Úvod do zoologie

OBORY ZOOLOGIE

 • systematická zoologie (popis, pojmenování, třídění živočichů)
 • morfologie (vnější stavba, „tvar“)
 • anatomie (vnitřní stavba)
 • histologie (tkáně)
 • organologie (orgány)
 • embryologie (zárodečný vývin)
 • vývojová zoologie (změny v průběhu vývinu)
 • fyziologie (životní pochody, vnitřní funkce)
 • ekologie (vztahy mezi živočichy a živočichy a prostředím)
 • etologie (chování)
 • zoogeografie (rozšíření živočichů)
 • zoopaleontologie (vyhynulí živočichové)
 • genetika (dědičnost)
 • evoluční zoologie (evoluce živočichů)
 • ...

 

 • protozoologie (prvoci)
 • entomologie (hmyz)
 • ichtyologie (ryby)
 • herpetologie (plazi)
 • ornitologie (ptáci)
 • mammaliologie = teriologie (savci)
 • parazitologie (paraziti)
 • ...
 

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY ŽIVOČICHŮ (× ROSTLINY)

 • získávání živin: heterotrofie
 • získávání energie: rozklad organických látek
 • růst: omezený
 • řízení funkcí organismu: nervová soustava, hormony
 

FYLOGENEZE - ZÁKLADNÍ POJMY

znaky:
 • homologické znaky - shodné znaky různých druhů zděděné od společného předka
 • analogické znaky (homoplazie) - podobné znaky různých druhů, které se nevyskytovaly u společného předka, ale vznikly nezávislým konvergentním vývojem
 • pleziomorfní znaky - původní primitivní znaky
 • apomorfní znaky - odvozené znaky jedinečné pro určitou vývojovou větev
 • sympleziomorfie - sdílení původních primitivních znaků, které jsou zděděné od vzdáleného společného předka a které se po dlouhou dobu nezměnily, různými taxony
 • synapomorfie - sdílení odvozených znaků
 • autapomorfie - výskyt odvozených znaků unikátně pouze v jedné skupině nebo linii
 
taxony:
 • monofyletické taxony - skupiny, které obsahují společného předka a všechny jeho potomky
 • polyfyletické taxony - taxony, které obsahují skupiny vzniklé z různých předků
 • parafyletické taxony - taxony, které neobsahují všechny skupiny vzniklé ze společného předka
 

ORIENTACE NA TĚLE ŽIVOČICHA

roviny souměrnosti (= roviny, které dělí živočicha na stejné nebo zrcadlově obrácené části):
 • paprsčitá (radiální) souměrnost - teoreticky neomezený počet rovin souměrnosti, procházejí osou těla; postupná redukce počtu rovin souměrnosti
  • pětipaprsčitá (pentaradiální) souměrnost - 5 rovin souměrnosti
  • čtyřpaprsčitá (tetraradiální) souměrnost - 4 roviny souměrnosti
  • primitivní přisedlí živočichové (např. láčkovci), pokročilejší druhoústí přisedlí nebo málo pohybliví (např. ostnokožci)
 • dvojstranná (bilaterální) souměrnost - 1 rovina souměrnosti dělí tělo na 2 zrcadlově stejné části
  • vznikla v souvislosti s jednosměrným aktivním pohybem
  • volně pohybliví strunatci, členovci, atd.
 
směry a strany:
 • pól (směr) těla bez ohledu na typ souměrnosti
  • orální pól (směr) - směřující k ústnímu otvoru, v okolí ústního otvoru
  • aborální pól (směr) - směřující od ústního otvoru, na opačném konci těla než ústní otvor
 • paprsčitě souměrní živočichové
  • centrifugální směr - od středu (resp. od průsečíku os souměrnosti) k periferii těla
  • centripetální směr - od periferie do středu těla
 • bilaterálně souměrní živočichové
  • mediánní rovina (mediána) - rovina souměrnosti
  • sagitální roviny - roviny rovnoběžné s mediánní rovinou
  • laterální směr - od mediánní roviny k periferii těla protínané nejvzdálenější sagitální rovinou
  • mediální směr - od periferie těla k mediánní rovině
  • příčné (transversální) roviny - svislé roviny, které jsou kolmé k mediáně a všem sagitálním rovinám
  • horizontální (frontální) roviny - vodorovné roviny, které kolmo protínají mediánu a sagitální roviny
  • přední konec (anterior, kraniální konec) - hlavový konec
  • rostrální konec - jemnější rozlišení na hlavě směrem dopředu (od slova rostrum)
  • zadní konec (posterior, kaudální konec) - ocasní konec
  • dorzální část (směr) - hřbetní část, směr ke hřbetu
  • ventrální část (směr) - břišní část, směr k břichu
  • proximální (bazální) směr - na končetině směrem k její bázi
  • distální (apikální) směr - na končetině k její periferii
  • palmární plocha - dlaňová plocha přední končetiny
  • plantární plocha - chodidlová plocha zadní končetiny

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments