Problémy životního prostředí a jejich řešení

Ovzduší – znečištění

smog = směs pevných, kapalných a plyných látek rozptýlených ve vzduchu, název z anglického smoke (kouř) + fog (mlha)
  - kyselý smog (londýnský typ): vzniká spalováním uhlí a dalších fosilních paliv - obsahuje hlavně oxid siřičitý a popílek s kovy
  - fotochemický smog (losangelský typ): zdrojem automobilová doprava emitující výfukové plyny - obsahuje hlavně oxidy dusíku, uhlovodíky a ozón
  - kombinovaný smog: uplatňují se oba výše uvedené zdroje

plynné emise
  - oxid siřičitý => kyselé deště
  - oxidy dusíku => kyselé deště, fotochemický smog
  - oxid uhličitý => skleníkový efekt
  - výfukové plyny => oxid uhelnatý, uhlovodíky, olovo (z antidetonačního tetraethylolova)
  - freony => narušují ozonosféru, vznikají ozonové díry
  - ozon => v ozonosféře prospěšný, ale přízemní způsobuje rozklad chlorofylu, u lidí dráždí sliznice

pevné emise působí škodlivě několika způsoby
  - mechanické znečištění
  - kondenzační jádra pro vznik srážek
  - chemické působení - hlavně těžké kovy (Pb, Cd, Hg)

radioaktivní znečištění atmosféry
  - přirozené zdroje: v našich podmínkách hlavně radon
  - zdroje z lidské činnosti: zkoušky jaderných zbraní, jaderná energetika, používání radioizotopů v medicíně, využívání elektrárenského popílku


Ovzduší – zdroje a možnosti řešení

- energetika

        a) snížení energetické náročnosti (omezení energ. náročných výrob, recyklace odpadů, energeticky úsporné stroje a spotřebiče...)

        b) ekologicky šetrná výroba nezbytné energie (energie sluneční, větrná, geotermální moře, biomasy...)

- doprava

        a) rozšiřování hromadné dopravy

        b) volba vhodného způsobu dopravy (dálková přeprava zboží a meteraiálů × dálková přeprava osob × přeprava na krátké vzdálenosti...)

        c) změna pohonu (motory, pohonné hmoty, hybridní pohon)

- lidská sídla

        a) plánovitá výstavba

        b) regulace dopravy

        c) oddělení průmyslových zón, budování centrálních výtopen

        d) třídení odpadů, pravidelný svoz a zpracování

        e) snižování škodlivin ve vnitřním prostředí budov (např. tabákový kouř)

        f) snižování prašnosti vnějšího prostředí
Voda – znečištění

1) biologické zněčištění
  - silážní šťávy, močůvka, fekálie, hnijící organická hmota

      - množství znečišťujících chemický látek se udává jako BSK5 (= biologická spotřeba kyslíku za 5 dní)

2) chemické zněčištění

      - znečištění povrchových vod + kontaminace podzemních vod

      - ropa, detergenty, polychlorované bifenyly, těžké kovy, fenoly

      - hnojiva a pesticidy (eutrofizace vod, dusišnany => kojenecká methemoglobinemie, vznik nitrosaminů)

3) fyzikální znečištění

      - radioaktivní záření, tepelné znečištění, mechanické znečištění


Voda – zdroje a možnosti řešení

- zemědělství: velkochovy hosp. zvířat, úniky silážních šťáv, nesprávná aplikace hnojiv a přehnojování

        a) zamezit průnikům úniků do spodních vod

        b) uváženě dávkovat hnojiva

        c) věnovat zvláštní pozornost zdrojům pitné vody

- průmysl: ropa, uhlí, těžké kovy, strojírenství, papír a celulóza, chemický a potravinářský průmysl... => většinou právě kontaminace vody

        a) používat uzavřený oběh vody

        b) neopomínat proces čištění

- lidská sídla: řeší čistírny odpadních vod

        a) omezit vypouštění nebezpečných látek

        b) nahradit ekologicky škodlivé látky (např. tenzidy aj.) jinými

        c) dostačující síť ČOV

        d) chránit podzemní vody


- poškozování moří a oceánů:

        a) postižení planktonu (zamoření aj.)

        b) pokles stavů ryb (rybolov aj.)

        c) postižení korálových útesů (znečištění aj.)

        d) narušení rekreačních funkcí moře (přemnožení medúz)

        e) poškození porostů mangrove
Půda – znečištění

minerální hnojiva - zvýšení obsahu některých látek (přehnojení), zasolování půd, vyplavování nadbytečných hnojiv do vody

pesticidy - kumulace v organismech, v půdě zůstávají dlouho jejich rezidua, nespecifický účinek, problematika vzniku rezistence

(eroze - rozrušování a odnos půdy)

(zhutnění půd vlivem pojezdů těžkých strojů - narušení kapilarity, zhoršené provzdušnění, malé vsakování, narušený chemismus půdy)


Půda – zdroje a možnosti řešení

- zemědělství: postižení na velkých plochách

        a) ekologická optimalizace hospodaření v krajině

        b) produkce zdravých potravin

        c) dosažení vyrovnaného stavu půdy

        d) zajistit dodržování biologických a etických principů chovu hospodářských zvířat    
Další problémy a možnosti jejich řešení

  • ODPADY = omezování vzniku odpadů, rozšiřování výrobků s dlouhou životností, zpracování odpadů (oddělený sběr a třídění, druhotné suroviny => recyklace, kompostování, zkrmení, spálení, skládkování (řízené skládky)
  • POŠKOZENÍ LESŮ = zachování všech základních funkcí lesa (produkční, krajinotvorná, ekonomická, vodohospodářská, klimatická, půdoochranná, rekreační a estetická), snížení emisí, promyšlené pěstební plány, šetrná těžba
  • TROPICKÉ DEŠTNÉ LESY = kácení TDL je jeden z nejzávažnějších ekologických problémů, hlavní důvody odlesňování: těřba dřeva, zakládání plantáží, osad, komunikací, stavba přehrad, požáry × zastavit devastaci pralesů, přechod na dlouhodobě udržitelné využívání lesa
  • HLUK = snížit hladinu hluku ve městech a obcích (odklon dorpavy, zvukové bariéry), snížit hlučnost provozu (odlehčení, chrániče sluchu)
Comments