Abiotické faktory prostředí

SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ, SVĚTLO

 • hlavní zdroj energie pro život
 • dopadá záření o vlnové délce 290-5000 nm
 • ultrafialové záření
  • z 90 % zachyceno ozonosférou
  • tvorba vitaminu D v kůži člověka
  • brzdí růst rostlin
  • mutagen
 • viditelné světlo
  • intenzita a délka osvětlení
  • fotoperiodismus
  • zdroj energie k fotosyntéze
  • orientace zrakem u živočichů
  • vliv na zbarvení, na aktivitu živočichů
  • řídí biorytmy
 • infračervené záření
  • jeden ze zdrojů tepla pro organismy (viz dále)

 

TEPLO

 • zdroje: infračervené záření, teplo přijaté od okolí, teplo uvolněné při metabolismu
 • teplotní optimum u většiny rostlin a živočichů: 15–30 °C
 • eurytermní organismy = snesou velké výkyvy teplot – vyskytují se v různých zeměpisných šířkách (rozmezí od –5 °C do +55 °C)
 • stenotermní organismy = snesou malé kolísání teplot:
  • teplomilné (banánovník, žirafa)
  • chladnomilné (sob, tučňák, vrba)
  • v některých případech až extrémofilové:
   • psychrofilní – např. spory některých bakterií vydrží až –271 °C
   • termofilní – např. pro bakterie horkých podmořských pramenů je optimum kolem 100 °C
 • vliv teploty na rostliny
  • regulace tepla pomocí transpirace (sklápění listů, opad listů, lesklý povrch listů)
  • odolnost semen snížením obsahu vody
  • biochemické adaptace (pouštní sukulenty, řasy horkých pramenů)
  • kolísání teplost (nutné pro klíčení semen)
 • vliv teploty na živočichy
  • ektotermní živočichové
   • teplota těla závisí na okolí
   • malá produkce tepla, vysoké ztráty
   • teplota ovlivňuje rozmnožování, zbarvení  (nižší teploty – tmavé formy), aktivitu pohybu, příjmu potravy
  • endotermní živočichové
   • velká produkce tepla – termoregulace, izolace
  • teplota ovlivňuje zbarvení (nižší teploty – světlejší formy), změny v chování (migrace, koupání...)
  • hibernace = aktivní schopnost změnit tělesnou teplotu podle potřeby a udržovat homeostázu v podmínkách podchlazení
   • podmíněna ročním endogenním rytmem (dědičně fixovaná)
   • nástup usnadňuje snížení teploty po delší dobu, zkrácení doby osvětlení, změny ve složení a množství potravy
   • před hibernací hromadění tukových zásob, utlumení centra sytosti
  • estivace = letní spánek (např. bodlíni, frčci)

 

 • vztah živočichů k teplu, světlu a vlhku vyjadřuje
  • Glogerovo pravidlo: v teplejších a vlhčích oblastech jsou živočichové téhož druhu tmavší
  • Bergmannovo pravidlo: jedinci téhož druhu mají v teplejších částech svého areálu menší tělo, zvířata v chladnějších oblastech mají větší objem těla
  • Allenovo pravidlo: v teplejších oblastech mají živočichové větší tělní výběžky, v chladnějších oblastech naopak kratší (uši, ocasy, zobáky…)

 

VZDUCH

 • planetu Zemi obaluje plynný obal = atmosféra
  • troposféra – tropopauza – stratosféra (ozonosféra) – mezosféra – ionosféra
 • fyzikální vlastnosti vzduchu
  • tlak – klesá se stoupající nadmořskou výškou
  • hustota – malá nosnost, organismy nežijí ve vzduchu trvale
  • proudění (vítr) – opylení, přenos semen a plodů, migrace, orientace živočichů × negativní vliv - vysoušení, ochlazování, ničení porostů
 • chemické vlastnosti vzduchu (složení)
  • kyslík (O2), příp. jako ozón (O3)
   • produkován rostlinami
   • nezbytný pro aerobní organismy
   • ve vodě se jeho obsah snižuje se stoupající teplotou
   • v půdě závisí obsah na struktuře a vlhkosti
  • oxid uhličitý (CO2)
   • produkován dýcháním organismů, činností sopek, spalovacími procesy
   • nutný pro fotosyntézu
  • dusík (N2)
   • přímo využitelný pouze některými bakteriemi
 • adaptace na nedostatek kyslíku
  • rostliny: dýchací kořeny, aerenchymatická pletiva
  • živočichové: pokles parciálního tlaku O2 s nadmořskou výškou, adaptace druhové, fyziologické (např. svišť horský, orel skalní)
 • problémy lidí ve vysokohorském prostředí
  • akutní horská nemoc: obvykle ve výškách 3000–6000 m. n. m.
   • výškový plicní otok (dochází ke hromadění tekutiny v plicní tkáni a v plicních sklípcích – způsobeno únikem vysokomolekulárních bílkovin a krevních tekutin do alveolárního prostoru)
   • výškový mozkový otok (vzniká nahromaděním tekutin v mozkové tkáni, dochází k nervovým poruchám a bezvědomí, hrozí smrt!)

 

VODA

 • zabírá 2/3 povrchu Země
 • z celkového množství pouze 3 % sladká voda – z těchto 3 % jsou 2 % v ledovcích
 • vodní prostředí
  • limitující faktor = obsah kyslíku, slanost
  • intenzita slunečního záření podstatně nižší
  • vlastnosti se mění během roku, dne a noci
   • tlak – přímo úměrný hloubce
   • hustota – 775× větší než u vzduchu ( větší nosnost, menší pohyblivost, vliv na tvar těla
   • propustnost světla – množství světla závisí na hloubce a množství planktonu
  • adaptace na život v hloubce:
   • rostliny – barviva pro pohlcování modré, fialové a zelené části spektra
   • živočichové – např. světélkující orgány
 • voda a suchozemské organismy
  • živočichové (příjem: pitím, z potravy, metabolismus, výdej: pocením, dýcháním, močí, výkaly)
   • velké ztráty vody – odpařování z povrchu těla, dýchacími orgány, trávicí soustavou (výměšky trávicích žláz), vylučovací soustavou
   • omezení ztrát – kutikula, zrohovatělá pokožka, malé dýchací otvory (dýchací orgány uvnitř těla), vstřebávání vody v poslední části trávicí soustavy, tvorba hypertonické moči 
   • například velbloud: omezené pocení (pocení od 40 °C), hustá kožešina, velmi hustá moč, velmi suchý trus, za nepříznivých podmínek vydrží bez vody i několik měsíců
  • rostliny (příjem hlavně kořeny)
   • vodní rostliny = hydrofyty (leknín, stulík, vodní mor, bublinatka…)
   • vlhkomilné rostliny = hygrofyty (slabá kutikula, žádné chlupy, rostou na vlhkých, bažinatých půdách – blatouch, orobinec)
   • střední nároky = mezofyty – mírně vlhké půdy (většina rostlin)
   • suchomilné rostliny = xerofyty (silná kutikula – jehličnany, silné ochlupení – divizna)
   • sukulenty (redukované listy, zásobárna vody, změněný metabolismus)

 

PŮDA

 • vznik zvětráváním litosféry (matečné horniny)
 • zdroj většiny anorganických živin
 • složka pevná, plynná, kapalná
 • fyzikální vlastnosti půdy
  • pórovitost – závisí na velikosti částic
  • sorpční schopnost – schopnost půdních částic vázat vodu a ionty (zvyšuje se obsahem humusu)
  • teplota – na povrchu kolísá, v hloubce se příliš nemění (s přibývající hloubkou se teplotní křivka zplošťuje)
  • obsah iontů má vliv na
   • kyselost půdy (pH): kyselé půdy, zásadité půdy (viz dále)
   • slanost půdy – zasolení omezuje příjem živin ( halofyty – adaptace na vyšší obsah solí v půdě, např. jitrocel přímořský, solnička přímořská, hvězdnice slanistá)
 • dělení rostlin dle nároků na množství živin v půdě
  • ligotrofní = rostou na půdách chudých na minerály (vřes)
  • mezotrofní = rostou na půdách se střední zásobou živin (trávy)
  • eutrofní = rostou na půdách bohatých na živiny (lilie)
 • dělení rostlin podle nároků na pH půdy
  • acidofilní = rostou na kyselých půdách (vřesy, azalky, borůvky)
  • neutrofilní = většina rostlin
  • alkalifilní = rostou na zásaditých půdách (koniklec, sleziník)
 • v půdě vzniká půdní společenstvo = EDAFON
  • mikroorganismy (bakterie, aktinomycety, řasy, houby, prvoci), chvostoskoci, hmyz a jeho larvy, žížaly, roztoči, hlístice, vířníci, želvušky, obratlovci (hraboši, krtci, hryzci)…
  • činností organismů jsou půdní částice shlukovány, slepovány, vznikají půdní agregáty, které zlepšují prostředí pro kořeny rostlin

Definice ekologické niky

Ekologická nika I. třídy (Elton 1927) – funkce druhu ve společenstvu: nika je určena místem živočicha v biologickém prostředí, včetně jeho vztahů k potravě a k nepřátelům.

Ekologická nika II. třídy (Grinell 1904) – vlastnost dané populace, určitého druhu: nika je určitý soubor schopností k využití zdrojů, k přežití a ke kompetici a k nim komplementárních potřeb.

Ekologická nika III. třídy (McFadyen 1957) kvalita prostředí: nika jako soubor ekologických podmínek, v jejichž rámci může druh využívat zdroje tak efektivně, aby se mohl rozmnožovat a obsazovat další prostředí se shodnými parametry.

Nika jako multidimensionální hyperprostor určený osami zdrojů (Hutchinson 1958). Lze rozlišit základní a ve skutečnosti realizovanou niku.
Další ekologické pojmy (pro vymezení prostředí, v němž organismus žije):
 • biotop = prostor poskytující organismům podmínky pro život (abiotické podmínky)
 • biocenóza = heterotypický soubor složený z populací různých druhů mikroorganismů, rostlin (fytocenóza) a živočichů (zoocenóza), vzájemně spjatý složitými vztahy
 • ekosystém = systém vzniklý propojením biocenózy s biotopem
 • ekologická nika = soubor všech faktorů prostředí, které na organismus působí, vztahy, jež využívá ke svému životu – funkční a prostorové zařazení organismu v ekosystému
 • biom = společenstva velkých oblastí Země spolu se substrátem a makroklimatem, rozsáhlé ekologické systémy
Comments