Rostlinné orgány

 • podle funkce rozlišujeme orgány:
  • vegetativní – výživa, růst, látková výměna s vnějším prostředím = KOŘEN, STONEK, LIST
  • generativní – produkce pohlavní buněk = KVĚT, SEMENO, PLOD
 • v závislosti na vnějších podmínkách se mohou rostlinné orgány měnit – modifikace (metamorfózy) k jiné funkci
 • podle vývojových a funkčních souvislostí rozlišujeme struktury:
  • homologické – různý vzhled, funkce či vnější stavba, ale stejný původ (např. listy a listové úponky u bobovitých rostlin)
  • analogické – obdobný vzhled či funkce, ale různý původ (např. úponky listového a stonkového původu)


KOŘEN

 • zpravidla podzemní orgán, vždy bez listů
 • funkce: nasávací, vodivá, mechanická, zásobní, syntetická
 • postrádá syntetická barviva – heterotrofní orgán
 • vznikl při přestupu rostlin do suchozemského prostředí (silur)
 • založen již v zárodku semene, při klíčení vyrůstá nejdříve radikula („kořínek“)
 • soubor všech kořenů rostliny = kořenový systém
  • alorhizie – jeden hlavní kořen + více postranních
  • homorhizie – hlavní kořen zaniká, nahrazují ho adventivní (náhradní) kořeny (druhotně netloustnou, vznikají na stoncích a listech – využití při vegetativním množení)
 • podélný řez kořenem – rozeznáváme 3 zóny:
  • dělivá zóna – zahrnuje meristematická pletiva krytá kořenovou čepičkou (ochrana při pronikání substrátem)
  • prodlužovací zóna – růst kořene prodlužováním buněk a zvyšováním jejich objemu
  • zóna kořenového vlášení – absorpční funkce, nasávání roztoků z okolí
   • kořenové vlásky málo početné u vodních a mykorhizních rostlin
 • příčný řez kořenem – směrem od povrchu:
  • rhizodermis, primární kůra, endodermis (vnitřní buňky primární kůry, buňky často korkovatí/dřevnatí, překážka v transportu)
  • pericykl (zakládání postranních kořenů), kambium, radiální cévní svazek
   • u dvouděložných a nahosemenných rostlin kořen druhotně tloustne
   • primární kůra nahrazena sekundární (periderm), radiální cévní svazek se mění na kolaterální
   • více informací v kapitole ***Sekundární stavba rostlinných orgánů
 • modifikace kořene:
  • kořenové hlízy (orsej) a bulvy (kromě kořene je tam i podíl modifikovaného stonku; řepa)
  • vzdušné kořeny (monstera), asimilační kořeny (některé orchideje)
  • chůdovité kořeny (olše), dýchací kořeny (mangrovové porosty)
  • kontraktilní kořeny (stahují rostlinu zpět do půdy, sněženka) 
  • příčepivé kořeny (břečťan), haustoria (u parazitů, např. jmelí)
 • hospodářský význam kořenů:
  • kulturní plodina (kořenová zelenina)
  • hospodářské krmivo (krmná řepa)
  • potravinářský průmysl


STONEK

 • obvykle nadzemní orgán nesoucí listy, pupeny a reprodukční orgány (spolu s nimi tvoří prýt)
 • zajišťuje funkční spojení mezi kořeny a listy (transpirační a asimilační proud)
 • tvořen uzlinami (místo přisedání listů, tzv. nody) a články (mezi uzlinami, prodlužují se, tzv.internodia)
 • založen již v zárodku semene
  • hypokotyl – podděložní článek, první článek klíčící rostliny (pokud se prodlužuje, dělohy se dostávají na povrch substrátu; např. fazole)
  • epikotyl – nadděložní článek, druhý článek klíčící rostliny (pokud se prodlužuje, dělohy zůstávají v substrátu; např. dub)
 • morfologie stonku:
  • dle olistění – lodyha (listy po celé délce stonku), stvol (listy v přízemní růžici), stéblo (stonek s kolénky)
  • dle tvaru příčného průřezu – čtyřhranný (hluchavka), trojhranný (ostřice), kruhový (sedmikráska), žebrovitý (kopr), čtyřkřídlý (třezalka) aj.
  • dle způsobu růstu – přímý (mák), vystoupavý (jetel), poléhavý (rdesno), plazivý (mochna), ovíjivý (svlačec), popínavý (hrách)
 • dle charakteru stonku lze rostliny dělit na:
  • byliny – dužnatý stonek
  • dřeviny – zdřevnatělý stonek
   • stromy (větví se v určité výšce nad zemí, mají nevětvený kmen)
   • keře (větví se hned u země, bez kmene)
   • polokeře (část prýtu je zdřevnatělá, část bylinná)
 • primární stavba stonku – na příčném průřezu rozeznáváme:
  • na povrchu pokožka (epidermis), pod ní se diferencuje primární kůra
  • endodermis (vnitřní část primární kůry), někdy obsahuje škrobová zrna (škrobová pochva)
  • střední válec zahrnuje
   • pericykl – zde se zakládají adventivní kořeny
   • cévní svazky – nejčastěji kolaterální, výjimečně u některých čeledí bikolaterální (lilkovité, tykvovité)
   • dřeň – parenchymatické pletivo, může vybíhat v dřeňové paprsky
 • sekundární stavba stonku – některé rostliny druhotně tloustnou
 • stonek nese pupeny – základy jiných rostlinných orgánů (stonků, listů, květů)
  • vrcholový pupen (na vrcholu stonku), úžlabní pupen (v úžlabí listu)
  • nahodilý pupen (nahodilé umístění)
  • pupeny zpravidla kryty šupinami
 • typy větvení stonku:
  • vidličnaté – původní způsob, vzrostný vrchol se dělí na dva (např. jmelí)
  • hroznovité – postranní větve nepřerůstají hlavní stonek (např. smrk)
  • vrcholičnaté – postranní větve přerůstají hlavní stonek
   • makroblast = dlouhá postranní větev
   • brachyblast = zkrácená postranní větev (modřín)
 • modifikace stonku:
  • podzemní oddenek (sasanka, oddenkové hlízy (lilek brambor), stonkové hlízy (kedluben)
  • šlahouny (jahodník), stonkové úponky (vinná réva), stonkové trny (tzv. kolce; trnka)
  • zdužnatělé rostlinné osy (kaktusy)
 • hospodářský význam stonků:
  • potraviny, krmivo (brambory, ředkvičky, cukrová třtina)
  • dřevní hmota (nábytkářství, stavebnictví, papírenství)
  • koření (skořice), korek, chinin (antimalarikum), textil (konopí)


LIST

 • postranní, většinou zelený orgán s omezeným růstem
 • probíhá v něm fotosyntéza, transpirace a výměna plynů s okolním prostředím
 • na rostlině můžeme rozlišit tři typy listů:
  • dělohy – zárodečné listy se zásobní funkcí, mohou ale i fotosyntetizovat
  • asimilační listy – „typické“ listy s fotosyntetickou funkcí, obvykle členěn na řapík (připojení ke stonku) a listovou čepel (asimilační plocha)
   • řapíky mohou být někdy redukované (např. u trav), jindy mohou být vyvinuty tzv. palisty
   • listová čepel obvykle souměrná, výjimečně asymetrická (begonie)
  • listeny – redukované listové struktury, často funkce opory pro jiné orgány (zákrov pod úborem – viz obrázek, obal pod složeným okolíkem)
   • u některých druhů mohou být barevné (fialové „listy“ černýše, růžové „květy“ pryšce nádherného – viz obrázek)
 
 • většinou je možné rozlišit spodní a svrchní stranu listu – dvoulící (bifaciální) list, jen v některých případech plocha srůstá jednolící (monofaciální) list (kosatec)
 • různolistost (heterofylie) – na jedné rostlině nacházíme současně listy více tvarů (břečťan, topol)
  • různolistost může mít i sezónní charakter (mochna sedmiletá, mucholapka podivná)
 • listová žilnatina – uspořádání cévních svazků v ploše listové čepele
  • z hlediska rozkladu nejodolnější část listu
  • nejstarším typem žilnatina vidličnatá (jinan)
  • u dvouděložných zpeřená (buk) nebo dlanitá (javor)
  • u jednoděložných rovnoběžná (trávy) nebo obloukovitá (lilie)
 • morfologie listu:
  • dle utváření listové čepele
   • jednoduché listy: čepel nečleněná (celistvé listy), čepel členěná zářezy (dělené listy)
   • složené listy: čepel rozdělená na samostatné lístky  – dlanitě složené nebo zpeřené (licho-, sudo-)
  • morfologicky lze list a jeho struktury popisovat velmi obšírně, využívá se toho především v botanických klíčích, kdy je jednoznačné vyjádření nezbytné
  • velmi bohatá morfologická terminologie však jednak přesahuje rámec střední školy, jednak je nanejvýš vhodné demonstrovat termíny přímo na živém materiálu
 • postavení listů na stonku:
  • střídavé listy – z každé uzliny vyrůstá jeden list
  • vstřícné listy – v každé uzlině proti sobě stojí dva listy
  • přeslenité listy – z každé uzliny vyrůstají listy nejméně po třech
 • anatomie listu (příčný řez typickým asimilačním listem):
  • jednovrstevná spodní pokožka s průduchy a svrchní pokožka bez průduchů (výjimkou jsou vodní rostliny se vzplývavými listy)
  • mezi pokožkami se nachází mezofyl, v němž rozlišujeme:
   • palisádový parenchym – protáhlé buňky pod svrchní pokožkou naskládané vedle sebe
   • u slunných listů (rostoucích na okraji koruny v plném osvětlení) bývá i vícevrstevný
   • houbový parenchym – buňky nepravidelného tvaru s velkými mezibuněčnými prostorami
 • na konci vegetačního období listy odumírají a opadávají – více o tom zde
 • modifikace listu:
  • výtrusnicové listy (sporofyly výtrusných rostlin), květy (u semenných rostlin)
  • trny (dřišťál; u akátu vznikají trny z palistů), šupiny pupenů, listové úponky (bobovité rostliny)
  • cibule (zdužnatělá bazální část listů), láčky masožravých rostlin
 • hospodářský význam listů:
  • listová zelenina (salát), sběr pro obsah léčivých látek (bříza)
  • koření (vavřín – „bobkový list“), pochutina (čajovník)
  • součást píce pro hospodářská zvířata


KVĚT

 • zásadní diagnostický znak krytosemenných rostlin
 • jde o modifikaci především listů a zčásti i stonku (květní lůžko)
 • květní obaly:
  • nerozlišené (okvětí, okvětní lístky)
  • rozlišené (kalich, koruna)
  • redukované (trávy – viz obrázek)
  • chybí (bříza, vrba)
 • květy dle počtu rovin souměrnosti:
  • pravidelný (aktinomorfní, několik rovin souměrnosti)
  • souměrný (zygomorfní, jedna rovina souměrnosti)
 • květy podle zastoupení pohlavních orgánů:
  • oboupohlavný (pestíky i tyčinky v jednom květu)
  • jednopohlavný (v jednom květu jen pestíky, nebo tyčinky)
 • tyčinka (samčí pohlavní orgán)
  • produkuje pylová zrna, soubor tyčinek v květu = andreceum
  • anatomie: nitka + prašník se dvěma prašnými váčky (z nichž každý má dvě prašná pouzdra)
  • mocnost tyčinek = délka nitek (dvoumocné, čtyřmocné)
  • bratrost tyčinek = počet základů (jednobratré, dvoubratré, trojbratré)
 • pestík (samičí pohlavní orgán)
  • vznikl srůstem jednoho či více plodolistů, jejich soubor v květu = gyneceum
   • apokarpní gyneceum – jeden nebo víc volných jednoplodolistových pestíků, vývojově původnější
   • cenokarpní gyneceum – vzniká srůstem dvou nebo více plodolistů, vývojově odvozenější
  • anatomie: blizna (lepkavá vrcholová část, zachytává pylová zrna) + čnělka + semeník (svrchní, spodní, polospodní)
  • v semeníku je uložené vajíčko
   • mnohobuněčný útvar tvořený z velké části tzv. pletivným jádrem, v němž je uložen zárodečný vak
   • na povrchu kryto vaječnými obaly, které na vrcholu nesrůstají a vytvářejí otvor klový, kterým vstupuje pylová láčka
 
 

 • květenství (soubor květů na jedné rostlině)
  • jednoduchá
   • hroznovitá (racemózní): lata (šeřík), hrozen (rybíz), klas (jitrocel), jehněda (líska), palice (áron), hlávka (= strboul; jetel), úbor (= „biologický květ“; slunečnice), okolík (prvosenka), chocholík (hrušeň)
   • vrcholičnatá (cymózní): mnohoramenný vrcholík (tužebník), kružel (sítina), vidlan (ptačinec), lichopřeslen (hluchavka), srpek (mečík), šroubel (třezalka), vějířek (kosatec), vijan (pomněnka)
  • složená: složený okolík (okolík z okolíčků; miříkovité), klas z klásků (pýr), hrozen z vijanů (jírovec)
 


PLOD

 • rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin
 • plody rozlišujeme:
  • pravé plody – vyvíjí se ze semeníku
  • nepravé plody –  na jejich tvorbě se podílejí i další části květu (květní lůžko)
 • stěny semeníku se mění na oplodí (perikarp), to může být suché nebo dužnaté
 • rozdělení plodů:
  • suché
   • pukavé (po dozrání se oplodí otevírá v místě švu) – měchýřek (pivoňka), lusk (hrách), šešule (řepka), šešulka (kokoška), tobolka (mák)
   • nepukavé (po dozrání se plody neotevírají, oddělují se v celku) – nažka (slunečnice), oříšek (lípa), obilka (žito)
   • poltivé (po dozrání se plody rozpadají na jednotlivé dílky) – struk (ohnice), tvrdka (hluchavka), dvojnažka (kmín), diskovitý (sléz), zobanitý (pumpava)
  • dužnaté
   • malvice (jabloň, jeřáb), peckovice (třešeň, švestka)
   • bobule (angrešt, meloun),  hesperidium (citrusy), vysychavá bobule (paprika)
 • souplodí
  • vzniká z jediného květu, těsné spojení plodů květním lůžkem
  • příklady: jahodník (nažky, červené = květní lůžko), maliník (peckovičky)
 • plodenství
  • soubor plodů vznikající z jednoho květenství
  • různé typy:
   • volné plodenství (hrozen vína, slunečnice)
   • srostlé plodenství (ananas)
   • sdružené plodenství (buk, kaštanovník)
   • sykonium (fíkovník)
      
Comments