Chování živočichů


ÚVOD

 • věda zabývající se chováním živočichů = etologie
 • etogramy = souborné soupisy pozorování zvířat ve volné přírodě nebo lidské péči
 • etologie jako biologický obor se zabývá:
  • pozorováním živočichů v přirozeném prostředí
  • proximátními a ultimátními příčinami chování
  • zahrnuje širokou škálu živočišných druhů
 • historie
  • Aristoteles
   • pozorování i teorie
   • Historia animalium
  • Thomas More
   • přesný popis tzv. vtištění (= imprinting)
  • Isidor G. Saint-Hilaire
   • termín etologie
  • Charles Darwin
   • vývoj chování --> morfologická cesta
  • Ivan Petrovič Pavlov
   • poznání fyziologie mozku - vliv mozkové činnosti na chování
  • Oskar Heinroth
   • etologie v dnešním slova smyslu
   • projevy chování geneticky fixované (pohyby, gesta)
  • Nikolas Tinbergen
   • první učebnice etologie (r. 1951) = " O cílech a metodách etologie"
    • jakov funkci má sledovaný projev živočicha
    • evoluce určitého chování
    • příčina určitého chování
    • ontogeneze určitého chování

PROXIMÁTNÍ A ULTIMÁTNÍ PŘÍČINY CHOVÁNÍ

 • proximátní (jak?) = funkčnost, mechanismus, reflexy, dědičnost, prostředí
 • ultimátní (proč?) = evoluční pohled, výhody, změna v čase, původní chování, co způsobuje změnu
 • ptačí zpěv - pěnkava obecná a strnadec bělokorunkatý (modelové druhy)
  • známe / víme, že:
   • různé druhy pěvců se liší zpěvem
   • mozková centra a nervové dráhy řídící zpěv (a jeho učení) 
   • vývoj schopností zpěvu
   • rozdíly jsou dány genetickou výbavou
  • evoluční výhody - "proč to dělají"
   • druhová příslušnost - s kým se může samice pářit
   • kvalita zpěvu
   • schopnost uhájit teritorium
 • surikaty - kooperativní a sociální chování
  • náklady a zisky kooperativního chování
   • pomáhání
   • hormonální regulace (dominantní vs. submisivní jedinci)
  • reprodukční konflikty
  • antipredační strategie
   • mobbing = aktivní obrana, skupina ohrožovaných jedinců napadá predátora

VÝBĚR BIOTOPU, TERITORIALITA, MIGRACE

 • biotopové preference
  • biotické nároky - potrava, predátoři, partneři, paraziti
  • abiotické nároky - teplo, dýchací plyny, voda
 • ideal free distribution 
  • zvířata se přizpůsobí kvalitě biotopu (zdroje)
 • distribuce je ovlivňena i přítomností příslušníků druhu (ne jenom zdroji)
 • zvířata si vymezují a často i obhajují konkrétní místo
 • teritorium / domovský okrsek - má prostorový i časový význam 
  • zvíře  ho dobře zná
 • teritorialita
  • kompetice o zdroje, bránění území
   • zdroje jsou bráněny, pokud je jich nedostatek
  • výhody: přísun potravy, přístup k sexuálním partnerům, větší šance odchovat potomky
  • náklady: hlídání, bránění, riziko vyčerpání, zranění, náchylnost k infekci
  • držitel teritoria je ve výhodě

REPRODUKČNÍ CHOVÁNÍ

 • umělý výběr - prováděný člověkem (šlechtění)
 • přirozený výběr - vybírají se výhodné genetické změny
  • pohlavní výběr -  prováděný jedním pohlavím mezi soupeřícími zástupci druhého pohlaví --> příležitost k rozmnožování
  • přírodní výběr - prováděný prostředím

Pohlavní výběr

 • kdo vybírá partnera
  • většinou kompetují (bojují) samci o samice --> samice si vybírají
  • rozdíly mezi pohlavími se vysvětlují množstvím vložených investic (např. velikost pohlavních buněk)
 • fitness = "biologická zdatnost"
  • kolik po sobě jednotlivé organsimy zanechají potomků
  • fitness samce
   • závisí na počtu sexuálních partnerů
  • fitness samice
   • závisí na schopnosti produkovat vajíčka a nákladech na oplození
   • také vkládají více energie do rodičovské péče
 • pohlavní výběr má 2 složky
  • intrasexuální (kompetice o partnery) a intersexuální (partnerský výběr)
  • intrasexuální výběr 
   • u sociálně žijících živočichů - úspěšnost jedince záleží na jeho sociální pozici (např. alfa-samec)
   • kompetice spojená s pohlavním dimorfismem
  • intersexuální výběr
   • epigamní chování = namlouvání, dvoření, rituální chování spojené s rozmnožováním (tance a souboje samců)
    • jedná se především o seznámení a seznamování partnerů, snižování agresivity, vzrušování samičky
    • dále dochází ke kompetici mezi samečky, ti se pojišťují i proti tzv. extrapárovým kopulacím (samec se ujišťuje, zda se samice nepářila s jiným samcem) 
 • alternativní pářící techniky
  • nedominantní samec toužící se spářit - několik možností:
   • být satelitním samcem
   • napodobovat samice
   • "lovit" procházející samice
  • "nalákání" samice
   • ochrana potravy
   • nošení dárků
   • znásilnění
 • zajištění vlastního potomstva
  • samec musí hlídat samici, aby jí zabráni v kopulaci s jinými samci
  • kompetice spermií - konkurence na úrovni pohlavních buněk
   • samec motýlice je schopen odstranit až 100 % spermií jiného samce
   • pěvuška modrá donutí samici vyvrhnout obsah kloaky
 • ovlivnění reprodukčního úspěchu
  • samec
   • zdroje, epigamní chování, infanticida
  • samice
   • investice do vajíčka, výběr partnera (spermií), investice do potomků
 • zisky z partnerského výběru
  • teorie přímých zisků
   • zbarvení, dárky, chování - rodičovská péče
   • pravdivé znaky, jaké materiální výhody je samec schopen poskytnout --> dobrý rodič
   • informují o zdraví jedince (stupeň parazitace) --> zdravý partner
  • teorie dobrých genů
   • informují o kvalitě genů samce, tudíž i budoucího potomstva --> odolnost
   • korelace kvality zbarvení s mírou parazitace - především u ptáků
  • "runaway" teorie

Reprodukční systémy

 • hlavní reprodukční systémy:
  • monogamie
  • polygynie
  • polyandrie
  • polygynandrie
 • určeno hlavně 2 faktory:
  • potřeba rodičovské péče
  • distribuce samic
 • rodičovská péče
  • jistota paternity
   • samice mají jistotu, samci jí nemají - opouští samici
   • vnější oplození - větší jistota pro samce --> větší pravděpodobnost samčí péče
  • pořadí gamet
  • asociace
   • blízkost rodiče a potomka
   • vnitřní oplození a březost - pečuje samice
   • vnější oplození v teritoriu samce - pečuje samec
 • monogamie
  • páří se 1 konkrétní samec s 1 konkrétní samicí během reprodukční sezóny
  • může být i po celý život --> společná péče o mláďata
  • hypotéza vzniku monogamie
   • hlídání partnera
    • adaptivní
    • pokud je samice se ochotna po odchodu samce pářit s jiným samcem
   • pomáhání
    • samec zůstává, aby pomáhal v péči o mláďata
   • vynucená monogamie
    • samice omezuje samce být polygynní
  • ! mimopárové kopulace
   • výhody pro samici
    • genetické
     • jistota oplození
     • hypotéza dobrých genů
     • genetická kompatibilita
    • materiální
     • více zdrojů
     • lepší ochrana
     • redukce infanticidy
   • rizika
    • ztráta samce
    • riziko přenosu choroba a parazitů
 • polygynie
  • 1 samec se páří s více samicemi, samice se páří jen s 1 samcem
  • důležitá je distribuce samic
  • proč samice přistupují na polygynii
   • nejlepší alternativní řešení
   • hypotéza sexy synů
    • to že má samice přístup k nejlepším genům samce vyrovná její ztráty
  • více samic --> dělení o zdroje
   • pokud jsou zdroje dostatečně variabilní a bohaté - je to výhodné
  • typy
   • harémová
    • samec brání harém - velká konkurence
   • zdrojová
    • samec nebrání přímo samice, ale jejich potravu, teritorium - lokalizovány v čase a prostoru
   • naháněcí
    • zdroje/samice jsou rozmístěny na veliké ploše --> snižuje se výhoda bránění teritoria
    • úspěšnější je vytrvalejší samec, protože bránění přístupu k samicím je příliš náročné
   • explozivní rozmnožovací spolky
    • u druhů s krátkou rozmnožovací sezónou - krabi, žáby
    • prostorově lokalizováno
   • leková
    • samci brání symbolická teritoria, nepečují
    • samice navštěvují tato teritoria
 • polyandrie
  • samice má více než 1 partnera během reprodukční události, samec má pouze 1 samici
  • poměrně řídká - pobřežní ptáci
  • inkubaci vajíček a péči o mláďata zajišťuje většinou samec
  • proč se vyvinula - zdroje, vysoká predace

SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

 • nevýhody sociálního života
  • kompetice - hlavně o potravu
  • přenos parazitů a patogenů
  • extrapárové kopulace
 • výhody sociálního života
  • informační centra
  • energetika - termoregulace, pohyb v hejnu
  • obranyschopnost
  • obrana proti infanticidě
  • kooperativní lov
 • agregace (bez sociální struktury) vs. society
  • societa otevřená
   • anonymní - velké shromáždění jednoho druhu = hejna, stáda
   • neanonymní - hnízdní kolonie ptáků (obrana celé kolonie)
  • societa uzavřená
   • anonymní - všichni se poznávají - pach, dotyk
   • individualizovaná - vyhledávání
  • societa - hierarchické uspořádání
   • postavení je určováno:
    • zkušeností 
    • zdatností
    • reprodukční kondicí
 • kooperace - reprodukční úspěch při různých sociálních interakcích
 • mutualismus
 • altruismus
  • dárce ztrácí možnost se reprodukovat, protože pomáhal jinému v produkci potomků
  • Hamiltonovo pravidlo = říká, kdy se  budou geny pro altruismus šířit
   • altruistický akt musí zachránit život více než 2 sourozencům, 4 neteřím/synovcům nebo 8 bratrancům/sestřenicím
  • reciproční altruismus
 • koalice (= krátkodobější) a aliance (=dlouhodobější)
  • chování nejméně dvou jedinců proti jinému jedinci (skupině)
 • vliv pomocníků
  • pomáhají jinému jedinci než svému partnerovi
  • pomoc při obraně, získávání potravy, tvorbě hnízda,...
 • infanticida = zabíjení mláďat
  • různé interpretace proč - potrava, regulace populace
  • zvyšování reprodukční úspěšnosti
 • eusocialita - především sociální hmyz
  • nezbytná velmi blízká příbuznost

ZÁKLADNÍ PRVKY CHOVÁNÍ

 • vyvolání chování
  • prahová hodnota
   • minimální míra podnětu schopná vyvolat reakci
   • závislá na vnějších podmínkách a vnitřním stavu jedince
  • habituace
   • učení se, co nedělat
   • přivyknutí na podnět - zamezí odpovídající reakci
  • senzitace
   • zvýšení reakce na konkrétní podnět
  • posilování podnětů = sumace
   • více podnětů vyvolá intenzivnější reakci
 • pohybové projevy
  • živočichové na podněty reagují různě
  • reflexy
   • jednoduchá stereotypní odpověď
   • podmíněný a nepodmíněný
  • taxie
   • jednoduché zpřesňující pohyby vázané na podnět
  • modální vzorce chování
   • stálé a druhově specifické
   • projevy, které na základě určitého programu koordinují pohyb svalů - zachována posloupnost
 • motivace, připravenost k jednání
  • ovlivňuje výslednou reakci
  • motivace je výsledkem působení exogenních a endogenních faktorů
  • apetenční chování
   • činnost, která vede k naplnění cíle
   • kromě vrozených prvků se projevuje i zkušenost, učení a proměnlivost
  • konečné chování
   • ukončování sekvence konkrétního chování
 • spouštěcí mechanismy
  • soubor všech struktur organismu, které se účastní spouštění určitého chování
  • často jsou vrozené
  • klíčové podněty
  • mezidruhové x vnitrodruhové spouštěče
   • mezidruhové - koevoluce predátor kořist
   • vnitrodruhové - informace musí být srozumitelná a druhově nezaměnitelná
  • smyslové spouštěče
   • optické, akustické, pachové
  • nadnormální spouštěče
   • vysoká reakce na umělý podnět
 • filtrace vnějších podnětů
  • pouze malá část ze všech příchozích podnětů je relevantní
  • periferní filtrace = smyslová
   • nezachytí podnět nebo zachytí a nepřenese do CNS
  • centrální filtrace = mozková

Konfliktní chování

 • dva nebo více motivačních systémů je vybuzeno současně
 • střet motivací, smíšení motivací
 • ambivalentní chování
  • chování z rozpaků
  • rychle se střídající projevy dvou různých motivací (potrava x útěk)
 • přeorientované chování
  • konflikt útočné a útěkové motivace
  • útočení na náhradní objekt
 • přeskokové chování
  • často nesmyslný projev

Typy učení

 • učení = modifikace chování zkušeností
 • asociativní učení - spojení si jednoho modelu s druhým
 • klasické podmiňování - spojení nepodmíněného primárního podnětu s neutrálním (výzkumy I.P.Pavlova)
 • operantní podmiňování - učení pokusem a omylem
 • napodobování - imitace, schopnost učit se, tím že napodobuji jiné
  • potomci se učí od rodičů
  • výběr partnera
 • učení vhledem
  • schopnost spontánně pochopit danou situaci a na 1. pokus provést potřebné jednání
  • probíhá bez předchozí zkušenosti
  • rychlé řešení problému
 • vtištění = imprinting
  • způsob rychlého získávání poznatků u mláďat
  • v tzv. senzitivní periodě trvá třeba jen několik minut
Comments