Opěrná soustava

FUNKCE OPĚRNÉ SOUSTAVY A KOSTÍ

 • opora těla, předurčují jeho tvar a velikost
 • ochrana orgánů a tkání 
 • pevný prvek pohybového systému 
 • rezervoár minerálních látek (Ca, P) 
 • kostní dřeň → krvetvorba (viz obrázek níže)

SYNTÉZA MEZIBUNĚČNÉ HMOTY

 • fibroblasty = vazivo
 • chondrocyty = chrupavka 
 • osteocyty = kost

STAVBA KOSTI

 • kostní buňky = osteocyty
 • uloženy v lakunách (dutinkách) mezibuněčné hmoty 
 • organická složka: tuhá, pevná, kolagenní vlákna 
 • anorganická složka: fosforečnan a uhličitan vápenatý (uloženy jako mikrokrystalky na kolagenních vláknech) 
 • v mládí převládají organické, ve stáří anorganické látky 
 • kosti dle tvaru
  • dlouhé (2 epifýzy, diafýza)
  • krátké
  • ploché
  • drobné 
 • řez kostí: okostice – kostní tkáň (kompakta, spongióza) – kostní dřeň (červená, žlutá) 
 • struktura: Haversův systém – v něm Haversovy kanálky – obsahují cévy a nervy (prokrvení, inervace) – kanálky zajišťují výživu kostí

VÝVOJ A RŮST KOSTÍ

 • osifikace: růs tové chrup avky (primární, sekundární)
 • desmogenní osifikace – z vaziva (obličejové kosti) 
 • chondrogenní osifikace – z chrupavky 
 • růstový hormon somatotropin (hypofýza) + spoluúčast somatomedin (játra) 
 • růst do šířky = okostice 
 • růst do délky = růstové chrupavky

Embryonální vývoj kostry

 • prvosegmenty (=somity) se rozdělují na na dermatom, myotom a sklerotom
 • konečný počet prvosegmentů je stejný jako počet obratlů
 • lebka vzniká z nesegmentovaného mezenchymu hlavy
 • buňky sklerotomu putují k chordě a nervové trubici - tvoří základy obratlů, z nich dále vznikají i žebra a hrudní kost
 • kosti končetin vznikají jako chrupavka z mezenchymového blastému končetinových pupenů
 • plod - chrupavčitá kostra, která se postupně enchondrální osifikací mění na kostěnou
  • dolní čelist a krycí kosti hlavy vznikají desmogenně (z vaziva) - jejich vývoj pokračuje i po porodu

SPOJENÍ KOSTÍ

 • pevné
  • vazivo (např. švy na lebce) 
  • chrupavka (např. spona stydká, žebra) 
  • kostní tkáň (např. srůst pánve ze tří kostí) 
 • pohyblivé = kloub 
  • kloubní pouzdro 
  • kloubní chrupavka 
  • blána synovie (→ synoviální tekutina) 
  • druhy kloubů: kulovitý, elipsovitý, sedlovitý, válcovitý, čepový, …

KOSTRA ČLOVĚKA

 • osová kostra: lebka, páteř, žebra, hrudní kost
 • kostra končetin: pletenec, volná končetina (horní, dolní)

Lebka


Lebka

 • mozková část (spodina lební, klenba lební)
 • obličejová část (tvoří podklad obličeje) 
 • poměr MČ : OČ = 3 : 2
 • mozková část: 
  • čelní kost = os frontale
   • nepárová
   • tvoří kostěný základ čela (šupina čelní) a strop očnic (ploténky očnicové) 
  • temenní kost = os parietale
   • párová
   • tvoří vrchol lebeční klenby
   • má tvar čtyřhranné misky 
  • týlní kost = os occipitale
   • nepárová
   • týlní otvor
   • 2 kloubní hrboly 
  • spánková kost = os temporale
   • párová
   • s lícní kostí se spojuje v jařmový oblouk
   • bodcovitý výběžek – jazylka + hrtan
   • bradavkovitý výběžek – zdvihač hlavy
   • skalní kost (= pyramida) – nejtvrdší v těle, uloženo vnitřní ucho 
  • klínová kost = os sphenoidale
   • nepárová
   • tělo (strop prohlouben v „turecké sedlo“ – hypofýza) + malá a velká křídla (výběžky křídlovité) 
  • čichová kost = os ethmoidale
   • členěna skořepami
   • tvoří strop nosní dutiny - dírkovaná ploténka (čichový nerv) 
  • lebeční švy
   • věncový = korunový šev (k. čelní + k. temenní)
   • šípový = sagitální šev (k. temenní)
   • lambdový šev (k. týlní + k. temenní)
   • šupinový šev (k. spánková + k. temenní)
  • jámy lební
   • přední (čelní laloky mozku)
   • střední (hypofýza, spánkové laloky)
   • zadní (prodloužená mícha, Varolův most, mozeček) 
 • obličejová část: 
  • horní čelist = maxilla
   • párová
   • dolní okraj vybíhá v dásňový podkovovitý výběžek, kam jsou vsazeny zuby 
  • dolní čelist = mandibula
   • dásňový výběžek pro zuby, bradový výběžek
   • kloubní spojení se spánkovou kostí 
  • lícní/jařmová kost = os zygomaticum
   • párová
   • její výběžek se spojuje s výběžkem kosti spánkové (jařmový oblouk) 
  • slzní kost = os lacrimale
   • párová
   • vnitřní část kostěné očnice - prohloubena jamka pro slzní váček 
  • nosní kost = os nasale
   • párová
   • podklad pro hřbet nosu 
  • radličná kost = vomer
   • nepárová
   • část nosní přepážky 
  • patrová kost = os palatinum
   • párová
   • zadní část tvrdého patra + stěny dutiny nosní 
  • jazylka = os hyoideum
   • nepárová drobná kůstka pod dolní čelistí
   • vazy připojena ke spodině lební
   • visí na ní hrtan
  • lebka novorozence = lebeční kosti nespojeny, vznikají fontanely (kvůli porodu a růstu)

Obratle

 

Páteř           

 • dvojí esovité prohnutí (krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza, kyfotický oblouk)
 • složena z obratlů 
 • obratle: 
  • krční (C1–C7) = vertebrae cervicales
   • nejmenší
   • umožňují největší pohyb
   • rozdvojený trnový výběžek
   • C1 atlas (žádné tělo, 2 kloubní plošky)
   • C2 axis (čep pro kloubní spojení s atlasem) 
  • hrudní (Th1–Th12) = vertebrae thoracicae
   • dlouhé, špičaté, trnové výběžky, střechovitě se překrývají
   • kloubní jamky pro 12 párů žeber 
  • bederní (L1–L5) = vertebrae lumbales
   • největší (drží váhu těla)

   • trnové výběžky mají tvar obdélníkovitých plotének 
  • křížové (S1–S5) = os sacrum
   • při narození samostatné - do 25 let srůstají v kost křížovou 
  • kostrční (Co1–Co3–5) = os coccygis
   • zakrnělé - srostlé v kostrč
   • nemají žádnou funkci 
  • stavba obratle: tělo obratle, obratlový oblouk, míšní kanál, příčný výběžek, trnový výběžek, kloubní plošky 
  • meziobratlové ploténky (buňky v nucleus pulposus meziobratlové ploténky)
   • chrupavčité
   • ve stáří se zmenšují
   • způsobují pružnost páteře 
 • poruchy páteře: skolióza, kulatá záda

Žebra = costae

 • dvanáct párů
 • protáhlé, obloukovité kosti 
 • vzadu kloubně připojené k páteři (k obratlům), vpředu chrupavkou ke kosti hrudní (1. - 10.) 
 • pravá žebra: 1. - 7. chrupavkou k hrudní kosti 
 • nepravá žebra: 8. - 10. chrupavkou k chrupavce předchozího 
 • volná žebra: 11. - 12. končí vpředu volně ve stěně břišní

Hrudní kost = sternum

 • tělo + rukojeť + keříkovitý výběžek
 • kloubní připojení ke kosti klíční

Horní končetina

 • pletenec lopatkový
  • lopatka = scapula
   • trojúhelníkovitá
   • dorzální strana dělena hřebenem ve dvě jámy, hřeben přechází v nadpažek
   • výběžek hákovitý 
  • kost klíční = clavicula
   • esovitě prohnutá
   • spojení s lopatkou a hrudní kostí 
 • volná horní končetina
  • pažní kost = humerus
  • loketní kost = ulna
   • výběžek olecrans (úpon tricepsu)
   • malíková strana 
  • vřetenní kost = radius
   • palcová strana 
  • zápěstní kůstky = ossa carpi
   • 8 kostí ve 2 řadách po čtyřech (k. hrášková, k. trojhranná, k. poloměsíčitá, k. loďkovitá, k. trapézová, k. trapézovitá, k. hlavatá, k. hákovitá) 
  • záprstní kůstky = ossa metacarpi
   • 5 kostí
   • tvoří podklad dlaně 
  • prstní články = ossa digitorum manus
   • palec 2
   • ostatní 3 (celkem tedy 14)

Dolní končetina

 • pletenec pánevní (=pánev)
  • dvě poloviny 
  • vzniká srůstem kosti kyčelní, sedací, stydké 
  • kost křížová 
   • s pánví spojena pevným kloubem 
  • kyčelní kost = os ilium
   • lopata + hřeben 
  • sedací kost = os ischii se sedacím hrbolem 
  • stydká kost = os pubis
   • vpředu spojení sponou stydkou (symfýza – chrupavčitý spoj) 
 • volná dolní končetina
  • stehenní kost = femur
   • hlava + „chirurgický“ krček
   • malý a velký chocholík, mezichocholíkový hřebínek (úpon svalů) 
  • kolenní kloub
   • nejsložitější a nejnamáhavější kloub
   • zpevněn vazy (přímé, šikmé, zkřížené)
   • meniskus (chrupavčité části vložené mezi kloubní jamku a hlavici – odlehčení)
   • čéška = patella (ochrana, kulatá na povrchu, v úponu na 4hlavý sval stehenní, v uvolnění jí lze hýbat) 
  • holenní kost = tibia
   • úpon šlachy 4hlavého svalu stehenního
   • silnější než lýtková
   • ostrá hrana vpředu
   • vnitřní kotník 
  • lýtková kost = fibula
   • vnější kotník 
  • chodidlo
   • 7 zánártních kostí = ossa tarsi
    • patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový
   • 5 nártních kostí = ossa metatarsi
   • články prstů (14) = ossa digitorum pedis
   • hlezenní kost = talus
    • kloubně se dvěma bércovými kostmi (k. holenní + kost lýtková) 
   • sezamské kůstky = ossa sesamoidea pedis
    • 2 zespodu nártních

ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY A PORUCHY OPĚRNÉ SOUSTAVY

 • zlomenina = fraktura
  • pak vzniká pevný svalek (kalus)
 • podvrknutí = distorze
  • hlavice se vychýlí a vrátí 
 • vymknutí = luxace, dislokace
  • hlavice se vychýlí a nevrátí 
 • artróza
  • nezánětlivé onemocnění: rozpad kloubních chrupavek, pokročilé stádium rozpad tkáně 
 • revmatická artritida
  • zánětlivé onemocnění 
 • dna
  • „nemoc bohatých lidí“
  • v malých kloubech se usazují krystalky kyseliny močové, kloub zčerná, oteče a bolí 
 • osteoporóza = řídnutí kostí
  • úbytek kostní tkáně, kost se snadno láme
  • více u žen, protože se po přechodu přestávají tvořit estrogeny, které působí také na ukládání vápníku v kostech
Ċ
Tomáš Macháček,
5. 7. 2011 8:02
Comments