Systém a evoluce živočichů

 • tradiční pojetí: živočichové (Animalia) jako jedna z několika říší eukaryot (vedle rostlin, hub, protist a chromist)
 • moderním pojetí: živočichové (METAZOA) jako jedna (mnohobuněčná) linie superskupiny Opisthokonta

MODERNÍ PŘÍSTUP K SYSTEMATICE ŽIVOČICHŮ

Metazoa = mnohobuněční živočichové
 • pro mnohobuněčnost nutné fyzické spojení buněk (vznikají specializované mezibuněčné spoje) a jejich vzájemná komunikace (buněčná signalizace)
 • dva základní typy tkání: epitely (povrchy) + pojiva („výplně“)
 • většina životního cyklu diploidní, haploidní jen gamety produkované meiózou
 • nejbližší jednobuněční příbuzní: TRUBÉNKY (Choanoflagellata)
  • vodní jednobuněčná eukaryota, ale mohou tvořit kolonie
  • buňka vytváří „límeček“ z dlouhých výběžků cytoplazmy vyztužených aktinovým cytoskeletem (filopodia)
  • v límečku kmitá bičík = jednoduchý filtrační orgán

na základě molekulárně fylogenetických analýz rozpoznáváme:
 • (a) několik postupně se odvětvujících bazálních monofyletických skupin:
  • žebernatky (Ctenophora), houbovci (Porifera), vločkovci (Placozoa), žahavci (Cnidaria, včetně výtrusenek /Myxozoa/) [jako celek zhruba odpovídá tradiční parafyletické skupině „Diblastica“]

 • (b) linii dvoustranně souměrných živočichů (Bilateria, viz dále) [zhruba odpovídá tradiční skupině „Triblastica“]
  • trubicovitá trávicí soustava
  • epitelové buňky většinou s více bičíky
  • célom, cévní soustava, protonefridie
  • Hox geny - morfogeny řídící ontogenetický vývoj

ad BILATERIA
 (dvě tělní osy: předo-zadní a hřbeto-břišní, trubicovitá trávicí soustava, epitelové buňky většinou s více bičíky, célom, cévní soustava, protonefridie, Hox geny - morfogeny řídící ontogenetický vývoj)
 • praploštěnci (Acoelomorpha) a mlžojedi (Xenoturbellida)
 • „prvoústí“ (Protostomia) (viz dále)
  • Spiralia (syn. Lophotrochozoa, podrobnějí viz dále)
  • Ecdysozoa (podrobněji viz dále)
 • ploutvenky (Chaetognatha)
 • „druhoústí“ (Deuterostomia)
  • Ambulacraria
   • ostnokožci (Echinodermata)
   • polostrunatci (Hemichordata)
  • strunatci (Chordata)
   • bezlebeční (Cephalochordata)
   • pláštěnci (Tunicata)
   • obratlovci (Vertebrata)

ad SPIRALIA (syn. Lophotrochozoa; spirální rýhování zygoty, volně plovoucí trochoforová larva - často ale druhotně ztraceno)
 • čelistovky (Gnathostomulida), oknozubky (Micrognathozoa), vířníci (Rotifera, včetně vrtejšů /Acanthocephala/)
 • břichobrvky (Gastrotricha), ploštěnci (Platyhelminthes)
 • mechovnatci (Entoprocta), vířníkovci (Cycliophora)
 • měkkýši (Mollusca, včetně bradatic /Pogonophora/, rypohlavců /Echiurida/, sumýšovců /Sipunculida/ a lilijovců /Myzostomida/)
 • pásnice (Nemertea), ramenonožci (Brachiopoda), chapadlovky (Phoronida)
 • mechovci (Ectoprocta, syn. Bryozoa)
 • nejasná pozice: plazmódiovky (Orthonectida - kroužkovci?) a sépiovky (Rhombozoa - ploštěnci?) = dříve slučovaní do kmene morulovci („Mesozoa“)

ad ECDYSOZOA (vícevrstevná pravidelně svlékaná kutikula, řízeno ekdysteroidními hormony)
 • „červovitá linie“ (Cycloneuralia)
  • korzetky (Locirifera), rypečky (Kinorhyncha), hlavatci (Priapulida)
  • hlístice (Nematoda), strunovci (Nematomorpha)
 • „nohatá linie“ (Panarthropoda)
  • želvušky (Tardigrada)
  • drápkovci (Onychophora)
  • členovci (Arthropoda)
TRADIČNÍ PŘÍSTUP K SYSTEMATICE ŽIVOČICHŮ
 • mnohobuněční živočichové – vyšší stupeň specializace  tkáně, orgány (buňka nepřežije sama)
 • v časném stádiu vývoje se buňky uspořádávají do vrstev  zárodečné listy - podle nich živočichy dělíme na:

 • DIBLASTICA
  • 2 zárodečné listy - ektodermentoderm (gastrula)
  • vločkovci, houby - chybí prvky souměrnosti
  • žahavci, žebernatky - paprsčitě souměrní (Radialia)

  TRIBLASTICA
  • 3 zárodečné listy - ektodermmezodermentoderm
  • mezoderm vystýlá druhotná tělní dutina
  • dvoustranně souměrní (Bilateralia)
  • dle typů tělních dutin rozlišujeme tři skupiny:

  • a) SCHIZOCOELIA
   • vrstva mezenchymu (buňky ekto- i entodermálního původu)
   • mezibuněčné prostory vytvářejí schizocoel (soustava dutinek)
   • ploštěnci, pásnice

   b) PSEUDOCOELIA
   • vytváří se pseudocoel (nepravá tělní dutina)
   • mechovnatci, hlísti, vrtějši, hlavatci

   c) COELOMATA
   • vytváří se pravá tělní dutina coelom
   • měkkýši, sumýšovci, rypohlavci, kroužkovci, drápkovci, želvušky, členovci, chapadlovci, ploutvenky, bradatice, ostnokožci, polostrunatci, strunatci
   • liší se tvarem těla, specifickými orgány/orgánovými soustavami/útvary (např. kožně-svalový vak, vnější kostra, vnitřní kostra,...), apod.
  
Ċ
vojtechova.iveta@seznam.cz,
5. 7. 2011 16:23
Comments