Pohybová soustava


FUNKCE POHYBOVÉ SOUSTAVY A SVALŮ

Typy svalové tkáně (EN)

 • společně s opěrnou soustavou vytváří pohybový systém člověka (jsou pružné a pevné)

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ SVALŮ

 • prvosegmenty (=somity) se rozdělují na na dermatom, myotom a sklerotom
 • myotomy si na rozdíl od sklerotomů uchovávají původní segmentaci - svaly se upínají na 2 obratle
 • každý myotom se dělí na epaxiální a hypaxiální část (nad a pod bočními výběžky obratlů)
  • odděleny mezenchymovou přepážkou - jejím zbytkem facie (úpony) některých svalů, které povětšině také ztrácejí segmentální uspořádání
 • svalstvo končetiny vzniká z hypaxiálních myoblastů, které vycestují do končetinového pupenu
 • vývoj příčně pruhovaných svalů - myoblasty se seskupují ve sloupce a splývají v mnohojaderná syncytia - ta se přeměňují ve svalová vlákna

SVALOVÁ TKÁŇ

 • hladká
  • inervace vegetativními nervy
  • vůlí neovladatelná
  • buňky jednojaderné
 • příčně pruhovaná = kosterní
  • inervace mozkomíšními nervy
  • vůlí ovladatelná
  • buňky mnohojaderné 
 • srdeční
  • jednojaderné úseky spojené přepážkami
  • neřízena vůlí
  • stálá a rytmická aktivita

Stavba svaluSTAVBA SVALU

 • základní strukturní jednotka = svalová buňka
  • svalové buňky tvoří svalová vlákna
  • na povrchu semipermeabilní membrána sarkolema
 • svalové vlákno
  • myofybrily
   • člení se na podjednotky = tzv. sarkomery (funkční jednotky)
   • světlé a tmavé pruhy - uspořádání aktinu a myozinu
  • sarkoplazma = cytoplazma svalové buňky
  • sarkozómy = svalové mitochondrie
  • sarkoplazmatické retikulum
 • chemické složení svalu
  • voda
  • myoglobin
  • aktin + myozin
  • fosfáty

SVALOVÁ KONTRAKCE (= STAH)

 • 2 bílkoviny: aktin + myozin
  • jsou z nich složeny myofibrily = vlákna v cytoplazmě myocytů (sv. buněk)
 • při kontrakci se aktinová vlákna posouvají mezi vlákna myozinu → sval se zkracuje
 • motorické nervové vlákno → nervový impuls → vylití mediátoru do štěrbiny nervosvalové ploténky → na svalovém vláknu vzniká akční potenciál (dochází k depolarizaci) → uvolnění iontů Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula → reakce mezi aktinem a myozinem → svalová kontrakce (= stah; štěpí se ATP = energie) → ionty Ca2+ se vracejí zpět → vazba aktin-myozin se uvolní → svalová relaxace (= uvolnění) 
 • k uvolnění stahu dochází pouze při obnovení původního množství ATP, k tomu po smrti nedochází → rigor mortis (= posmrtná ztuhlost)
 • kyslíkový dluh: anaerobní odbourávání glukózy na kyselinu mléčnou (laktát) – tu krev neodvádí (až při relaxaci)

FUNKCE SVALŮ, SVALOVÁ PRÁCE

 • synergisté (společně tentýž pohyb), antagonisté (protichůdné pohyby)
 • ohybače (flexory), natahovače (extensory) 
 • přitahovače (adduktory), odtahovače (abduktory) 
 • svěrače (sfinktery), rozvěrače (dilatátory) 
 • pronátor, supinátor (otáčení dlaně) 
 • svalová práce: izometrická (délka svalu se nemění), izotonická (napětí - sval se natahuje) 
 • svalové napětí
  • klidové napětí = sval je v určitém smrštění = svalovém tonu
  • spasticita = zvýšený svalový tonus (zejména u kosterních svalů)

SVALOVÉ SKUPINY

Svaly hlavy a krku, mimické svaly

 • kruhový sval ústní/oční = musculus orbicularis oris/oculi
 • čelní sval = musculus frontalis
 • žvýkací sval = musculus masseter
 • lícní sval = musculus zygomaticus
 • zdvihač hlavy = musculus sternocleidomastoideus
 • podkožní sval krku (platyzma) 
 • zdvihač koutků rtů = musculus levator anguli oris
 • smíchový sval = musculus risorius
 • zadní sval boltcový = musculus auricularis posterior
 • svaly křídlové = musculus pterygoideus lateralis/medialis

Svaly přední strany trupu

 • mezižeberní svaly = musculi intercostales
 • malý/velký prsní sval = musculus pectoralis minor/major
 • pilovitý sval přední = musculus serratus anterior
 • přímý sval břišní = musculus rectus abdominis
 • zevní šikmý sval břišní = musculus obliquus externus abdominis
 • bránice (diafragma) 
 • „linea alba“ – uprostřed pupek

Svaly zadní strany trupu

 • trapézový sval = musculus trapezius
 • široký sval zádový = musculus latissimus dorsi
 • vzpřimovač páteře = musculus erector spinae
 • malý/velký sval oblý = musuculus teres minor/major
 • rombický sval = musculus rhomboideus
 • podhřebenový sval = musculus infraspinatus

Svaly horní končetiny

 • deltový sval = musculus deltoideus
 • dvojhlavý sval pažní = musculus biceps brachii
 • trojhlavý sval pažní = musculus triceps brachii
 • svaly předloktí (natahovače a ohybače ruky, prstů) 
 • svaly ruky (natahovače a přitahovače prstů)

Svaly dolní končetiny

 • velký/střední/malý sval hýžďový = musculus glutaeus maximus/medius/minimus
 • čtyřhlavý sval stehenní = musculus quadriceps femoris
 • krejčovský sval (nejdelší v těle) = musculus sartotius
 • pološlašitý sval = musculus semitendinosus
 • poloblanitý sval = musculus semimebranosus
 • trojhlavý sval lýtkový (Achillova šlacha) = musculus triceps surae

ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY A PORUCHY POHYBOVÉ SOUSTAVY

 • svalová atrofie = ochabnutí svalů
  • úbytek svalové hmoty z důvodu nedostatečného zatěžování, nečinnosti
 • obrna
  • porucha hybnosti svalů (neovladatelnost svalů)
  • vzniká v důsledku poškození jejich inervace 
 • plegie = úplné ochrnutí 
 • paréza = částečné ochrnutí
  • hemiparéza = ochrnutí poloviny těla
 • poliomyelitis
  • infekční virové onemocnění nervové soustavy postihující oblast páteřní míchy (kosterní svaly!)
  • očkování
Comments