Biologie živočichů‎ > ‎Členovci‎ > ‎Vzdušnicovci‎ > ‎

Hmyz

TŘÍDA: HMYZ (Ectognatha, Insecta s. str.)

 • z evolučního hlediska jedna z nejúspěšnějších skupin živočichů (75 % všech

  ***Nervová soustava hmyzu

  Centrální NS:
  mozek
      nadjícnová ganglia
          protocerebrum s 2 optickými laloky - ovládá složené oči a ocelli
          deuterocerebrum - ovládá tykadla, informace z tykadel, čichové nervy
          tritocerebrum - ovládá labrum (horní pysk), frons (čelo)
      podjícnové ganglium - ovládá mandibuly (kusadla), maxily (čelisti)
  thorakální (hrudní) ganglia
  abdominální (zadečková) ganglia
   
  Viscerální NS:
  inervace útrobních orgánů
   
  Periferní NS:
  inervace smyslů a svalů
   

  živočišných druhů, objevil se před 350 milióny let - perm, prvohory)
 • Ectognatha:
  • ústní ústrojí vně hlavové kapsule
  • tykadla mají svalovinu jen v 1. a 2. článku (ostatní drženy pouze šlachami; flagellum = bičík)
  • v dospělosti se nesvlékají (× výjimky)
 
 
příčiny úspěšnosti hmyzu:
 • malá velikost těla (0,1–100 mm)
 • exoskelet, chitinová kutikula (bílkovina sklerotin, vosková vrstva) → ochrana těla (vnější vlivy, mikroorganismy, únik vody)
 • příčně pruhované svaly, členěné nohy, křídla, vznik tracheální soustavy (dobré zásobení kyslíkem) → velká pohyblivost
 • vysoká rozmnožovací schopnost (velký počet vajíček, obaly,… → velmi důležité, protože mají mnoho nepřátel)
 • výrazný rozvoj specializovaných smyslových orgánů a instinktivního chování
 

***Samičí pohlavní orgány

Samičí ovaria se skládají z ovariol - 2 typy:
 • panoistická (starobylé skupiny) - "pytel na vajíčka", vaječné a výživné buňky smíchány
 • meroistická (odvozenější skupiny) - uspořádáno, střídají se vrstvy vaječných buněk a výživných buněk
 • heteronomní segmentace (obvykle 20 článků)
 • kosmopolitní organismy, rozšíření ve všech biotopech (kromě moří)
 
 
tělní segmenty: hlava + hruď + zadeček
 • hlava (caput)
  • řídící a smyslové centrum
  • vzniká srůstem 6 článků (každý nese jeden pár přívěsků) → 1. složené oči (z omatidií), 2. jednovětevná tykadla, 3. nic, 4. kusadla, 5. čelisti, 6. spodní pysk s makadly → příjem potravy, orientace v prostoru
  • modifikace ústního ústrojí: kousací (brouci), sací (motýli), bodavě sací (komáři), lízací (mouchy)

   ***Hormonální soustava hmyzu

   Hormonální systém řídí zejména vývoj, metamorfózu a rozmnožování.
   Neurosekretorické neurony hlavového protocerebra syntetizují mozkový aktivační hormon. Ten je transportován nervovými vlákny do corpora cardiaca a odtud do hemolymfy. Aktivuje v prothorakální žláze v hrudní části syntézu hormonu ekdysonu (indukuje svlékání kutikuly). Křídlatá tělíska corpora allata produkují juvenilní hormon neotenin, který oddaluje metamorfózu a prodlužuje larvální stadium. Je důležitý také pro tvorbu zralých vajíček a přídatných pohlavních žlaz.
   Dalšími látkami jsou například různé druhy feromonů důležitých pro komunikaci a také rozmnožování (feromony sexuální, atrahující, alarmující, sociální,...).
 • hruď (thorax)
  • pohybové centrum
  • vzniká srůstem 3 článků (předo-, středo- a zadohruď)
  • u dospělců každý článek nese jeden pár končetin (kyčel, příkyčlí, stehno, holeň, chodidlo s drápky)
  • modifikace končetin: kráčivé, skákací, plovací, hrabavé, loupeživé, přichycovací, sběrací
  • středo- a zadohruď nese vždy jeden pár křídel, evolučně se jedná o vychlípeniny pokožky (ne tedy jako u ptáků!)
  • modifikace křídel: krytky (tužší, kožovité, se zachovalou žilnatinou - kobylky, kudlanky, škvoři), polokrovky (přední část tuhá, zadní část blanitá - ploštice), krovky (tuhé, zpevněné chitinem - brouci), kyvadélka (redukce 2. páru - dvoukřídlí), druhotná ztráta (blechy, vši)
 • zadeček (abdomen)
  • složen z 6-11 článků
  • primitivní skupiny a některé larvy mají na zadečku zbytky končetin

   ***Typy larev

   Rozlišují se 4 typy larev podle (ne)přítomnosti tělesných přívěsků:
   • polypodní
    • celé tělo dokonale článkované
    • na hrudi 3 páry přívěsků
    • na zadečku párové přívěsky (dýchací nebo lokomoční funkce)
   • protopodní
    • nedokonale článkovaný zadeček
    • zakrnělé hlavové přívěsky (kromě mandibul)
    • rudimentální hrudní končetiny
   • oligopodní
    • hlavová kapsule dobře vyvinutá
    • hrudní končetiny velmi dobře vyvinuté
    • chybí přívěsky na zadečku
   • apodní
    • hrudní přívěsky zcela redukovány
    • eucephalní (hlavová kapsule dobře vyvinuta, hlavové přívěsky také vyvinuty), hemicephalní (hlava redukovaná a částečně zatažená do hrudi, redukovány také hlavové přívěsky), acephalní (hlavová kapsule úplně redukovaná)
  • modifikace: kladélko (samičky kobylek), žihadlo (samičky vos), cerky (= přívěsné štěty; škvoři)
 
 • TS: chybí hepatopankreas
 • VS: Malpighiho trubice (sbírají metabolity z hemocoelu, ústí do střeva)
 • smysly:
  • složené oči z omatidií - 3 typy: denní (pigmentové buňky po celé délce omatidia, nepropouští světlo, ostřejší vidění), noční (pigmentové buňky nejsou po celé délce omatidia, světlo dopadá i na další rhabdomy, ne tak ostré vidění, ale stačí méně světla), večerní (stěhovavý pigment)
  • jednoduché oči typu ocellus - hlavně létavé formy (na čele max. 3 v trojúhelníku) orientace
 • rozmnožování: gonochoristé; někdy pohlavní dimorfismus; vnitřní oplození; ektohormony (feromony); partenogeneze; samice kladou vajíčka, výjimečně ovoviviparie (larvy se líhnou v těle samičky); nepřímý vývoj (děje se přes proměnu, larvy se svlékají, řízeno hormonálně)
 
 
vývoj hmyzu:
 
 • ametabolie
  • larva vypadá jako embryo
  • např. chvostnatky, rybenky

   ***Typy kukel

   2 základní typy kukel:

   • pupa dectica (kukla kousací)
    • mandibuly připojeny pohyblivě, jsou sklerotizované a použitelné
    • např. jepice, střechatky, chrostíci,...
   • pupa adectica (kukla nekousací)
    • mandibuly nepohyblivé, nesklerotizované, pevně připojeny k hlavě
    • pupárium (soudečkovitá, volné přívěsky, velmi sklerotizovaná)
    • mumiová (přívěsky přitmelené k tělu, sklerotizovaná, často v kokonu)
    • např. blanokřídlí, mouchy,...
 • hemimetabolie
  • starobylejší skupiny hmyzu
  • larvy se podobají dospělcům (= imaga) - stejný typ ústního ústrojí (a tedy i typ potravy), vyvinuty základy křídel a pohlavních orgánů (postupně dozrávají); větší odchylky tam, kde larvy (= nymfy) žijí v odlišném prostředí než imaga (v půdě, ve vodě; např. jepice, pošvatky, vážky)
  • chybí stadium kukly
  • dospělci se nesvlékají
 • holometabolie
  • odvozenější skupiny hmyzu  
  • larvy nápadně odlišné od dospělců - nikdy nemají vnější zákady křídel a pohlavní orgány, jiný typ ústního ústrojí (a tedy i jiný typ potravy), imaginální terčky (skryté vnitřní základy znaků budoucího imaga), stemmata (nemají pravé ocelli)  
  • kukla (pupa) - klidové stadium, nepohyblivá, nepřijímá potravu


 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
SYSTÉM HMYZU
 
 
Podtřída: BEZKŘÍDLÍ (Apterygota)
 
Řád: Rybenky (Zygentoma)
 • primárně bez křídel
 • šupinkovité chlupy
 • složené oči redukované
 • neskáčí
 • zástupce:
  • RYBENKA DOMÁCÍ

 

***Řád: Chvostnatky (Archaeognatha)
 • primárně bez křídel
 • velké složené oči, dlouhá makadla
 • zvláštní uspořádání svalů zadečku umožňující skok
 • noční aktivita
 • kosmopolitní rozšíření

 

Podtřída: KŘÍDLATÍ (Pterygota)
 • u dospělců na středo- a zadohrudi pár křídel, létají
 • některé skupiny nedokážou křídla skládat (vážky)*
 • druhotná bezkřídlost u některých parazitů
 • kopulace (přenos spermií přímý)
 
*dělení na dvě infratřídy:
 • PALEOPTERA - starobylá skupina, křídla kolmo na tělo (vážky, jepice)
 • NEOPTERA - skládají křídla ploše na zadeček
 
 
 
SKUPINA HEMIMETABOLIA = HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU
vajíčko – larva (nymfa, najáda) – dospělec
 
 
Řád: Jepice (Ephemeroptera)
 • dva páry blanitých křídel
 • nymfy žijí několik let ve vodě (lístkovitá tracheální žábra na zadečku)
 • subimago - svléká se již okřídlené stadium
 • dospělci žijí krátce (pouze se spáří), zakrnělé ústní ústrojí; 3 přívěsky na zadečku (cerky a terminální filament)
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupce:
  • JEPICE OBECNÁ (2-3 štěty na zadečku)

 

Řád: Vážky (Odonata)

Šidélko páskované (rozmnožující se jedici)

 •  velké složené oči, krátká tykadla
 • blanitá křídla s hustou žilnatinou
 • nymfy dravé, žijí ve vodě (tracheální žábra), mají vychlípitelnou masku
 • 10-15 svlékání
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • MOTÝLICE
  • VÁŽKY
  • ŠÍDLA
  • ŠIDÉLKA

 

Řád: Pošvatky (Plecoptera)
 • vývojem vázány na vodu
 • larvy ve vodě, asi 20 svlékání
 • bioindikátory čistoty vod
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupce:
  • POŠVATKA RYBÁŘICE

 

Řád: Švábi (Blattodea, Blattoptera)

Šváb harlekýn, šváb syčivý

 
 • zploštělé tělo, kousací ústní ústrojí
 • přední křídla užší, kožovitá (krytky)
 • samice kladou vajíčka ve společných chitinových pouzdrech (oothéky)
 • noční živočichové
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • ŠVÁB AMERICKÝ
  • ŠVÁB DOMÁCÍ (synantropní druh)
  • RUS DOMÁCÍ

 

Řád: Škvoři (Dermaptera)
 • zkrácená přední křídla; zadní křídla harmonikovitě složená pod předními
 • na zadečku cerky (= klíšťky)
 • kousací ústní ústrojí, všežraví
 • péče o potomstvo
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupce:
  • ŠKVOR OBECNÝ

 

Řád: Kudlanky (Mantodea)
 • protáhlá předohruď s párem uchopovacích končetin
 • ostny na stehnech a holeních
 • oothéky
 • dravci, manželský kanibalismus
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupce:
  • KUDLANKA NÁBOŽNÁ

 

Řád: Všekazi, termiti (Isoptera)
 • obligátní společenstva, kasty (matky, samci, dělníci, vojáci)
 • obývají tropy a subtropy
 • bez pigmentu, jsou úplně slepí
 • mohutné kousací ústrojí
 • symbiotičtí prvoci v TS (trávení celulózy)
 • stavby mohutných termitišť (až 2,5 metru)

 

Řád: Pakobylky, strašilky, lupenitky (Phasmatodea) 
 • teplomilné (tropy a subtropy)
 • býložravé
 • mimikry a krypse (napodobují tvarem těla listy nebo větvičky), druhotně bezkřídlé
 • partenogeneze
 • zástupci:
  • PAKOBYLKY
  • STRAŠILKY
  • LUPENITKY 

 

Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)

Saranče

 • přední pár křídel modifikován v krytky
 • zadní pár končetin má protažená stehna a holeně (modifikace ke skákání)
 • samci stridulují (vydávají zvuky) sluchové ústrojí na kolenech nebo zadečku 
 • silné kousací ústrojí
 • samičky mají kladélka
 • kosmopolitní rozšíření
 • zástupci:
  • KOBYLKY
  • CVRČCI
  • KRTONOŽKY
  • SARANČATA
  • MARŠE

 

Řád: Všenky - Luptouši (Amblycera), Péřovky (Ischnocera)
 • ektoparaziti ptáků a savců
 • ústní ústrojí kousacíbodavě savé (krevsající)
 • živí se peřím, srstí, částmi pokožky
 • dorzoventrálně zploštělí
 • zástupci:
  • LUPTOUŠ SLEPIČÍ
  • PÉŘOVKA HOLUBÍ
  • VŠENKA PSÍ

 

Řád: Vši (Anoplura)
 • ektoparaziti savců (bodavě sací ústrojí)
 • druhotně bezkřídlí, dorzoventrálně zploštělí
 • nohy chápavé
 • vajíčka = hnidy (líhnou se po 8 dnech)
 • zástupci:
  • VEŠ DĚTSKÁ
  • VEŠ MUŇKA
  • VEŠ ŠATNÍ
+ Sloní vši, všiváci (Rhynchophthirina): hlava protažena v rostrum, hematofágní, nohy kráčivé, parazitují na slonech a praseti bradavičnatém
 
 
 
Řád: Třásněnky (Thysanoptera)
 • asymetrické bodavě sací ústní ústrojí
 • živí se rostlinnými šťávami
 • třásnitá křídla
 • partenogeneze
 • zástupce:
  • TŘÁSNĚNKA MODŘÍNOVÁ 

 

Řád: Stejnokřídlí - Křísi (Auchenorrhyncha), Mery (Psyllomorpha), Molice (Aleyrodomorpha), Mšice (Aphidomorpha), Červci (Coccomorpha)
 • výhradně suchozemský hmyz
 • bodavě sací ústrojí
 • různé tvarové typy
 • křísi: krátká tykadla, stridulační a sluchové orgány, okřídlení, dobře skáčí, pouze fytofágní
 • mery: přední křídla pevnější
 • molice: tělo kryto voskem, klidové stadium (obdoba kukly)
 • mšice: složitý generační cyklus, eusociální
 • červci: samec jeden pár křídel, samice apterní, klidová stadia
 • zástupci:
  • CIKÁDY
  • MŠICE
  • PUKLICE
  • ČERVCI
  • MOLICE SKLENÍKOVÁ
  • PĚNODĚJKA ČERVENÁ

 

Řád: Ploštice (Heteroptera)

Vroubenka červená, larva ploštice

 
 • bodavě sací ústrojí
 • barevné kožovité polokrovky
 • pachové žlázy
 • péče o potomstvo (i samec)
 • zástupci:
  • suchozemské: RUMĚNICE, KNĚŽICE, VROUBENKA, ZÁKEŘNICE ČERVENÁ, ŠTĚNICE DOMÁCÍ, LOVČICE
  • vodní: VODOMĚRKA, BRUSLAŘKA, SPLEŠŤULE, KLEŠŤANKA, BODULE, ZNAKOPLAVKA 

 

***Řád: Drobnělky (Zoraptera)
 • jednočlánkové cerky
 • apterní i okřídlení
 • potravou spory hub, mrtví členovci
 • výskyt jen na západní polokouli

 

***Řád: Snovatky (Embioptera)
 • samice apterní, samci okřídlení
 • přední chodidlo se snovací žlázou (hedvábí)
 • potravou odumřelé části rostlin, lišejníky
 • péče o potomstvo
 • tropy, subtropy

 

***Řád: Cvrčkovci (Grylloblattodea)
 • pouze v mírném pásmu (východ Asie, západ Severní Ameriky)
 • dlouhá tykadla, vícečlánkové cerky, vyčnívající kladélko
 • dravci; žijí skrytě 

 

***Řád: Strašilkovci (Mantophasmatodea)
 • řád popsán v roce 2002
 • dlouhá niťovitá tykadla, jednočlánkové cerky, zasílená stehna
 • mírný sexuální dimorfismus
 • dravci
 • rozšíření Jihoafrická republika, Tanzanie, Namibie

 

***Řád: Pisivky (Psocoptera)
 • 2 páry blanitých křídel nebo apterní
 • málo sklerotizované
 • častá partenogeneze
 • volně žijící, škůdci
 • potravou řasy, hyfy hub
 • kosmopolitní rozšíření
 
 
 
SKUPINA HOLOMETABOLIA = HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU
vajíčko – larva – kukla – dospělec
 
 
Řád: Síťokřídlí (Neuroptera)
 • 2 páry blanitých křídel s hustou žilnatinou; kousací ústní ústrojí
 • larvy mají mimotělní trávení, jsou dravé
 • zástupci:
  • ZLATOOČKA
  • MRAVKOLEV

 

Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera)
 • 2 páry křídel s řídkou žilnatinou, 2. pár zřetelně menší
 • kousací nebo lízací ústní ústrojí
 • složené oči + 3 jednoduchá očka (ocelli)
 • někteří žijí ve společenstvech
 • širopasí Symphyta: zadeček celou šíří přisedá k hrudi, larvy polypodní housenice
  • zástupci: PILATKA, PLOSKOHŘBETKA, PILOŘITKA
 • štíhlopasí Apocrita: samičky mají kladélko, larvy apodní
  • zástupci: ŽLABATKY, LUMCI, LUMČÍCI, VČELY, VOSY, SRŠNI, ČMELÁCI, MRAVENCI 

 

Řád: Brouci (Coleoptera)

Zlatohlávek (Afrika)

 • cca 350 000 druhů
 • 1. pár křídel přeměněn v chitinové krovky, mezi nimi je malý trojúhelníkovitý štítek
 • kousací ústní ústrojí
 • článkovaný zadeček (často kryt krovkami)
 • larva ponrava
 • zástupci:
  • masožraví Adephaga: STŘEVLÍCI, SVIŽNÍCI, POTÁPNÍCI, VÍRNÍCI, KRAJNÍCI
  • všežraví Polyphaga: HROBAŘÍK OBECNÝ, DRABČÍK ZDOBENÝ, PÁTEŘÍČEK SNĚHOVÝ, SVĚTLUŠKA VĚTŠÍ, SLUNÉČKO SEDMITEČNÉ, ROHÁČ OBECNÝ, CHROBÁK VELKÝ, ZLATOHLÁVEK HLADKÝ, NOSOROŽÍK KAPUCÍNEK, LISTOKAZ ZAHRADNÍ, CHROUST MLYNAŘÍK, KRASEC MĚĎÁK, KOŽOJED OBECNÝ, ČERVOTOČ PROUŽKOVANÝ, POTEMNÍK MOUČNÝ, TESAŘÍCI, MANDELINKA BRAMBOROVÁ, KLIKOROH BOROVÝ, NOSATEC LÍSKOVÝ, LÝKOŽROUT SMRKOVÝ 

 

Řád: Dvoukřídlí (Diptera)
 
 • vyvinutý pouze první pár křídel (řídká žilnatina), druhý přeměněn na kyvadélka (haltery)
 • všechny hrudní články srůstají
 • douhorozí Nematocera: dlouhá mnohočlánková tykadla, štíhlé tělo
  • zástupci: TIPLICE, KOMÁŘI, BEDLOBYTKY
 • krátkorozí Brachycera: krátká tykadla do 4 článků, zavalité tělo
  • zástupci: OVÁDI, BZIKAVKY, VRTULE, MOUCHY, OCTOMILKY, BODALKY, STŘEČCI, MASAŘKY, PESTŘENKY

   Larvy komárů, masařka obecná

 

Řád: Blechy (Siphonaptera, Aphaniptera)
 • ze stran zploštělí, tělo kryté kutikulou, sekundárně apterní
 • 3. pár nohou skákací, zakrnělé oči, bodavě sací ústní ústrojí
 • parazituje dospělec, larvy se živí organickými zbytky
 • zástupci:
  • BLECHA DOMÁCÍ
  • BLECHA PSÍ
  • BLECHA KOČIČÍ
  • BLECHA MOROVÁ
  • BLECHA PÍSEČNÁ 

 

Řád: Chrostíci (Trichoptera)
 • ochlupená křídla (neprůhledná); kousací ústní ústrojí
 • žijí v blízkosti vod
 • larvy žijí ve vodě a staví si příbytky z různých materiálů

 

Řád: Motýli (Lepidoptera)
 • malá hlava s dlouhými tykadly
 • sací ústní ústrojí (stočený sosák), slabé nohy
 • 2 páry křídel s pestrobarevnými šupinami
 • larvy housenky (polypodní) - býložravé; nožní pahýly, krátká tykadla, jednoduché oči, kousací ústní ústrojí; lysé, chlupaté, s výrůstky; hedvábné vlákno - např. bourec
 • dospělci se živí květním nektarem
 • můry - aktivní v noci, housenky kokon (× lišajové - kukla), nevýrazně zbarvené, v klidu roztažená křídla, tlustší, chlupatější
 • motýli - paličkovitě zakončená tykadla, metamorfóza v kukle, v klidu křídla skládají, křídla nespojená (pohyb každým zvlášť)
 • molovití: drobní, křídla s třásněmi

  Vřetenuška obecná (***čel. vřetenuškovití)

  • zástupce: MOL ŠATNÍ
 • obalečovití: housenky žijí mezi spředenými listy, holožíry
  • zástupci: OBALEČ DUBOVÝ, OBALEČ JEDLOVÝ, OBALEČ JABLEČNÝ
 • zavíječovití: drobní, třásně na zadních trojúhelníkovitých křídlech, která jsou v klidu složená
  • zástupci: ZAVÍJEČ VOSKOVÝ, ZAVÍJEČ MOUČNÝ, ZAVÍJEČ SKLADIŠTNÍ
 • píďalkovití: štíhlý, typický píďalkovitý pohyb
  • zástupci: PÍĎALKA ANGREŠTOVÁ, PÍĎALKA PODZIMNÍ, PÍĎALKA TMAVOSKVRNÁČ
 • lišajovití: silné tělo, úzká zašpičatělá křídla, dlouhý sosák, lysé housenky mají na 8. zadečkovém článku růžek
  • zástupci: LIŠAJ SMRTIHLAV, LIŠAJ PAVÍ OKO, DLOUHOZOBKA SVÍZELOVÁ, MARTINÁČ HRUŠŇOVÝ, BOUREC MORUŠOVÝ
 • bakyňovití: středně velcí, rozvalití, krátká tykadla, chlupaté housenky
  • zástupci: BEKYNĚ MNIŠKA, ŠTĚTCONOŠ TRNKOVÝ, SMUTNÍK JÍLKOVÝ
 • můrovití: zavalité chlupaté tělo, obrvená tykadla, lysé housenky
  • zástupci: STUŽKONOSKA MODRÁ, MŮRA GAMA, OSENICE POLNÍ
 • přástevníkovití: některé druhy pestře zbarvené, chlupaté housenky
  • zástupci: PŘÁSTEVNÍK MEDVĚDÍ, PŘÁSTEVNÍČEK AMERICKÝ
 • otakárkovití: ostruhy
  • zástupci: OTAKÁREK FENYKLOVÝ, OTAKÁREK OVOCNÝ, PESTROKŘÍDLEC PODRAŽCOVÝ, JASOŇ ČERVENOOKÝ
 • babočkovití: zakrnělé přední nohy
  • zástupci: PERLEŤOVEC STŘÍBROPÁSEK, BĚLPÁSEK TOPOLOVÝ, BATOLEC DUHOVÝ, BABOČKY (PAVÍ OKO, ADMIRÁL, OSIKOVÁ, BODLÁKOVÁ)
 • ohniváčkovití: menší motýli
  • zástupci: OHNIVÁČEK CELÍKOVÝ, MODRÁSEK
 • běláskovití: středně velcí
  • zástupci: BĚLÁSEK ZELNÝ, BĚLÁSEK ŘEPNÝ, ŽUŤÁSEK ŘEŠETLÁKOVÝ

 

Řád: Střechatky (Megaloptera)
 • střechovitě složená šedá křídla jsou hustě žilkovaná; kousací ústní ústrojí; předohruď čtvercovitá
 • larvy žijí ve vodě (tracheální žábry, dravé)
 • zástupce:
  • STŘECHATKA OBECNÁ 

 

Řád: Dlouhošíjky (Raphidioptera)
 • dlouhá předohruď, průhledná křídla (nápadná plamka), dlouhé kladélko; kousací ústní ústrojí
 • dravé, žijí v lesích
 • zástupce:
  • DLOUHOŠÍJKA ŽLUTONOHÁ 

 

***Řád: Řásnokřídlí, řasníci (Strepsiptera)
 • parazité hmyzu
 • redukované ústní ústrojí
 • nápadný pohlavní dimorfismus: samci volně žijící, vyvinut druhý pár křídel (1. pár přeměněn v haltery), větvená tykadla; samice apterní, parazitující
 • traumatická inseminace 

 

***Řád: Srpice (Mecoptera)
 • hlava protažena v nápadný nosec, na konci kousací ústní ústrojí
 • samci klíšťkovité gonopody
 • larvy labiální žlázy - produkce hedvábí
 • zástupci:
  • SRPICE
  • KOMÁROVEC
  • SNĚŽNICE

 

Comments