Ochrana přírody

Ochrana přírody ve světě
 • prosazování strategie trvale udržitelného rozvoje
 • instituce zabývající se ochranou přírody

o    Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN, International Union for Conservation of Nature) – vydává Červené knihy ohrožených živočichů a rostlin

o    Světový fond pro ochranu přírody (WWF, World Wildlife Fund) – financování mezinárodních akcí na ochranu přírody

o    Program Spojených národů v oblasti životního prostředí (UNEP, United Nations Environment Programme) – zprávy o stavu životního prostředí Země

o    Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) – publikace, konference

 • světové programy a úmluvy v oblasti životního prostředí

o    Světová strategie ochrany přírody (WCS, 1978) – základní programový dokument IUCN

o    Světová charta na ochranu přírody (1982) – OSN

o    Člověk a biosféra (M&B, 1971) – UNESCO, ekologická výchova veřejnosti

o    Úmluva o mokřadech mezinárodního významu (Ramsar 1971)

o    Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými volně žijícími druhy fauny a flóry (CITES, Washington 1973)

o    Agenda 21 (1992) – úkoly pro 21. století

o    Úmluva o dálkovém znečisťování ovzduší přecházejícím hranice (1979)

o    Vídeňská úmluva o ochraně ozónové vrstvy (1985) + Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu (1986)

o    Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Bonn 1994)

o    Basilejská úmluva o řízení pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování (1989)

o    Rámcová úmluva Spojených národů o změně klimatu (Rio 1992, zpřesnění: Kjóto 1997, Bonn 1999, Marrákeš 2001)

o    Úmluva o biodiverzitě (Rio 1992) + Evropská strategie biodiverzity a rozmanitosti krajiny (Sofie 1995)

 • světová síť chráněných území: prezentace Chráněná území světa - vybrané národní parky.pdf k prohlédnutí v přílohách (pokud by se nechtěla otevřít, klikněte na odkaz pravým tlačítkem a vyberte možnost Uložit odkaz jako (Firefox), příp. Uložit cíl jako (IE) a uložte soubor na disk, kde ho pak otevřete)
 • ochrana biologické rozmanitosti

o    snižování biodiverzity, klesá genetická pestrost (vyjádřená genofondem), reálná hrozba vyhubení druhů

o    ohrožené druhy rostlin a živočichů najdete například na Wikipedii

o    Červený seznam IUCN na http://www.iucnredlist.org nebo http://en.wikipedia.org/wiki/IUCN_Red_ListOchrana přírody v České republice

 • ochrana přírody zakotvena jednak v Ústavě („Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.“), jednak v Listině základních práv a svobod
 • ohrožené organismy v ČR dělíme na 1) kriticky ohrožené druhy, 2) silně ohrožené druhy a 3 ohrožené druhy - vymezení ochrany těchto druhů je předmětem Zákona o ochraně přírody a krajiny (zákon ČNR č. 114/1992 Sb.) a navazující Vyhlášky o ochraně přírody a krajiny (vyhláška MŽP ČR 395/1992 Sb.) - tam i seznam chráněných organismů
 • další zákony na ochranu přírody a životního prostředí:
  • Zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.) - definice pojmů, základní zásady ochrany přírody
  • Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.)
  • Zákon o ovzduší (86/2002 Sb.)
  • Zákon o odpadech (185/2001 Sb.)
  • Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země (86/1995 Sb.)
  • Zákon o vodách (254/2001 Sb.)
  • Zákon o lesích (67/2000 Sb.)
  • Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících a planě rostoucích rostlin (16/1997 Sb.)
  • ...
 • instituce zabývající se ochranou přírody: Ministerstvo životního prostředí, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Státní fond životního prostředí, Stráž přírody, ústavy (např. ČHMÚ), města a obce
 • nevládní organizace a hnutí: Český svaz ochránců přírody, Společnost pro trvale udržitelný život, Brontosaurus, Greenpeace, Duha, Děti Země...
 • chráněná území - viz prezentace (Přílohy)
Ċ
Tomáš Macháček,
12. 6. 2009 6:25
Ċ
vojtechova.iveta@seznam.cz,
10. 7. 2009 2:48
Comments