*** Úvod do parazitologieDEFINICE PARAZITA

 • žádná z definic nevystihuje parazita a jeho způsob života dokonale
 • nejrozšířenější a nejvýstižnější je tato: parazit je organismus, který pravidelně stráví určitou fázi svého života asociován s jedním určitým jedincem hostitelského druhu, přičemž má z této asociace užitek a hostitelský organismus škodu


PARAZITISMUS Z HLEDISKA VZTAHŮ MEZI ORGANISMY

 • vztahy mezi organismy se rozlišují na základě toho, zda daným organismům přináší prospěch či jim škodí
 • parazitismus = jeden z organismů má ze soužití prospěch a druhý organismus škodu  stejným typem interakce je i predace
  • paraziti i predátoři = tzv. natural enemies (přirození nepřátelé)
  • rozdíly: počet jedinců, kteří jsou během života využíváni
   • parazit - často jen jeden hostitel
   • FITNESS = schopnost živočicha úspěšně předat své geny do další generace (tzn. dožít se reprodukčního věku a zplodit potomky)
    predátor - velké množství kořisti
  • snížení fitness (biologické zdatnosti - viz rámeček) oběti  fitness oběti predátora = 0
 • parazitoid - napadá pouze jednoho hostitele, ale musí jej pro dokončení svého vývoje zabít, ještě než se hostitel rozmnoží
 • mikropredátor - svou kořist nezabíjí, má více hostitelů
 • kastrátor - hostitele nezabije, ale zabrání mu v množení (tedy jde o smrt v evolučním smyslu = jedinec nemůže dál předat svůj genetický materiál)
 • životní strategie - mikroparazit a makroparazit
  • dle toho jak zda způsobené patogenní projevy závisí na množství infikujících parazitů
  • mikroparaziti
   • v těle svého hostitele se množí
   • nemají specifická infekční stádia (většinou)
   • onemocnění probíhá akutně  končí smrtí nebo uzdravením hostitele (získá imunitu proti reinfekci)
  • makroparaziti
   • v hostiteli se nemnoží
   • produkují speciální infekční stádia  přenášejí se na dalšího hostitele
   • záleží na počtu infikujících jedinců - infekce chronická (nevýznamná mortalita)


VZNIK PARAZITISMU

 • odkud se vzal?
  • parazitismus vniká mnohonásobně nezávisle u různých skupin organismů (v rámci Metazoa nejméně 50×)
  • reverzibilita přechodu k parazitismu
 • mechanismus/podstata toho, jak vzniká:
  • parazitismus vzniká v různých skupinách na základě jedinečných preadaptací a historických událostí
  • přechod k parazitismu musí být výhodný  musí zvýšit fitness parazita
   • úkryt, odolnost proti důsledkům pozření
   • vektor, foréze (hostitel slouží pouze jako prostředek k transportu jiného organismu)
   • mutualismus, komensalismus
 • v rámci parazitických skupin prochází vznik parazitismu 2 fázemi:
  • u skupin volně žijících organismů se najednou nějaká skupina „zvrhne“ a vytvoří parazitickou linii (ploštice - 2 linie nezávisle přešly k parazitismu)
  • v rámci parazitických skupin dochází k diverzifikaci a evoluci skupiny - odštěpění  různé strategie


MÝTY O PARAZITISMU

 • paraziti se vyvíjí směrem k nižší strukturní komplexitě = regresní evoluce (otázka zvolení kritéria)
  • morfologie - ztráta nepoužívaných orgánů
   • př.: ploštěnci - pouze 10 % změn = ztráty × získání např. smyslových orgánů
  • genom - velikost (mnoho nepoužívaných částí)
   • př.: tasemnice Bothriocephalus má 2× více DNA než její obratlovčí hostitel
  • složitost vývojového cyklu
  • parazitismus může vést k výrazným anatomickým a morfologickým změnám a v některých případech k strukturnímu zjednodušení
 • parazitismus vede ke zmenšování tělesné velikosti
  • závislé na velikosti hostitele
  • parazit musí být menší než hostitel
 • paraziti se vyvíjejí směrem k nadprůměrné fekunditě (velké množství potomstva)
  • někteří parazité (v závislosti na typu vývojového cyklu) patří mezi organismy s nejvyšší fekunditou
   × některé druhy mají tak důmyslné chování, že nepotřebují velké množství potomstva
 • paraziti se vyvíjejí směrem k nižší virulenci
  • parazité se vyvíjejí směrem k optimální virulenci, závislé na mnoha faktorech (způsob přenosu, dostupnost hostitele...)


FAKTA O PARAZITECH

 • parazit je závislý na hostiteli jakožto životním prostředí a zdroji potravy = dlouhodobé využití hostitele
 • fitness parazita závisí bezprostředně na životnosti, nikoliv však fitness hostitele (vývoj virulence)
 • parazit vstupuje do kontaktu s homeostatickými mechanismy hostitele  konfrontace mezi parazitem a hostitelem se vede především na buněčné a molekulární úrovni, parazit je schopen modulovat imunitní odpověď hostitele
 • za určitých podmínek se může parazitismus vyvinout v neutralismus, příp. i mutualismus


VÝVOJOVÉ CYKLY

 • definitivní hostitel - probíhá v něm pohlavní množení
 • mezihostitel - probíhá zde fáze vývoje (obvykle i nepohlavní množení)
 • paratenický hostitel - parazit v něm vyčkává, nevyvíjí se, dochází v něm ke kumulaci infekčních stadií
 • volně žijící organismus přejde k parazitickému způsobu života - nejprve má jen jednoho hostitele a přímý vývojový cyklus (max. jedna larva) a normální pohlavní množení  časem přechod k většímu množství hostitelů, několika vývojovým stádiím (nepřímý vývoj) - změny fenotypů, pohlavní množení doplněno nepohlavním množením, příp. hermafroditismem/partenogenezí
 • vývojový cyklus je produktem jednoho genomu a je terčem výběru jako celek
  • životní historie (musí se brát v úvahu životní cyklus jako celek, tzn. nároky všech vývojových stadií)
  • evoluční historie (druh prošel určitým vývojem a ten nelze změnit)
  • příklad: škrkavka byla původně nejspíš biohelmintem s dvouhostitelským cyklem - jako vzpomínku na tuto minulost (= evoluční historii) si nese plicní fázi migrace v hostiteli - ta nemá žádný funkční význam, jen alternuje vývoj v původním mezihostiteli


ROZDĚLENÍ PARAZITŮ Z RŮZNÝCH HLEDISEK

 • dle toho, kde se parazit v hostiteli nalézá
  • endoprazit - uvnitř těla hostitele
   • extracelulární - mezi buňkami, uvnitř tělních dutin
   • intracelulární - vnitrobuněční, uvnitř buňky
  • ektoparazit - na povrchu těla hostitele
 • fakultativní parazit - obvykle organismus žijící volně; parazitismus pouze „přilepšení“
 • obligátní parazit - parazit není bez svého hostitele schopen žít/rozmnožovat se

 

Comments