Historický vývoj vztahů člověka a prostředí

  • vývoj ekosystémů de facto od vzniku života na Zemi
  • člověk (rod Homo) součástí ekosystémů před 2 miliony let
  • zpočátku bez negativního vlivu, ten až v posledních staletích
  • základní faktory podmiňující negativní vliv: prudký růst populace + růst intelektuálních schopností člověka
  • PRAVĚK = člověk (lovec a sběrač) se prostředí podřizuje, lidská populace malá (cca 5 mil.) a rozptýlená, zásahy do ekosystémů nevýznamné
  • STAROVĚK = rozvoj lidské společnosti (zemědělství, budování sídel, těžba), rozsáhlé odlesnění (u nás např. v Polabí a na jižní Moravě) – vodní a větrná eroze
  • STŘEDOVĚK = rozsáhlé kácení lesů spojené s rozvojem zemedělství a zakládáním nových sídel, otevírání dolů a těžba související s rozvojem řemesel × nedochází k celkovému postižení biosféry
  • NOVOVĚK = od poloviny 18. století se stupňuje těžba dřeva, uhlí, ropy, rud, rozšiřují se města, nové dopravní prostředky – poškozování ekosystémů, vyhubení organismů, snížení stavů až ohrožení existence dalších druhů, rozšiřování jiných druhů
Comments