Biologie hub


 • funkce (resp. role  v ekosystému)
  • rozklad dřevní hmoty, kostní hmoty, rohoviny
  • zpřístupňování živin pro ostatní organismy
  • akumulace a transformace těžkých kovů
  • produkce metabolitů - antibiotika
 • rozšíření - od severního pólu po tropy
  • schopné odolávat:
   • vysokým teplotám
   • suchu
   • zasolení

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

 • eukaryotní organismy
 • heterotrofní organismy - saprofytické, parazitické, mutualistické
 • stavba těla
  • kokální stélka
   • jednobuněčná
   • může být haploidní i diploidní
   • kvasinky
  • vláknitá stélka = hyfa
   • tubulární útvar s přepážkami či bez přepážek
 • typické látky
  • trehalosa
  • glykogen a ergosterol = zásobní látky

ANATOMIE

Hyfa

 • buněčná stěna
  • třívrstevná
   • vnější vrstva: laminarin, glukany
   • střední vrstva: rozpustný protein
   • vnitřní vrstva: pevný protein, mikrofibrily, chitin
 • přepážka (= septum)
  • rozděluje hyfu na úseky
  • odděluje reprodukční a vegetativní část
  • může být s otvorem či otvory - komunikace
 • fyziologické členění
  • apikální část
   • apikální růstová zóna = apex
    • prodlužovací růst - formování buněčné stěny a přepážek
     • neustále se rozpouští a znova staví, jak hyfa roste
    • tzv. polární růst - chemotaxe nebo fototaxe
   • absorpční zóna
    • absorpce živin a jejich transport
   • zóna stárnutí
    • ukládání pigmentů
  • komunikační část
   • zóna periferálního růstu
   • syntéza jader, mitochondrií, vakuol
  • izolovaná část
   • zóna bez růstových aktivit
   • dochází zde k diferenciaci pletiv

Mycelium

 • vzniká větvením a růstem hyfy
 • dochází k agregacím a fúzím hyf - vznikají pletiva - ta jsou základem pro vegetativní i generativní struktury houby
 • modifikace
  • rhizomorfy = překlenutí nevhodné niky
  • sklerocium = vytrvalá a odpočívající část

ROZMNOŽOVÁNÍ

 • vegetativní - fragmentace stélky
 • produkce spor
  • pohlavní - dormantní
  • nepohlavní - okamžitě klíčí

SYSTÉM HUB

 • původní založený na morfologii a biochemii - 4 oddělení
  • Myxomycota - hlenky
  • Chytridiomycota
  • Oomycota 
  • Eumycota - pravé houby
 • současný systém - založený na molekularní biologii (sekvenace) - zástupci ze 3 říší
  • Fungi - tvoří tzv. pravé houby = Eumycota
   • Basidiomycota
   • Ascomycota
   • Zygomycota
   • Chytridiomycota
  • Stramenophyla
   • Oomycota
   • Hypochytriomycota
   • Labyrithulomycota
  • "Protista"
   • Plasmodiophoromycota
   • Dyctiostelida
   • Acrasiomycota
   • Myxomycota

Nádorovky = Plasmodiophoromycota

 • plasmodia - 2 typy
  • produkující spory = sporogenní
  • přezimující = cystogenní
 • 2 infekční fáze
  • na kořenovém vlášení
  • v kortexu a centrálním válci kořene
 • životní cyklus
  • cystogenní plasmodium se po přezimování rozpadá -->produkuje primární zoospory = infikují vlášení rostlin
  • sporogenní plasmodium - dělení = produkce sekundárních zoospor - dostávají se do půdy a chemotaxí ke kořeni
 • zástupci
  • nádorovka kapustová = Plasmodiophora brassicacae
  • Spongospora subteranea - prašná strupovitost brambor

Buněčné hlenky

 • 2 oddělení:
  • Dyctiostelida
  • Acasiomycota
 • Dyctiostelida
  • nepatrné rozměry
  • žijí v půdě, na organických substrátech
  • životní cyklus - několik vývojových fází: améba, agregáty améb, mikrocysty, spory
  • spory roznášeny členovci
  • améby se rozmnožují podélným dělením
  • za nevhodných podmínek tvoří mikrocysty
  • mohou se shlukovat a obalovat slizem = pseudoplasmodium
   • pseudoplasmodium formuje stopkové buňky - ty jsou základem sporoforu --> produkce spor
 • Acrasiomycota
  • nevytváří makrocysty
  • stopkové buňky klíčí
  • mohou mít bičíky
  • zástupci
   • Acrasis
   • Copromyxa

Pravé hlenky = Myxomycota

 • živí se fagocytózou
 • během svého životního cyklu vytváří 3 typy buněk
  • mnohojaderná somatická fáze - plasmodium
  • rezistentní fáze - sklerocium
  • reproduktivní fáze - tvorba sporoforu a produkce spor
 • většina jsou endosporické
  • spory produkují uvnitř sporoforu a jsou kryté
 • exosporické - pouze jeden řád
  • spory prosukují na povrchu sporoforu
 • rozlišujeme několik typů plasmodií
  • protoplasmodium
   • homogenní, pomalý tok cytoplasmy
   • produkuje jedno sporangium
  • aphanoplasmodium
   • větvené, rychlý tok cytoplasmy
  • phaneroplasmodium
   • masivní, výrazný tok cytoplasmy
   • dobře viditelné

Oomycota

 • samostatná vývojová skupina
  • podobnost s některými řasami
  • nefylogentická příslušnost k houbám
 • odlišná syntéza lysinu oproti Eumycotům
 • zásobní látkou jsou mycolaminariny
 • rozmnožování
  • pohlavní
   • anteridia (samčí) a oogonia (samičí)
   • oogonium produkuje oosféry (jedna-více) + hormon indukující tvorbu anteridií
   • mezi oogoniem a anteridiem vzniká fertilizační trubice - tudy putují jádra z anteridia
  • nepohlavní
   • produkce zoospor ve sporangiích
 • systém - přehled

Hypochytridiomycota

 • buněčná stěna obsahuje celulozu a chitin
 • rozmnožují se především nepohlavně
 • stélka podobná jako u Chytridiomycot

Labyrinthulomycota

 • mořské hlenky
 • paraziti nebo saprofyti
 • zástupci
  • Labyrinthula zosterae - atrofie na mořské trávě

"Houby"


 Basidiomycota

 • přes 30 000 druhů
 • většinou terestrické
 • rozmnožování
  • rozmnožovací struktury
   • basidiokarp = plodnice
   • basidium - tvoří se v terminální buňce hyfy
   • basidiospora
    • haploidní
    • klíčí přímo - v tzv. klíček a pak v primární mycelium nebo nepřímo - tvoří sekundarní nebo nepohlavní spory
 • tělní struktury
  • primární, sekundární (dikaryotické) a terciální mycelium
  • pletiva (pseudoparenchym  a plektenchym) se podílejí na tvorbě basidiokarpu
  • hymenium - výtrusorodá vrstva plodnice
   • dochází zde k meioze a karyogamii --> vznikají 4 bazidiospory
 • zástupci
  • rzi a sněti
   • paraziti rostlin
  • třída: Agaricomycetes
   • zahrnuje i hřibovité houby
 • pozor na záměnu některých zástupců:
  • žampion ovčí (lupeny růžové, pochva chybí) × muchomůrka jízlivá (lupeny bílé, pochva)
  • muchomůrka růžovka (dužnina po poranění růžoví, rýhovaný prsten) × muchomůrka tygrovaná (dužnina bělavá, prsten blanitý)
  • čirůvka májovka (lupeny bělavé, výskyt IV - VII) × závojenka olovová (lupeny růžové, výskyt VII - IX)
  • další zástupci: bedla vysoká, hlíva ústřičná, holubinky, liška obecná, václavka smrková

Ascomycota

 • somatické struktury
  • mycelium s přepážkami (s póry)
  • anastomózy - můstky mezi hyfami
 • rozmnožování
  • nepohlavní - konidie
   • konidie vyrůstjí z hyfy
   • jsou produkovány současně, ale v různých případech se na jejich tvorbě podílí různé části hyfy
  • pohlavní
   • plodnice = askokarp
    • různé tvary a modifikace
   • dikaryotické podhoubí tvoří výběžky, kde dochází ke splynutí jader (karyogamie) - tvorba výběžků - z nich vyrůstají vřecka (vřecko = ascus) --> ve vřeccích projdou diploidní jádra nejdříve meiózou a pak mitózou = vzniká 8 askospor
 • zástupci
  • Ascomycota zahrnují kvasinky, paraziti rostlin i rozkladače
  • Penicillium (konidie), Aspergillus
  • americké padlí angreštové, padlí jabloňové
  • hlízenka ovocná (monilióza)
  • paličkovice nachová (alkaloidy ergotomin, ergotoxin - farmacie) - „námel“
  • lanýž černý, smrž obecný
  • kvasinky (dříve samostatné endomycety) - pučení; alkoholové kvašení, kvasnice, dermatomykózy

Zygomycota

 • hyfy mnohojaderné, bez přepážek
 • v buněčné stěně obsažen chitin
 • dimofrické mycelium - vláknité i kvasinkovité formy
 • rozmnožování
  • nepohlavní
   • tvorba sporangiospor ve sporangiu
    • sporangium vyrůstá ze sporoforu (= specializovaná hyfa)
  • pohlavní
   • konjugace zygospor
 • zástupci
  • kropidlovec černavý
  • plíseň hlavičková

Chytridiomycota

 • většina saprofyti
 • buněčná stěna obsahuje chitin (většinou)
 • produkují zoospory - pohyblivé s bičíkem
  • většinou haploidní
  • rozmnožování - kopulace zoospor
 • jednobuněčná stélka, trubicovité mycelium bez přehrádek
 • zástupci
  • rakovinec bramborový

SKUPINA: LIŠEJNÍKY ~ LICHENIZOVANÉ HOUBY

 • symbiotické komplexní organismy - dvě složky:
  • mykobiont (houba, většinou askospora) - minerály, živiny
  • fykobiont (sinice, řasa) - fotosyntéza
 • tělo: stélka (stavba: vrstva korová - fykobiont - mykobiont - vrstva korová - příchytná vlákna, hyfy)
  • korovitá - celou spodní stranou přirůstá k podkladu (lišejník zeměpisný)
  • lupenitá - rozprostřená do plochy, volné okraje laločnaté (terčovky)
  • keříčkovitá - větvená, upevněná v jednom místě (dutohlávky)
 • zástupci: terčovník zední, terčovka bublinatá, hávnatka psí, dutohlávka sobí, provazovka rozkvetlá, větvičník slívový, ...
 • rozmnožování:
  • pohlavní (tvorba plodnic - houba)
  • nepohlavní:
   • úlomky stélky
   • soredie (kulovité spletence houby s řasou)
   • izidie (drobné výrůstky stélky)
 • význam: průkopníci života, bioindikátory
Comments