Oběhový a mízní systém


 • = srdečně-cévní = kardiovaskulární systém
 • William Harvey – objevitel krevního oběhu 
 • Marcello Malpighi – objevitel kapilár 
 • oběhovou soustavu člověka můžeme rozčlenit na tři hlavní části: 
  • velký (tělní, systémový) oběh 
  • malý (plicní) oběh 
  • srdce

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ CÉVNÍ SOUSTAVY

Srdce

 • v hlavové části zárodku se po počátku gastrulace tvoří - perikardová coelomová dutina (perikard je částí somatopleury a stane se osrdečníkem)
  • na rozhraní této dutiny a entodermu se vytvoří krevní ostrůvky spojí se v endotelovou trubici vytvářející párový základ srdce
  • mezoderm se ztluští v srdeční ploténku - základ pro myokard a epikard 
  • párový základ srdce splyne v jednotnou trubici -  za tři dny od založení krevních ostrůvků srdce pulsuje
   • mění se jeho tvar a rozděluje se na dvě předsíně a dvě komory (do 3. měsíce se vytvoří přepážky a chlopně)
   • srdce postupně klesá do hrudní dutiny (i po porodu)

Formování srdečních komor

Tepny

 • ventrální aorta - větví se na levou a pravou vzestupnou větev, z nich vycházejí oblouky aorty do párových sestupných dorzálních aort
 • oblouky aorty (vytvořené v průběhu 4. týdne) procházejí žaberními oblouky
 • dorzální párové aorty
  • pokračují kraniálně do hlavy
  • kaudálně splývají v dorzální aortu odvádí krev do těla, žloutkového vaku a choria (základ placenty)
 • průběh cév se mění - největší přestavba  v obloucích aorty
  1. zaniká
  2. zaniká
  3. tvoří se z něj krkavice
  4. mohutní jsho  levý oblouk a stává se výchozím řečištěm tepenné krve
  5. zaniká
  6. vznikají z něj plicní tepny

Oběh

 • dokončen ve 2. měsíci, napojen na oběh placentární
 • okysličená krev z placenty se mísí z žilní krví a vtéká dolní dutou žilou do pravé předsíně - přes neuzavřenou chlopeň proudí hlavně do levé předsíně, i krev z plicních žil přitéká do levé předsíně
 • do aorty odchází z levé komory smíšená krev
 • krev z horní duté žíly proudí z pravé předsíně do pravé komory - odtud je odváděna do plic
  • do plic dojde jen malá čast
  • většina proteče zvláštní spojovací cévou (ductus arteriosus nebo Botalliho chodba) do aorty
 • Botalliho chodba a specifický embryonální a fetální hemoglobin zajišťují dostatečný přívod kyslíku do tkání
  • ovzdušněním plic se v nich rozšíří krevní řečiště a následné zvýšení tlaku v levé polovině srdce uzavře mezipředsíňovou chlopeň (později srůstá)
  • Botalliho chodba se postupně změní na vazivové provazce

KREVNÍ CÉVY

 • krev se v lidském těle pohybuje v cévách: tepnách, žílách a vlásečnicích
 • tepny (= artérie)
  • větví se v tepénky (arterioly)
  • silnější stěna (elastická vlákna, hladká svalovina, vazivo s kolagenem) 
 • žíly (= vény)
  • větví se na žilky (venuly)
  • tenčí stěna (méně elastických vláken, slabá hladká svalovina)
  • kapsovité chlopně v žilách dolních končetin - znemožňují zpětný tok krve
 • vlásečnice (= kapiláry)
  • stěna tvořena jednou vrstvou buněk → vnitřní endotelová výstelka
  • tvoří hustou síť, 0,5–1 mm dlouhé
  • různá hustota – závisí na činnosti orgánů a metabolismu
   • nejvíce kapilár v plicích, mozku, srdci, sítnici, štítné žláze, nejméně kapilár ve vazivu, chrupavce 
 • proudění krve tepnami pod tlakem (největší v aortě), rychlé  
 • proudění krve žilami pod nízkým až nulovým! tlakem (nejmenší při vyústěné velkých žil do srdce), pomalé (1/4 rychlosti tepenné krve) 
 • na návratu žilní krve se podílí kosterní svalstvo, podtlak v hrudní dutině, žilní chlopně v dolních končetinách 
 • onemocnění cév
  • varixy = křečové žíly - vrozená méněcennost žilních stěn 
  • bércový vřed - porucha výživy 
  • Bürgerova choroba - zánět endotelu, časté u kuřáků

SRDCE

 • hlavní motor a pumpa celého oběhového systému
 • orgán velikosti sevřené pěsti 
 • uloženo ve středu hrudníku mezi dvěma plícemi v prostoru zvaném mediastinum 
 • tvar srdce: šikmo uložený nepravidelný kužel s bází nahoře a vpravo a špičkou mířící dolů a doleva 
 • 2 předsíně (atrium) + 2 komory (ventriculum) se silnější svalovinou
 • komory odděleny přepážkou (septum interventriculare) 
 • srdeční svalovina (vrstvy):
  • endokard (nitroblána srdeční) 
  • myokard (vlastní srdeční sval)
  • epikard (vazivový obal)
  • perikard 
 • srdeční chlopně
  • usměrňují průtok krve srdcem
  • oddělují předsíně a komory (= cípaté chlopně, vlevo dvojcípá, vpravo trojcípá) nebo tepny a komory (= poloměsíčité chlopně)
  • otevírání chlopní vazivové šlašinky a trabekuly → zároveň s textem viz pro lepší pochopení také průřez srdce (níže) 
 • práce srdce: 1 tep = systola (stah) + diastola (uvolnění) 
 • tepová frekvence: 70 tepů za minutu v klidu, 180–200 tepů za minutu při práci 
 • tepový objem: v klidu 60–80 ml (tj. 5–6 l/min), při práci 100–150 ml (25–30 l/min); závisí na velikosti srdce
 • výživa srdce: věnčité (koronární) tepny (mají vysokou spotřebu kyslíku), 2 levé + 1 pravá, odstupují z aorty

KREVNÍ TLAK

 • kolísá v průběhu srdečního cyklu
 • závisí na odporu v cévách, činnosti srdce, celkovém množství obíhající krve 
 • zvyšuje se s věkem, ubývá totiž pružnosti tepen 
 • klesá směrem od srdce (nejvyšší v aortě, nejnižší při ústí dolní duté žíly) 
 • regulace zpětnou vazbou
  • regulační centrum: prodloužená mícha prostřednictvím (para)sympatiku, někdy hormonů (adrenalin) – baroreceptory ve velkých tepnách 
 • tlak systolický 12–20 kPa/90–150 mm Hg, tlak diastolický 8–10,6 kPa/60–80 mm Hg

CHOROBY SRDCE A CÉV

 • ateroskleróza: ukládání plátů ve velkých tepnách
 • arterioskleróza: ukládání plátů v tepnách 
 • srdeční ischémie: nedokrevnost 
 • infarkt myokardu: ucpání nebo prasknutí koronární tepny a odumření myokardu 
 • angina pectoris: chronické zúžení koronárních cév 
 • hypertenze: vysoký krevní tlak 
 • hypotenze: nízký krevní tlak

SRDEČNÍ AUTOMACIE

 • vzruch vzniká nezávisle na NS
 • srdeční převodní systém: 
  1. sinoatriální uzel (SA): primární vznik impulsu, leží při ústí horní duté žíly; rychlost vzruchu 1 m/s
  2. svazečky internodálních vláken: převod impulsu 
  3. atrioventrikulární uzel (AV): leží mezi P síní a P komorou; rychlost vzruchu 5 cm/s
  4. Hisův můstek (= H. svazek): v mezikomorové přepážce 
  5. Tawarova raménka: rozdělení vlákna na L a P 
  6. Purkyňova vlákna: vyústění T. ramének, přenos signálu na myokard; rychlost vzruchu 2 - 4 m/s

ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI

 • prodloužená mícha + hypothalamus → kardioregulační centrum
 • bloudivý nerv: připojuje se k parasympatiku (zpomaluje srdeční činnost) 
 • srdeční nervy (sympatikus – zrychluje srdeční činnost)
 • ovlivněna také emocemi a hormony (adrenalin, tyroxin)

KREVNÍ OBĚH

 • tělní
  • aorta z levé komory 
   • kmen hlavopažní (dále se dělí na pravou společnou krkavici a pravou tepnu podklíčkovou) 
   • levá společná krkavice 
   • levá tepna podklíčková 
  • sestupná aorta 
   • nástěnné větve (mezižeberní) → zásobují kůži, svaly 
   • útrobní větve
    • hrudní 
    • břišní
     • nástěnné 
     • útrobní
      • párové: ledviny, nadledviny, pohl. žlázy, bránice, stěna břišní dutiny
      • nepárové: slinivka, játra, střeva, žaludek, močový měchýř 
  • 2 společné tepny kyčelní 
   • zevní: pod tříselním vazem → tepna stehenní 
   • vnitřní: do malé pánve, tam 11 větví (nástěnné, útrobní) 
  • odkysličená krev se do srdce (P předsíně) vrací horní dutou žílou (z paží, hlavy a krku) a dolní dutou žílou (z dolní poloviny těla) 
 • vrátnicový
  • hepatoportální oběh (jaterní vrátnicový systém žil) 
  • vychází ze střevní stěny, spojují se ve vrátnicovou (jaterní) žílu 
  • sice odkysličená krev, ale vede vstřebané živiny rovnou do jater ke zpracování 
 • plicní
  • krev s malým obsahem kyslíku čerpána z pravé komory do plicních tepen (L, P), těmi putuje do plic, kde se okysličí 
  • již okysličená krev putuje tentokrát plicní žílou do levé předsíně, odtud do levé komory a posléze do aorty (viz výše)

PRŮTOK KRVE ORGÁNY

 • mění se podle potřeb metabolismu
 • srdce: 220 ml/min. 
 • mozek: 20 % veškeré krve, nejcitlivější na přívod kyslíku, po 10 vteřinách bez kyslíku zástava činnosti mozkové kůry, ztráta vědomí 
 • kůže: změny v průtoku krve (termoregulace) 
 • svaly: v klidu průtok jen 20 % vlásečnic 
 • zásobárny krve: játra + slezina

LYMFATICKÝ (= MÍZNÍ) SYSTÉM

 • sice není součástí oběhové soustavy, ale tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do krve
 • mízní cévy: vznikají slepě ve tkáňovém moku, doprovázejí krevní cévy nebo tvoří rozvětvenou síť v orgánech 
 • lymfa (= míza)
  • obsahuje lymfocyty, bílkoviny, tuky, produkty trávení; za 24 hodin se jí vytvoří 2,5–3 litry
  • má podobné složení jako krevní plazma
 • mízní cévy – systém:
  • 2 podélné kmeny bederní podél páteře, ty spojeny s mízním kmenem střevním, v místě styku nádržka, z níž vychází hrudní mízovod, ten ústí do soutoku levé žíly hrdelní a levé žíly podklíčkové
  • míza z pravé končetiny, pravé poloviny hrudníku, hlavy a krku ústí pravým mízovodem do soutoku pravé žíly podklíčkové a pravé žíly hrdelní 
 • lymfatické uzliny: 10–25 milimetrů průměr; obsahují lymfocyty, makrofágy (→ obranná reakce organismu) – působí jako filtr 
 • slezina: největší lymfatický orgán v těle (12–20 centimetrů)
  • červená pulpa: zánik červených krvinek, průtok kolem 300 litrů krve denně
  • bílá pulpa: lymfocyty, monocyty, makrofágy, odbourávání erytrocytů
  • funkce: filtrace krve a tvorba protilátek (→ podobné jako u lymfatických uzlin)
 • brzlík: vznik lymfocytů, buněčná imunita
Comments