Populace

= soubor jedinců téhož druhu, žijících v určitém prostoru a určitém čase

 

VLASTNOSTI POPULACÍ

 • hustota (denzita) populace
  • vyjádřena buď počtem jedinců nebo jejich biomasou na jednotku plochy nebo objemu
  • velká u drobných organismů, malá u velkých
  • zjišťuje se sčítáním, odchytem, značkováním…
 • růst populace
  • množivost (natalita) – fyziologická (biotický potenciál) × skutečná (ekologická)
  • úmrtnost (mortalita) – vysoká u druhů s vysokou natalitou, závisí na vnějších podmínkách
  • stěhování (migralita) – emigrace, imigrace
  • typy růstu populace
   • J-křivka: exponenciální, chybí přirozený nepřítel
   • S-křivka: sigmoidní, velikost populace regulována vnějšími faktory
 • kolísání hustoty populace
  • závisí na charakteru rozmnožování (partenogeneze, vývojové cykly)
  • oscilace = krátkodobé kolísání (v průběhu roku)
  • fluktuace = kolísání v průběhu několika let (některé druhy pravidelné přemnožení – např. bekyně mniška každých 7 let)
 • rozmístění (disperze, rozptyl) populace
  • rovnoměrné - v populaci se silnou vnitrodruhovou konkurencí (stromy v lese)
  • náhodné – málo časté (potemníci v mouce)
  • shloučené – nejčastější (trsy rostlin, stáda živočichů)
 • strukturace populace
  • složení populace podle různých hledisek
   • podle pohlaví – poměr samců a samic
   • podle věku – poměr mladších a starších jedinců, lze usuzovat na vývojové trendy populace (perspektivní populace – převaha mladých jedinců, stagnující populace – největší zastoupení pohlavně dospělých jedinců, vymírající populace - převaha starých jedinců)
   • podle sociální hierarchie – vzájemné vztahy a postavení jedinců

 

VZTAHY MEZI POPULACEMI

 • neutrální (neutralismus)
 • pozitivní
  • protokooperace
  • komenzalismus
  • mutualismus (dříve symbióza)
 • negativní
  • oboustranné
   • konkurence (kompetice)
  • jednostranné
   • predace
   • parazitismus
   • amenzalismus (alelopatie, antibióza)

 

Vztah

A

B

Poznámka

NEUTRALISMUS

0

0

populace na sobě zcela nezávislé, neovlivňují se

PROTOKOOPERACE

+

+

volné, dočasné, vzájemně prospěšné spojování populací
(společné hnízdění ptáků, dočasné spojení pštrosů a zeber)

KOMENZALISMUS

+

0

soužití pro jeden druh nezbytné, druhý není závislý ani poškozen
(epifytní rostliny využívají oporu stromů, hyeny dojídají po lvech)

MUTUALISMUS

+

+

soužití nezbytné pro obě populace, oběma prospěšné, trvalá vazba, koevoluce (hlízkové bakterie + bobovité rostliny)

KONKURENCE

vzájemné soutěžení o zdroje, mezidruhová i vnitrodruhová
(káně a poštolka soupeří o drobné hlodavce)

PREDACE

+

vztah dravec a kořist, udržuje se rovnovážný stav mezi oběma populacemi (králík a rys)

PARAZITISMUS

+

vztah parazit a hostitel, parazit žije na úkor hostitele, ale nezabíjí ho, parazit je zpravidla menší, vztah dlouhodobější

AMENZALISMUS

0

jedna populace vytváří látky, které omezují populaci druhou
(trnovník akát a semenáčky jiných rostlin, toxiny sinic a ryby)

 

Comments