Smyslové orgány


 • přijímají podněty z vnějšího a vnitřního prostředí
 • smyslový orgán = čidlo 
 • smyslové receptorové buňky = receptory 
  • dle původu podnětu:
   • exteroreceptory (čich, chuť, hmat, sluch, zrak) – podněty zvnějšku
   • interoreceptory (chemoreceptory, baroreceptory, proprioreceptory) – podněty z vnitřku těla 
  • dle charakteru podnětu:
   • mechanoreceptory (hmat, rovnováha, sluch) – mechanické podráždění 
   • fotoreceptory (zrak) – podráždění světlem
   • chemoreceptory (čich, chuť) – podráždění chemickými látkami
   • termoreceptory – změny teploty (chlad, teplo)
   • nociceptory – bolest 
 • adekvátní podnět (adekvátní charakter podráždění: bubínek zvukem, sítnice světlem…) 
 • prahová hodnota intenzity podnětu = vyvolání nervového impulsu

HMAT

 • reaguje na dotyk a tlak
 • mnoho hmatových tělísek (Paciniho tělíska, Meissnerova tělíska, Merkelovy disky… viz KŮŽE – speciální tělíska ve škáře)

PROPRIORECEPTORY

 • šlachová tělíska, svalová vřeténka
 • informace o činnosti svalstva 
 • koordinace pohybů

STATOKINETICKÉ ČIDLO

 • součást vnitřního ucha
 • kostěný labyrint, blanitý labyrint 
 • perilymfa, endolymfa 
 • kinetické a statické čidlo

KINETICKÉ ČIDLO (= pohybové) 

 • tři na sebe kolmé polokruhovité kanálky 
 • každý zakončen ampulou 
 • vyplněny endolymfou, obklopeny perilymfou 
 • v každé ampule krista se smyslovými buňkami 
 • jejich brvy zanořeny do rosolovité kupuly 
 • kupula se vychyluje na strany jako létací dveře 
 • reakce na úhlové zrychlení, rotační pohyby hlavy

STATICKÉ ČIDLO (= polohové) 

 • vejčitý a kulovitý váček (utriculus a sacculus) 
 • uvnitř rosolovitá hmota s krystalky uhličitanu vápenatého (otolity) 
 • reakce na lineární zrychlení (pád, stoupání), změnu polohy hlavy vzhledem k trupu, udržení vzpřímeného postoje a rovnováhy těla 
 • rovnoměrný pohyb nevnímáme (pokud nekontrolujeme zrakem) 
 • subjektivní vnímání – spánkový lalok mozkové kůry 
 • úzké vztahy mezi vestibulárním čidlem a okulomotorickým systémem → vestibulární nystagmus

SLUCHOVÝ ORGÁN

 • uložen v kosti skalní – součást kosti spánkové, kostěný labyrint, blanitý labyrint – hlemýžď
 • adekvátní podnět = tlakové vlny 
 • rychlost šíření zvuku ve vzduchu: 332 m/s 
 • lidské ucho vnímá zvukové vlny o frekvenci 16 - 20 000 Hz 
 • ve stáří klesá citlivost až na 5 000 Hz 
 • hlasitost je dána velikostí amplitudy 
 • barva (kvalita) tónu je dána počtem kmitů, vznikajících navíc na zvukové vlně 
 • stavba ucha: 

  Stavba ucha  • zevní ucho: boltec, zevní zvukovod 
  • bubínek: membrána 0,1 mm silná 
  • střední ucho: sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek), Eustachova trubice 
  • vnitřní ucho: hlemýžď, polokruhovité chodby, sacculus a utriculus 
 • hlemýžď: 35 mm dlouhý, 2¾ závitu, dvě membrány ho dělí po délce na 3 prostory 
  1. patro předsíňové (scala vestibuli)
  2. patro střední (scala media)
  3. patro bubínkové (scala tympani) 
  • patro předsíňové a bubínkové obsahuje perilymfu
  • patro střední endolymfu a Cortiho orgán 
  • perilymfa a endolymfa se liší obsahem iontů K a Na 
  • třmínek nasedá na oválné okénko předsíňového patra 
  • patro bubínkové končí u okrouhlého okénka, směřuje do Eustachovy trubice 
 • přenos zvuku: 
  • zevní zvukovod → rozkmitání bubínku → sluchové kůstky 
  • oválné okénko → perilymfa předsíňového patra 
  • Reissnerova membrána → endolymfa 
  • tektoriální membrána → smyslové buňky Cortiho orgánu 
  • bazální membrána → perilymfa bubínkového patra 
  • okrouhlé okénko → Eustachova trubice 
 • hlasitost zvuku – měrná jednotka: decibel 
 • vady a choroby sluchového ústrojí: hluchota
  • důsledek porušeného přenosu zvukových vln 
  • ucpání zvukovodu ušním mazem 
  • poškození bubínku 
  • senzorineurální příčina: poruchy vnitřního ucha nebo nervu, proč? od narození, dlouhodobé vystavení silnému hluku, zvýšený tlak tekutiny při Menierově chorobě, degenerace ušních struktur věkem 
  • akustický neurinom: benigní tumor kolem sluchového nervu, lze chirurgicky odstranit

ČICH

 • čichový epitel – horní část sliznice nosní dutiny
 • 1 milión smyslových buněk na ploše 500 mm2 
 • vysoká citlivost → nízký práh (k identifikaci nutná 50× vyšší koncentrace) 
 • rychlá a úplná adaptace 
 • informace do hypotalamu a limbického systému

CHUŤ

 • chuťové pohárky na jazyku a na patře
 • adekvátní podnět = látky rozpuštěné v tekutině 
 • každý pohárek inervován asi 5 neurony 
 • rozlišení – asi 10 000 chutí 
 • základní chuti: hořko, slano, sladko, kyselo 
 • chuťové vjemy ovlivněny: a) současným drážděním čichu, b) teplotou potravy, c) složením potravy, d) hmatovými/dotykovými vjemy, e) konsistencí potravy 
 • endokrinní vlivy: léčba glukokortikoidy snižuje chuťovou ostrost 
 • inervace: VII., IX., X. mozkový nerv 
 • chuťové centrum: kůra temenních laloků 
 • cirkadiánní kolísání citlivosti (nejvyšší brzy odpoledne)

ZRAK

 • pro člověka nejdůležitější smysl (80 % všech informací)
 • viditelná vlnová délka 380 - 780 nm
 • oko uloženo v očnici 
 • stavba oka: 

  Stavba oka  • bělima – vazivová, tuhá vrstva, udržuje tvar, v přední části přechází v průhlednou rohovku 
  • cévnatka – silně prokrvená, výživa oka, obsahuje pigment (temná komora), v přední části přechází v řasnaté těleso (= hladké svaly = akomodační sval) 
  • duhovka – z radiálních svalových vláken, funkce jako clona, pigment v různém množství a hloubce (barva), vlákna zužují a rozšiřují zornici, přední a zadní komora oční (komorová voda) 
  • čočka – zavěšena na řasnatém tělísku, složena z kůry a jádra (rosolovitá hmota) 
  • sklivec – rosolovitá hmota vyplňující oční kouli 
  • sítnice – vlastní světločivná vrstva (pozn. od rohovky k sítnici je to 24 mm) 
 • sítnice: 
  • tyčinky
   • černobílé vidění, za šera a v noci, odstíny šedi
   • 120 miliónů
   • umístěny na periferii sítnice
    • obsahují barvivo rhodopsin
    • schopný absorpce světla (rozpadá se na opsin a retinal → vznik akčních potenciálů ve zrakovém nervu)
    • ke vzniku rhodopsinu nutný vitamin A (nedostatek – poruchy vidění, degenerace nervových vrstev sítnice)
    • koncentrace rhodopsinu se zvyšuje ve tmě
   • úplná adaptace na tmu trvá asi 20–30 minut 
  • čípky
   • barevné vidění
   • v centru sítnice (žlutá skvrna)
   • 5–7 miliónů
   • 3 druhy: vnímání základních barev (modré 440 nm, zelené 540 nm, červené 575 nm) 
  • v sítnici ale i další vrstvy nervových buněk 
 • světlolomné vrstvy oka: rohovka → komorová voda → čočka → sklivec 
 • žlutá skvrna = místo nejostřejšího vidění 
 • slepá skvrna = vyústění zrakového nervu 
 • přídatné oční orgány: 
  • okohybné svaly – 6 svalů pohybujících oční koulí 
  • slzná žláza – nad vnějším koutkem, ústí do spojivkového vaku a nosní dutiny 
  • spojivka – vazivová blána, přechází z vnitřní strany víček na oční kouli 
  • víčka – chrání oko, na okraji mazové žlázy (Meibomovy) 
  • řasy, obočí – ochrana před mechanickým znečištěním
 • akomodace: 
  • přizpůsobení tvaru čočky vzdálenosti předmětu 
  • pozorování blízkých předmětů – čočka se vyklenuje 
  • pozorování vzdálených předmětů – čočka se zplošťuje 
  • stárnutím čočka ztrácí pružnost a schopnost akomodace 
  • nejbližší bod u mladých dospělých – 0,1 metru 
 • binokulární vidění (dvěma očima) umožňuje hloubkové trojrozměrné vidění 
 • oční vady a choroby: 
  • krátkozrakost - obraz se promítá před sítnicí, korekce rozptylkami 
  • dalekozrakost - obraz se promítá za sítnicí, korekce spojkami 
  • astigmatismus - vadné zakřivení rohovky 
  • zelený zákal (glaukom) - zvýšení nitroočního tlaku 
  • šedý zákal (katarakta) - usazování tukových látek na čočce 
  • barvoslepost (daltonismus) - porucha v rozlišování některých barev, většinou dědičná 
  • slepota - poškození různých částí oka, může být i dědičná 
  • šilhání (strabismus) - poruchy v souhře okohybných svalů 
  • zánět spojivek - nečistoty, UV záření 
  • ječné zrno - zánět Meibomových žláz
Comments