dielencephalon

 • tvořen párovými útvary vejčitého tvaru – thalamus + hypothalamus
 • talamus (= hrboly): 
  • párový útvar z šedé hmoty 
  • příjem všech smyslových informací, brána vědomí, pocit vlastního já 
  • propouští a kontroluje všechny vzruchy, které vnímáme jako pocity 
  • poškození: poruchy vnímání - ztráta citlivosti nebo prudké bolesti 
 • hypotalamus (= podhrbolí): 
  • nejvyšší reflexní centrum pro řízení činnosti vnitřních orgánů 
  • nadřazený prodloužené míše 
  • velikost nehtu palce 
  • různá jádra - vegetativní centra 
  • řídí termoregulaci, hospodaření s vodou, tkáňový metabolismus, dýchání, krevní oběh, krvetvorbu, neurosekreci, homeostázu 
  • má integrační funkci 
  • regulace pocitu hladu, žízně, TK, hladiny glukózy, rozmnožování 
  • mobilizace pro útočné, obranné reakce, výživu, sexuální chování, hledání druha, výchovu potomků 
  • spojen s hypofýzou - propojení nervové a humorální činnosti 
 • v mezimozku III. komora mozková (k jejímu stropu připojena šišinka – epifýza)

KONCOVÝ MOZEK = telencephalon

 • 2 polokoule (hemisféry)
 • spojené vazníkem 
 • na povrchu šedá hmota → šedá kůra 
  • rýhy, závity, brázdy – dělí mozek na laloky: temenní, týlní, čelní, spánkové (gyrifikace) 
 • na spodině hemisfér čichový mozek (rhinencephalon) 
 • šedá hmota uvnitř bílé hmoty hemisfér bazální ganglia

Mozková kůra = cortex cerebri

 • 2-8 mm, 6 vrstev 
 • cca 14 miliard buněk 
 • frontální kůra:
  • abstraktní myšlení,
  • plánování budoucí činnosti,
  • kontrola instinktivního chování 
 • korové analyzátory:
  • čichový - podkovovitě kolem kalózního tělesa
  • chuťový - nad postranní brázdou za zadním centrálním závitem
  • zrakový - na vnitřní straně týlního laloku
  • sluchový - horní spánkový závit
  • kožní citlivosti - za centrální brázdou (temenní lalok)
  • motorická oblast - před centrální brázdou (pyramidové buňky)
  • motorická oblast řeči (Brocovo centrum) - zadní úsek dolního čelního závitu
  • senzitivní centrum řeči (Wernickeova oblast) - spánkový lalok

Bílá hmota

 • spojení mezi různými místy téže hemisféry → dráhy asociační
 • spojení mezi stejnými místy kůry obou hemisfér (procházejí vazníkem) → dráhy komisurální 
 • spojení mezi kůrou a nižšími oddíly CNS → dráhy projekční

Levá hemisféra

 • analytický charakter myšlenkových procesů
 • lineární (krok za krokem) 
 • verbální (vychází ze slovních symbolů 
 • vznik vět a řešení matematických rovnic 
 • věda, technologie

Pravá hemisféra

 • syntetický charakter myšlenkových procesů
 • spojení myšlenek a pojmů 
 • holistický charakter (jednotlivé kroky v širších souvislostech) 
 • představivost – chápání trojrozměrných předmětů 
 • hudba, umělecká díla, umění, imaginace

Bazální ganglia

 • shluky šedé hmoty v bílé hmotě hemisfér
 • jádra:
  • ocasaté + čočkovité = žíhané těleso
  • mandloňové (amygdala) 
 • žíhané těleso: nižší podkorové ústředí pro regulaci pohybů, pohyby automatické, naučené, jednoduché, rutinní, stereotypní; propojení s mozečkem a mozkovou kůrou; zajišťuje přiměřenost pohybu  
 • amygdala: chování spojené se zachováním života, pud sebezáchovy, emoce, sexuální chování (neokortex ovlivňuje emoce, aby nebyly příliš intenzivní); součást limbického systému

Limbický systém

 • kolem mozkového kmene límec (limbus)
 • vývojově stará oblast mozku: hippocampus, amygdala, část talamu a hypotalamu 
 • komplexní emocionální a instinktivní chování 
 • podílí se na vzniku paměti

Retikulární formace

 • síťovité uspořádání neuronů v mozkovém kmenu
 • třídí impulsy přicházející do mozku (až 100 za sekundu) 
 • odděluje důležité od nepodstatných 
 • spojení s vyššími centry (aktivace, stav bdělosti) 
 • zajišťuje poplachový mechanismus – RAS = retikulární aktivační systém, reguluje i zvykání

ŘÍZENÍ MOTORICKÝCH FUNKCÍ

 • 1. mícha – z motorických neuronů ventrálních rohů, buď součást reflexních oblouků nebo ovládány z různých oblastí mozku
 • 2. mozkový kmen – prodloužená mícha a střední mozek, podřízeny motorickým funkcím neokortexu 
 • 3. mozková kůra – čelní lalok, na zpracování signálů se podílí i mozeček a bazální ganglia

MOTORICKÉ DRÁHY

 • 1. přímá dráha – vlákna vedou bez přerušení k motorickým neuronům míchy, kortikospinální (pyramidová) dráha, z každé hemisféry jedna (obsahuje cca 1 000 000 nervových vláken), signály pro jemné, zručné, rychlé pohyby
 • 2. nepřímá dráha – tvořena více neurony, trvá o něco déle, opěrná motorika, centra v mozkovém kmenu

ŘEČ A POROZUMĚNÍ ŘEČI

 • Brocova oblast – součást motorické kůry, kontrola pohybů rtů, jazyka, hlasivek (až 300 slov/min.), levá oblast dolního čelního laloku
 • Wernickeova oblast – vrchol spánkového laloku, porozumění řeči 
 • gyrus angularis (úhlový závit) – levá hemisféra, zadní část týlního laloku; transformace vizuální podoby slov do zvukové (interpretace) nebo naopak zvukové podoby do psané

OBVODOVÉ NERVSTVO

 • mozkomíšní nervy – ovládáme je vůlí, vzruchy si uvědomujeme
  • 12 párů mozkových nervů (čichový, zrakový, okohybný, trojklanný, lícní, bloudivý…)
  • míšní nervy (nervy mezižeberní, nervy pro končetiny) 
 • útrobní nervy – vedou vzruchy z vnitřních orgánů, žláz, hladkého svalstva; neovládáme je vůlí, vzruchy si neuvědomujeme

MOZKOVÉ NERVY

 • I. čichový = olfactorius
  • senzitivní
  • ze sliznice ostrůvky čichové kosti so rhinencephalu
 • II. zrakový = opticus
  • ze sítnice, otvorem kosti klínové, zkřížení zrakového nervu, do thalamu, čtverohrbolí, zadního týlního laloku
 • III. okohybný = oculometricus, IV. kladkový = trochelaris, VI. odtahující = abducens
  • okohybné, začínají ve středním mozku a Varolové mostu, do očnice
  • pohyb očních koulí, zvedání víček
  • poruchy: šilhání, pokles víček
 • V. trojklanný = trigeminus
  • 3 větve: do oblasti oka, do horní čelisti, do dolní čelisti
  • motorická vlákna - žvýkací svaly
  • bolesti zubů, slinění, slzení
 • VII. lícní = facialis
  • motorická vlákna - pohyby obličejových svalů při řeči a výrazech
  • vychází pod úponem boltce
  • při zánětu středního ucha - ochrnutí mimických svalů
  • senzitivní vlákna - chuťové vzruchy
 • VIII. sluchově-rovonovážný = statoacusticus
  • senzitivní vlákna - vzruchy ze sluchově rovnoážného  ústrojí, do jader v prodloužené míše a mozečku, končív kůře spánkového laloku
 • IX. jazykohltanový = glossopharyngeus
  • senzitivní vlákna - ze sliznice středního ucha, Eustachovy trubice, hltanu, patra, chuťových buněk
  • motorická vlákna - inervace svalů jazyka a hltanu, příušní slinná žláza
 • X. bloudivý = vagus
  • senzitivní vlákna - receptory trávicí trubice, dýchacích orgánů, zevní zvukovod, srdce
  • motorická vlákna - ke hladkým svalům příslušných orgánů
 • XI. přídatný = accesorius
  • inervace svalů krku - trapézový, zdvihač hlavy + měkké patro
 • XII. podjazykový = hypoglossus
  • motorický - z prodloužené míchy, svaly jazyka

MÍŠNÍ NERVY

 • z míchy vychází 31 párů nervů (31 míšních segmentů)
 • motorická + senzitivní vlákna 
 • dostředivá vlákna zadních kořenů vytvářejí nervovou uzlinu míšní, vyplněnou těly nervových buněk 
 • každý míšní nerv se po výstupu z páteřního kanálu dělí na 4 větve:
  • 3 tenké: spojovací – napojená na sympatikus, míšní pleny, inervace svalů a kůže za páteří
  • 1 silná přední – dlouhá, spojují se většinou v pleteně 
 • pleteň krční: 1. - 4. krční nerv
  • motoricky: svaly krční + bránice
  • senzitivně: kůže krku, boltce, ramena, část hrudníku 
 • pleteň pažní: 5. - 8. nerv krční a část 1. hrudního
  • motoricky: svaly pletence horní končetiny, volné horní končetiny
  • senzitivně: kůže horní končetiny 
 • nervy hrudní: netvoří pleteně, 12 párů v jednotlivých mezižebřích (nervy mezižeberní)
  • rozvětvují se ve svalech hrudní a břišní stěny a v kůži přední strany trupu 
 • pleteň bederní: z větví 1. - 4. bederního nervu, uložena ve svalu bedrostehenním
  • motoricky: svaly břicha, přední a vnitřní strany stehna
  • senzitivně: kůže příslušných oblastí a vnějších pohlavních orgánů
  • největší nerv = nerv stehenní, větví se na přední straně stehna 
 • pleteň křížová: z 5. bederního a 1. - 3. nervu křížového
  • doplňuje inervaci pánve a stehna
  • největší část se spojuje v nejsilnější nerv těla (n. sedací: po zadní straně stehna, v jámě zákolenní se dělí na n. holenní a n. lýtkový) 
 • pleteň stydká: ze všech křížových nervů
  • inervuje některé svaly pánevního dna, orgány malé pánve
  • převážně vegetativní vlákna 
 • pleteň kostrční: nervy kostrční, drobné, do okolí análního otvoru

NERVY VEGETATIVNÍ (AUTONOMNÍ)

 • regulace základních funkcí těla
 • udržování jednoty vnitřního prostředí 
 • receptory i efektory ve stěnách útrobních orgánů 
 • vystupují z určitých oddílů CNS spolu s hlavovými nebo míšními nervy 
 • po krátkém společném průběhu se od těchto nervů oddělují a zakončují ve vegetativních gangliích 
 • sympatikus a parasympatikus
 • sympatikus 
  • z hrudní a bederní míchy 
  • kmeny podél páteře (paravertebrální ganglia) 
  • některá ganglia samostatně v blízkosti CNS (prevertebrální ganglia) 
  • mediátorem noradrenalin 
  • s CNS spojen větévkami míšních nervů 
  • nervy vedou podél cév 
  • pleteně: plexus solaris (sluneční pleteň, při oblouku aorty), pleteň v malé pánvi, pleteň při rozvětvení průdušnice 
  • funkce: uvolnění energie (ve dne), posílení metabolismu, vylučování adrenalinu, uvolňování glukózy do krve, zrychlení TF, zvýšení TK, rozšíření věnčitých cév, zvýšení vylučování potu, potlačení svalové únavy, tlumí činnost trávicí soustavy, funguje v chladnu, při infekci, ztrátě krve, strachu, rozčilení, práci 
 • parasympatikus 
  • z prodloužené a křížové míchy 
  • některé větévky se připojují k sympatickým pletením 
  • ganglia terminální - v blízkosti inervovaného orgánu 
  • funkce: odpočinek, obnova sil, rekonvalescence, posílení peristaltických pohybů, vylučování trávicích šťáv, sekrece inzulínu – ukládání glukózy, spánek

ÚROVNĚ REGULACE

 • 1. mícha: vyprazdňování močového měchýře a střev, pohlavní reakce (po spojení s vyššími centry, jinak nedokonalé)
 • 2. prodloužená mícha: centra důležitých funkcí, chybí schopnost dokonalé integrace funkcí 
 • 3. hypothalamus: komplexy reakcí

REFLEXY

 • nepodmíněné: vrozené, založeny v genetickém kódu → reflex zornicový, sací, uchopovací, obranné reflexy – podnět vždy biologicky důležitý
 • podmíněné: vznikají na základě spojení nepodmíněného reflexu s jakýmkoliv podnětem, spojení je dočasné, nutno posilovat, jinak vyhasíná

NEUROLOGICKÉ PORUCHY

 • epilepsie: chaotické elektrické aktivity mozku
 • sclerosis multiplex: demyelinizace vláken 
 • Parkinsonova choroba: více muži, degenerace substantia nigra 
 • demence: kolem 1/5 lidí nad 80 let 
 • Alzheimerova choroba: produkce abnormální bílkoviny amyloidu 
 • mrtvice: blokáda drobných cév, trombus, embolus 
 • krvácení do mozku: lidé s hypertenzí 
 • subarachnoidální krvácení: aneuryzma 
 • migréna: stažení cév (pro roztažení cév serotonin) 
 • meningitida 
 • mozkové nádory 
 • otřes mozku
Comments