Rozmnožování a vývin mnohobuněčných

 

NEPOHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ 

 • dceřinný jedinec vzniká z tělních buněk rodičovského organismu a má shodnou genetickou výbavu
 • dělení = schopnost regenerace
  • rozpad na více částí (mnohoštětinatci)
  • odškrcení a oddělení z těla rodiče (polypová stadia)
  • polyembryonie - zvláštní způsob dělení pohlavně vzniklých zárodků (lumčíci, pásovci)
 • pučení = dceřiný organismus se vyvíjí ze skupiny buněk těla rodiče
  • někdy s rodičem bývá spojen = kolonie (houby, žahavci)
 

POHLAVNÍ ROZMNOŽOVÁNÍ

 • = ontogeneze
 • několik fází: gametogeneze, oplození, zárodečný vývin, růst, dosažení pohlavní dospělosti, stárnutí, smrt
 • rozlišujeme samčí (♂) a samičí (♀) gamety: spermie (n) + vajíčko (n) > zygota (2n)
 • gamety vznikají v gonádách (varlata, vaječníky)
 • gonochoristé (samec a samice, pohybliví) × hermafrodité (obojetníci, organismus má samčí i samičí gonády, samooplození, tasemnice)
 • primární pohlavní znaky (gonády) × sekundární pohlavní znaky (vliv hormonů sexuální dimorfismus)


Gametogeneze (spermatogeneze + oogeneze)

 • nejjednodušší a nejstarší mnohobuněčné organismy nespecializované buňky tkání
 • vyšší mnohobuněční prapohlavní buňky (odlišeny už při dělení oplozeného vajíčka)
 • tři fáze:
  • rozmnožovací - mitóza
  • růstová - meióza
  • zrací - vznik buněk

SPERMATOGENEZE (ve varleti):
„Prapohlavní buňky se zde mění ve výchozí buňky spermatogeneze - spermatogonie. Ty se mitoticky množí, rostou a mění se v diploidní velké primární spermatocyty. Z každého primárního spermatocytu vznikají po 1. meiotickém dělení dva haploidní sekundární spermatocyty a po 2. meiotickém dělení čtyři spermatidy. Spermatidy ztrácejí cytoplazmu při procesu zvaném spermatelióza a mění se ve zralé spermie.“
(Papáček, 2000)

OOGENEZE (ve vaječníku):
„Prapohlavní buňky se zde mění v oogonie. Ty se mitoticky množí. Vstupují do prvního meiotického, a tak se mění v primární oocyty, které jsou ještě diploidními buňkami. Primární oocyty procházejí intenzívní fází růstu a mnohonásobně se zvětšují. Hromadí se v nich výživné látky, probíhá syntéza DNA a RNA. Na konci růstové fáze je ukončeno 1. meiotické dělení a z primárního oocytu vzniká jeden velký haploidní sekundární oocyt a jedna haploidní pólová buňka. Při 2. meiotickém dělení vzniká ze sekundárního oocytu jedna velká zralá vaječná buňka ootida a opět jedna malá pólová buňka. Výsledkem zracího dělení je pak 1 zralé vajíčko a 3 malé pólové buňky.“ (Papáček, 2000)

Páření a oplození

 • páření = sexuální chování rodičů
 • oplození: vnitřní × vnější
 • partenogeneze = vývoj z neoplozeného vajíčka haploidní organismy (vířníci, mšice, perloočky, pakobylky)


Zárodečný vývoj

 • realizace programu zakódovaného v dědičné informaci
 • dvě části:
  • a) BLASTOGENEZE (= rýhování vajíčka)
   • způsob rýhování závisí na množství žloutku
    • málo žloutku nebo vůbec totální rýhování (žahavci, kroužkovci, měkkýši, savci)
    • hodně žloutku parciální rýhování (hmyz, ryby, plazi, ptáci)
   • postup rýhování (od zygoty):
    • 1. morula = mnohobuněčný útvar, připomíná moruši
    • 2. blastula = vzniká rozestupováním buněk uvnitř moruly; jednovrstevný útvar; uvnitř vzniká primární tělní dutina blastocoel, která je obklopená blastodermem
    • 3. gastrula = vzniká vchlipováním, vrůstáním povrchových buněk blastuly; vznikají tři vrstvy buněk zárodečné listy (vnější ektoderm, vnitřní entoderm, střední mezoderm) – u gastruly entoderm vystýlá trávicí trubici (vznik prvostřeva, prvoúst: prvoústí [prvoústa jsou ústa dospělce] × druhoústí [prvoústa se mění na řitní otvor, ústa se prolamují na druhé straně])
    • 4. neurula = proces vchlipování ektodermu, vznik NS (1ústí - břišní strana; 2ústí - hřbetní strana)
  • b) ORGANOGENEZE
   • diferenciace buněk embrya
   • z ektodermu: pokožka s deriváty, NS, vzdušnice, výstelka začátku a konce trávicí trubice
   • z entodermu: výstelka trávicí trubice, trávicí žlázy, plíce, štítná žláza, příštitná tělíska, brzlík
   • z mezodermu: svaly, kostra, pohlavní žlázy s vývody, srdce, krev, cévy, výstelka coela


Postembryonální vývoj

 • přímý (mládě se podobá dospělci)
 • nepřímý (obojživelníci, členovci: hemimetabola [nedokonalá proměna: vajíčko, larva, dospělec]
  holometabola [dokonalá proměna: vajíčko, larva, kukla, dospělec])
Comments