Rostlinná buňka

 • pro rostlinnou buňku platí v obecné rovině základní informace uvedené v kapitole Buňka - obecné schéma, zde upozorníme na některá jejich specifika

 • složky rostlinné buňky
  • protoplast
   • jádro ohraničené dvojitou membránou jaderného obalu
   • cytoplasma (~ cytosol) s plasmatickou membránou
   • endomembránový systém (endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuoly)
   • peroxisomy
   • mitochondrie
   • plastidy
   • cytoskelet (mikrotubuly, mikrofilamenta)
  • buněčná stěna
   • střední lamela
   • primární stěna
   • sekundární stěna
  • plasmodesmy
 • vakuola
  • endomembránový kompartment ohraničený membránou (tzv. tonoplast)
  • mladé buňky mají vakuol více, u starších splývají v jednu velkou centrální
  • funkce vakuoly:
   • růstová funkce – zvětšování buněk se většinou děje právě zvětšováním objemu jejich vakuol
   • stavební funkce – naplněné vakuoly přispívají k pevnosti pletiv a orgánů
   • funkce ve vodním hospodářství – podíl na regulaci transpirace
   • funkce homeostatická a signální – protonové pumpy regulují pH cytoplazmy, vápník je důležitý v buněčné signalizaci
   • zásobní funkce – ukládání sacharosy, minerálních živin, organických kyselin u CAM rostlin, proteinů
   • detoxikační a lytická funkce – hromadění škodlivých nebo neužitečných látek (produkty sekundárního metabolismu – silice, kaučuk, alkaloidy), hydrolytické enzymy mohou štěpit některé makromolekuly
   • signální funkce – ukládání barevných antokyanů jako lákadel pro hmyz
   • ochranná funkce – některé uložené látky fungují jako UV filtr
 • plastidy
  • větší než mitochondrie, řádově asi první desítky mikrometrů
  • vnější membrána propustná, podobná vnější membráně mitochondrií
  • vnitřní membrána obklopuje základní hmotu, tzv. stroma obsahující enzymy druhé fáze fotosyntézy
  • ve stromatu jsou ploché membránové měchýřky, tzv. tylakoidy obsahující aparát pro první fázi fotosyntézy (např. fotosyntetické pigmenty)
  • hlavní složkou membrán chloroplastů jsou namísto fosfolipidů glykolipidy s hlavní cukernou složkou galaktózou
  • různé typy: chloroplasty (zelené, fotosyntetizují), chromoplasty (obsahují karoteny a xantofyly, způsobují zbarvení květů a plodů, bez fotosyntézy), leukoplasty (zásobní funkce, bez barviv)
 • buněčná stěna
  • vnější kompartment rostlinné buňky, vymezující její velikost a tvar
  • složená převážně z molekul celulózy, z xyloglukanů (dříve nazývané hemicelulózy) a z pektinů
  • střední lamela
   • ontogeneticky nejstarší součást buněčné stěny, spojovací tmel buněk, které k sobě přiléhají
   • tvorba začíná v poslední fázi jaderného dělení, kdy mikrotubuly vytvářejí tzv. fragmoplast
   • na začátku cytokineze se sem přemisťují váčky Golgiho aparátu s pektiny a fúzují zde
   • tak vzniká přepážka zvětšující se směrem ke stěnám (tzv. centrifugálně)
    • poznámka: u živočichů se buňky zaškrcují aktinovým prstencem směrem dostředu (centripetálně)
  • primární stěna
   • tvoří se mezi střední lamelou a cytoplazmatickou membránou dceřiných buněk sekrecí membránových váčků s pektiny a xyloglukany a syntézou celulózových mikrofibril
   • orientaci celulózových určuje systém tzv. kortikálních mikrotubulů uložených pod cytoplazmatickou membránou
  • sekundární buněčná stěna
   • tvoří se v některých buňkách po ukončení expanzního růstu ukládáním nových vrstev na primární stěnu („dovnitř“)
   • kromě celulózy, pektinů, xyloglukanů a dalších látek obsahuje zpravidla 20–35 procent ligninu
    • impregnace buněčných stěn ligninem (lignifikace) je podstatnou součástí dřevnatění
    • lignin stěnám dodává odolnost proti roztržení a rozlomení, zmenšuje i prostupnost pro vodu
    • zajímavost: vlákna osemení bavlníku a sklereidy jsou téměř výhradně složeny z celulózy
  • funkce buněčné stěny
   • zajišťuje mechanickou stabilitu buněk, pletiv a orgánů a zabraňují prasknutí protoplastů v důsledku jejich turgorového tlaku
   • funguje jako permeabilní membrána, je volně prostupná pro vodu a v ní rozpuštěné živiny
   • vytváří prostor sloužící k dálkovému transportu vodných roztoků v rostlině (symplast)
   • na povrchu stonkových orgánů pokryta kutikulou (bariéra proti úniku vody)
   • systém důležitý pro vnímání polohové informace a řízení polarity a diferenciace buněk, účastní se procesů morfogeneze
   • úložiště přebytečných minerálních solí a některých odpadních metabolitů
   • chrání buňku před napadením houbovými a bakteriálními patogeny (impregnace bílkovinami a ligninem)
   • zásobárna apoplastického vápníku (důležitý posel v buněčné siganlizaci)
 • plasmodesmy

  Zajímavost

  Na 1 milimetru čtverečním buněčné stěny, která je v kontaktu s jinou buňkou, se nachází více než 100 plasmodesmů.
  • cytoplasmatická spojení protoplastů sousedících buněk
  • kanálek v buněčné stěně „vystlaný“ cytoplazmatickou membránou, kterým prochází endoplasmatické retikulum (tzv. desmotubulus)
  • rostlina de facto tvoří jeden protoplastický celek, tzv. symplast
  • význam: mezibuněčný transport metabolitů, signálních molekul a makromolekul včetně RNA a bílkovin
Comments