Genetika‎ > ‎

***Chromosomy • jádro lidské buňky průměr asi 5-8 mikrometrů × DNA v jádře dlouhá 2 metry  DNA velmi sbalena tak, že může interagovat s enzymy + dalšími proteiny nutnými pro transkripci, replikaci a reparaci
 • chromosom se skládá 1 dlouhé lineární molekuly DNA, na které jsou navázány proteiny svinutí do kompaktnější struktury
 • zdvojený chromosom má 2 chromatidy (každá chromatida = 1 vlákno DNA)
 • komplex DNA a proteinů = chromatin (chroma = barva barvitelný)
  • proteiny napomáhají sbalení + podílejí se na genové expresi, replikaci a reparaci DNA
 • u člověka všechny somatické buňky obsahují 2 kopie každého chromosomu 1 páru = homologní chromosomy
  × jediný 
  nehomologní pár – pohlavní chromosomy X a Y


STAVBA CHROMOSOMU

 • chromatida krátké (p-) raménko a dlouhé (q-) raménko
 • telomery na koncích (repetitivní sekvence)
 • centromera (repetitivní sekvence)
  +
  kinetochory = proteinové struktury; při mitóze se na ně připojují kinetochorová
  vlákna (~ mikrotubuly); pokud poškozeny či chybí → chromosom se při mitóze ztrácí a vznikají aneuploidní buňky


TYPY CHROMOSOMŮ

 • autozom
  • nepohlavní chromosom
  • u člověka v klasické tělní buňce 22 párů
  • autozomální dědičnost = dědičnost genů ležících na autozomech
 • gonozom
  • pohlavní chromosom
  • sestava gonozomů se liší dle pohlaví a typu určení pohlaví (člověk X a Y)
  • gonozomální dědičnost = dědičnost genů ležících v nehomologní části gonozomů
 • homologické (homologní) chromosomy
  • chromosomy 1 páru
  • mají shodnou velikost, polohu centromery, stejný obsah genů (ne alel!)
  • stejným způsobem se barví, párují se při meióze tvoří bivalenty
   • párování zajišťuje synaptický komplex proteinová struktura (2 laterální elementy spojeny příčnými vlákny s centrálním elementem; na obvodu spiralizované vlákno obou chromosomů)
   • na bivalentech dochází procesu crossing-over, jehož důsledkem je rekombinace částí chromatid; místa překřížení = chiazmata
 • metacentrický (mediocentrický) chromosom
  • p- a q-raménko stejně dlouhé, centromera uprostřed chromosomu
  • může vzniknout při mutaci translokací 2 akrocentrických chromosomů (Robertsonovská translokace)
 • submetacentrický (submediocentrický) chromosom
  • krátké (p-) a dlouhé (q-) raménko, centromera není uprostřed chromosomu
 • akrocentrický chromosom
  • místo p-raménka satelit (distální segment chromozomu oddělený od vlastního chromozomu úzkou částí nazývanou sekundární konstrikce), centromera téměř na konci chromosomu
 • telocentrický chromosom
  • p-raménko chybí, centromera na konci chromosomu
 • acentrický chromosom
  • chromosom, který ztratil centromeru
 • holocentrick
  ý chromosom
  • chromosom, u kterého není centromera lokalizována do 1 místa, ale centromerická aktivita je rozptýlena po celém chromosomu = celý chromosom je centromerou
  • nelze rozlišit raménka
  • při mitóze se připojuje k vláknům dělicího vřeténka po celé své délce; pokud se rozpadne na více menších částí, každý fragmentů si zachovává schopnost aktivně se připojit k dělicímu vřeténku
  • pouze u některých organismů: u rostlin čeledi Juncaceae (sítiny) a Cyperaceae (šáchorovité ostřice), u živočichů hlísti a pavoukovci
 • polyt
  énní chromosom
  • chromosom, na kterém došlo k několikanásobné replikaci, ale nedošlo k následnému rozpadu na jednotlivé chromatidy (jednochromatidové chromosomy)
  • ideální model pro studium strukturních aberací (obrovské, snadno pozorovatelné)
 • feminizující X* chromosom
  • chromosom, který podmiňuje vznik samičího pohlaví
  • XX , X*X , X*Y , XY způsobuje převahu samic
  • samice X*Y mají potomky X*X : X*Y : XY : YY (neživotaschopní)poměru 1 : 1 : 1 : 1
  • vyskytuje se u lumíka velkého


stav chromosomů se mění během buněčného cyklu

 • chromosomy obvykle rozvolněné (dlouhá, tenká, vzájemně propletená vlákna)
  ×
  kondenzované jen v malé části buněčného cyklu
 • vysoce kondenzované chromosomy v dělících se buňkách (při mitóze) = mitotické chromosomy
  × rozvolněnější chromosomy =
  interfázové (interfázní) chromosomy
 • kondenzovaný stav důležitý při snadném oddělení zduplikovaných chromosomů (asistence mitotického vřeténka)
 • vysoce kondenzované chromosomy také při meióze


specializované sekvence DNA zajišťují  účinnou replikaci chromosomů

 • chromosomy fungují jako samostatné strukturní jednotky každý se musí samostatně zreplikovat,
  to kontrolují 3 typy specializovaných sekvencí:
  • replikační počátky
   • začátek duplikace DNA
   • většina chromosomů obsahuje více počátků zrychlení replikace
  • centromery
   • zajišťují rozchod replikovaných chromosomů do dceřiných buněk při mitóze na centromerách proteinové komplexy = kinetochory ty váží chromosomy na dělící vřeténko a umožňují tak oddělit se od sebe
  • telomery
   • na obou koncích chromosomu
   • obsahují repetitivní sekvence, které umožňují replikaci konců chromosomů DNA-polymeráza může syntetizovat DNA jen ve směru 53 problém při opožďujícím se řetězci primery nemohou vzniknout na úplném konci chromosomu při každé replikaci by docházelo ke ztrátám koncových oblastí
   • enzym telomeráza (reverzní transkriptáza) – přidává mnoho kopií stejné sekvence (má vlastní RNA komplementárnírepetitivní sekvenci DNA) vznikne templát pro dosyntetizování opožďujícího řetězce
   • telomeráza funguje jen v embryonálním vývoji (pak je její funkce blokována) po narození a během života již nepracuje telomery se při každém buněčném dělení zkracují, až dosáhnou určité délky, kdy se buňka přestává dělit 1 z příčin stárnutí
    • u člověka telomery dlouhé na 50-60 dělení (Hayflickův limit: Hayflick L., Moorhead P.S. (1961) The serial cultivation of human diploid cell strains. Experimental Cell Research, 25:585-621) × pro postavení našeho těla stačí mnohem méně + asi 20 % se využije pro regeneraci
    • pojistka proti nádorům
    • pokus: myši odebrány geny pro telomerázu nestalo se jí nic, pouze měla kratší telomery až v 7. generaci zkráceny natolik, že byl problémtkáních, které se rychle obnovují (střevní epitel)
    • Nobelova cena za objevení telomerázy (2009) Jack W. Szostak
   • další funkce telomer: repetice telomerázových sekvencí a přilehlé oblasti vytvoří strukturu, která chrání chromosom před DNA-nukleázami (ty přednostně degradují konce molekul DNA)


CHROMATIN = komplex DNA a proteinů

 • dle fáze buněčného cyklu se mění jeho stav
  • interfázi rozvolněný umožňuje přístup proteinů potřebných pro expresi genů/replikaci
  • před vstupem do mitózy další postupné sbalování chromatinu vzniknou vysoce kondenzované mitotické chromosomy zde již zreplikovaná DNA + transkripce zastavena
   kontrola genové exprese

epigenetika 

  • tzv. chromatinová dědičnost → strukturní i chemické modifikace chromatinu (ne změny v sekvenci nukleotidů!) → acetylace, methylace, ubiquitylace, sumoylace, fosforylace
  • velké změny v epigenetické úpravě chromatinu hlavně v embryonálním vývoji, pubertě a při stárnutí; mladí jedinci zpravidla rezistentní; v průběhu ontogeneze epigenetické změny reverzibilní
  • např. genomový imprinting (též parentální, gametický)
   • imprintovaná alela = methylovaná alela (navázání CH3) = neaktivní alela
    nemá fenotypový projev pokud heterozygot a methylovaná alela je dominantní, neprojeví se a fenotyp závisí na recesivní alele (tento heterozygot se pak chová jako recesivní homozygot)
   • např. alela A pro červenou barvu a alela a pro bílou barvu květů
    normálně heterozygot Aa červené květy × pokud alela A imprintovaná, heterozygot Aa má bílé květ
   • záleží, od kterého rodiče imprintovaná alela zděděna
    • maternální imprinting (od matky), paternální imprinting (od otce)


nukleosom

 • nukleosomové jádro + sousední spojovací úsek DNA
 • základní jednotka kondenzace chromatinu
 • objevení struktury: naštěpení rozvinutého chromatinu specifickou nukleázou rozštěpila DNA mezi jednotlivými nukleosomy (ne úplně na jednotlivé nukleotidy)
 • jádro nukleosomu: komplex 8 histonů = histonový oktamer
  • histony H2A, H2B, H3, H4 (každý po 2 molekulách)
   + dvouřetězcová DNA o délce 146 nukleotidových párů
 • DNA obtočena kolem oktameru 1,45x tak se zkrátí až na 1/3 své původní délky
 • histony = malé proteiny s vysokým obsahem kladně nabitých AK (lysin, arginin) pevné navázání histonů na záporně nabité fosfátové skupiny DNA (bez ohledu na sekvenci)
  • buňce kolem 60 mil. molekul od každého typu! evolučně nejvíce konzervované proteiny u eukaryot nezbytné při formování chromatinu
  • N-konce cílem posttranslačních modifikací (trčí ven z nukleosomů) acetylace, methylace, ubiquitylace, sumoylace, fosforylace modifikace vedou ke změnám vazby histonů na DNA rozvolňují/kompaktují strukturu
 • nukleosomy od sebe vzdálené asi 200 nukleotidových párů (146 omotáno kolem jádra nukleosomu, zbytek asi 50 spojuje sousední jádra)
 • nukleosomy nebrzdí RNA-polymerázu při transkripci, nejsou překážkou ani při replikaci dochází jen k reorganizaci nukleosomových proteinů


STRUKTURA CHROMOSOMU (spiralizace)

 • několik úrovní:
  • „korálková“ forma chromatinu (10 nm) jen velmi zřídka
  • 30nmetrové vlákno (30 nm)
   • nukleosomy těsně přiloženy k sobě kompaktnější struktura
   • histon H1 drží sousední nukleosomy u sebe v pravidelně se opakujícím uspořádání
   • rozvolněný chromosom nejčastěji v tomto stavu
  • smyčky připojené centrální ose odstupují směrem ven (= průměr chromosomu 700 nm)
  • celkový chromosom (1400 nm)
 • vysoká kondenzace zablokování transkripce (RNA-polymeráza a ostatní proteiny se nemohou vázat na DNA)
 • stupeň spiralizace jednotlivých oblastí DNA závisí také na její aktuální aktivitě


INTERFÁZOVÉ CHROMOSOMY

 • po mitóze se chromosomy rozvolňují (dekondenzují)
  × ne ve všech oblastech chromosomu stejně – v rámci 1 chromosomu se mohou vyskytovat všechny stupně kondenzace (transkribované oblasti rozvolněnější, nepřepisované kondenzovanější)
 • jednotlivé chromosomy se lišírůzných buněčných typech (v závislosti na tom, které geny jsou přepisovány)

heterochromatin

 • nejvíce kondenzovaná forma chromatinu (heteros = odlišný)
 • silně se barvící oblasti chromatinu
 • > 10 % interfázových chromosomů, hl. v okolí centromer a telomer
 • transkripčně inaktivní
 • konstitutivní (nikdy se nepřepisuje) a fakultativní (přepisuje se jen za určitých podmínek)
 • pokud se normální geny dostanou do heterochromatinové oblasti, inaktivují se
  • polohový efekt např. gen white (Drosophila), gen ADE2 (kvasinka)
 • typický příklad: inaktivace 1 z chromosomů X u samic savců
  • dvojnásobné množství produktů X chromosomu by bylo letální 1 chromosom X (od otce nebo od matky) trvale inaktivován na začátku embryonálního vývoje, kondenzace náhodná (v dalších buněčných generacích pak kondenzován vždy stejný X chromosom)
  • poměr inaktivovaných a aktivovaných X chromosomů od otce a od matky je zhruba 1 1 (důkaz náhodnosti procesu) výjimka jen vačnatci, tam vždy inaktivován X od otce

euchromatin

 • zbytek v různém stupni kondenzace (eu = pravý, normální)
 • typické diferencované eukaryotní buňce asi 10 % chromatinu aktivně přepisováno nebo ve stavu snadno přístupném transkripci
 • aktivní chromatin
 • špatně barvitelný


interfázové chromosomy jsou v jádře organizovány

 • každý chromosom má své místo = teritorium – podílí se i vazba určitých částí chromosomu na membránu jádra, laminu
 • poloha chromosomu závisí na:
  • velikosti chromosomu malé chromosomy jsou spíše ve středu, velké častěji v okrajových částech
  • na genové denzitě genově chudé oblasti blíže k jadernému obalu
  • době replikace oblasti, které replikovány později, jsou v periferních oblastech a kolem jadérka
 • poloha by se neměla měnit důležité expresi při nádorech dochází ke změně uspořádání
 • nukleolus (jadérko) = spojení určitých částí různých chromosomů, kde jsou geny pro syntézu rRNA a ribozomálních proteinů (satelity akrocentrických chromosomů) + zde sestavovány ribozomální podjednotky (proteiny transportovány z cytoplazmy)
  • není ohraničeno žádnou membránou
  • NOR (nucleolus organizer region) = oblast formování jadérka, u člověka jsou to krátká raménka chromozomů 13, 14, 15, 21 a 22, která obsahují geny pro 5,8S, 18S, a 28S rRNA
 • mezi teritorii volné prostory nich enzymy pro transkripci, replikaci, splicing,


KARYOTYP

 • druhově charakteristický soubor chromosomů buňce (počet, struktura, eventuálně pruhovací pattern)
 • lidské chromosomy skupiny (dělí se podle jejich makrostavby):
  A – chromosomy 1, 2, 3 – velké metacentrické
  B
  – chromosomy 4, 5 – velké submetacentrické
  C
  – chromosomy 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, X – střední submetacentrické
  D
  – chromosomy 13, 14, 15 – střední akrocentrické
  E
  – chromosomy 16, 17, 18 – malé submetacentrické
  F
  – chromosomy 19, 20 – malé metacentrické
  G
  – chromosomy 21, 22, Y – malé akrocentrické
  • člověk nemá telocentrické chromosomy


POHLAVNÍ CHROMOSOMY (GONOZOMY)

 • chromosomy X a Y (XX , XY ) savci (člověk!) a některé ryby, obojživelníci, plazi, korýši, hmyz (např. Drosophila) a některé rostliny
 • chromosomy a W (ZZ , ZW ) ptáci, motýli a některé ryby, obojživelníci, plazi, korýši a některé rostliny
 • pohlaví homogametické: XX, ZZ × heterogametické: XY, ZW
 • nepárový chromosom = Y, W
 • vznik a diferenciace gonozomů

  1. vznik (mutací) genu určujícího pohlaví na autozomálním páru
  1. nahromadění sexuálně antagonistických genů (výhodných pro 1 pohlaví, pro druhé nevýhodných) kolem genu určujícího pohlaví větší šance dostat se znovu do stejného pohlaví
  2. potlačení rekombinaceokolí genu určujícího pohlaví (např. prostřednictvím inverze u vzniku lidských gonozomů došlo postupně k 4 inverzím) aby se nikdy nedostal do špatného pohlaví
  3. postupná divergence a degenerace nerekombinující části nepárového gonozomu
 • gonozomy XY i ZW vznikly v evoluci mnohokrát ale mají spoustu společných znaků

  • Y, W menší nebo chybí
  • Y, W obsahují jen málo funkčních genů
  • Y, W nesou hodně nefunkčních pseudogenů (úsek DNA, který má vysokou homologii s funkčním genem, ale sám není transkribován předpokládá se, že pseudogeny vznikly z funkčních genů během evoluce), transpozonů (pohyblivé, skákající sekvence DNA), repetitivních sekvencí;velké části tvořeny heterochromatinem
  • Y, W obsahují velké množství palindromů (sekvencí, které se čtou stejně zepředu i zezadu) mezi homologními sekvencemi dochází často ke genové konverzi (= přepisu 1 sekvence podle druhé) může si vybrat, jestli bude párovat se sekvencí na stejném nebo druhém vlákně může způsobit zpomalení hromadění škodlivých mutací
  • nenáhodný genový obsah
  • XY a ZW prodělávají podobné epigenetické změny během gametogeneze u heterogametického pohlaví
  • chromosomy X a Y (resp. Z a W) mají část homologní (= pseudoautosomová geny jsou v této části v obou kopiích, dědičnost se může jevit jako autozomální) a heterologní (větší část, geny obsaženy jen v 1 kopii)
 • důsledky evoluce gonozomů

  • kompenzace dávky genů na chromosomu X (transkripční up-regulace)
   • vzniká nerovnováha v dávce genů mezi pohlavími ( nesou 2 kopie X-vázaných genů × nesou jen 1 kopii) kdyby nebyla vyrovnána, XX by vykazovaly dvojnásobnou expresi X-vázaných genů než
   • savci: u inaktivace 1 chromosomu X (= lyonizace, viz níže)
   • Drosophila: u zvýšená transkripce chromosomu X
   • Caenorhabditis elegans: u snížená transkripce obou chromosomů X
   • u ZW organismů není kompenzace dávky genů (jen lokálně u některých genů) důvody nejasné
  • meiotická inaktivace gonozomů
   • transkripční inaktivace gonozomů během meiózy
   • jen u heterogametického pohlaví
   • XY inaktivace během spermatogeneze, ZW inaktivace během oogeneze
   • u většiny organismů inaktivované gonozomy = heterochromatinové tělísko (sex body)
   • význam: speciální forma běžné inaktivace jakékoli nespárované DNA, ochrana před sobeckými geny na gonozomech
 • problémy:
  • Turnerův syndrom (45, X) monosomie chybí 1 gonozom
  • Klineferterův syndrom (47, XXY) trisomie navíc 1 chromosom X
  • superfemale (47, XXX) více X chromosomů
  • supermale (47, XYY) navíc 1 Y chromosom


LYONIZACE

 • inaktivace chromosomu X u savců
 • způsob kompenzace dávky u homogametického pohlaví
 • pokud v buňce více než 2 chromosomy X (např. Klineferterův syndrom), inaktivace všech kromě jednoho (buňka má schopnost počítat si X chromosomy)
 • 1961 objev inaktivace Mary Lyon (odtud lyonizace)
 • oba X chromosomy aktivní jen v časném embryonálním vývoji inaktivace po vzniku blastuly (při diferenciaci buněk) × během oogeneze opět X-reaktivace
 • inaktivace u většiny placentálních savců náhodná (nezáleží, jestli X chromosom pochází od matky nebo od otce) × u vačnatců vždy inaktivován X chromosom od otce
 • inaktivovaný X chromosom = Barrovo tělísko
  • heterochromatin, kondenzovaný během interfáze (= sex chromatin; je barvitelný)
  • téměř netranskribován (výjimkou jsou např. geny nacházející se v části homologní chromosomem Y)
  • replikace v pozdní S-fázi buněčného cyklu
 • regulace inaktivace
  • XIC (X chromosome inactivation center, sekvence asi 106 nukleotidových párů) – zde inaktivace začíná a pokračuje podél chromosomu
   • pokud delece chromosom nemůže být inaktivován
   • translokace na autozom inaktivuje se autozom
  • součástí XIC je XCE regulační element rozhoduje o tom, zda X chromosom bude inaktivován
  • součástí XIC je lokus XIST (X-inactive specific transcript) transkribován jenneaktivního X chromosomu
   • produktem je nekódující RNA obaluje chromosom – po sestřihu zůstávájádře, je součástí Xist body
    × gen
    TSIX (antisence XIST) – udržuje v aktivním stavu druhý X chromosom


CHROMOSOMOVÉ ABERACE (MUTACE)

A) Změna počtu:

 • aneuploidie týká se 1 chromosomu
  • monozomie (např. Turnerův syndrom 45, X0), trisomie (např. Downův syndrom 47, XX, +21, Klineferterův syndrom 47, XXY)
  • příčina: nondisjunkce (nerozpojení) homologických chromosomů při meióze oba chromosomy přejdou do 1 buňky jedné buňce je chromosom navíc (trisomie), ve druhé buňce chybí (monosomie)
  • trisomie se objevuje častěji (jedinci přežijí spíše s chromosomem navíc, než kdyby chyběl)
  • trisomie tolerovány spíše u malých chromosomů a gonozomů
  • míra postižení závisí na velikosti chromosomu a jeho genovém obsahu
  • lépe snášejí rostliny např. aneuploidie u durmanu ovlivňuje tvar plodu
 • polyploidie, euploidie týká se celé sady chromosomů = genomová mutace (lépe tolerován sudý počet násobků)
  • polyploidie u rostlin využití zemědělství větší výnos
   tetraploidi: kukuřice, bavlna, brambor, zelí
   hexaploidi: pšenice, chysantéma

   oktaploid: jahodník
  • polyploidie u živočichů tolerována u Drosophily, měkkýšů, ještěrek, obojživelníků, ryb (hojná, např. kapr, pstruh,)
   • vyskytuje se i u člověka a je normální hepatocyty (buňky jater) 

B) Změna struktury:

 • při reparaci chromosomových zlomů (interchromosomové přestavby většího rozsahu), následkem nerovnoměrného crossing-overu (intrachromosomové přestavby malého rozsahu)
 • mutagen schopný vyvolat zlom = klastogen – např. UV-záření, různé chemické mutageny
 • delece vypadnutí jednoho nebo více nukleotidů
  • např. Cry du chat syndrom (delece v 5p) – pláč novorozenců připomíná mňoukání, nízká porodní váha, nízký svalový tonus, IQ asi 20
 • duplikace znásobení nukleotidů
 • inverze převrácení několika nukleotidů; nemusí vadit, pokud na 1 rameně × problém při gametogenezi
  • pericentrická inverze zahrnuje centromeru; mění typ chromosomu
 • translokace
  • nereciproká translokace – odtržení části chromatidy a připojení na jinou chromatidu jiného chromosomu
  • reciproká translokace – vymění se části nehomologních chromosomů
  • Robertsonovská translokace akrocentrických chromosomů vznikne metacentrický


VIZUALIZACE CHROMOSOMŮ

 • klasické barvení roztok Giemsa-Romanowski (obr. a)
 • G-pruhování (GTG) trypsin + Giemsa
  • každý G-pruh (oblasti genů na chromosomu) má své číslo
 • R-pruhování (reverse banding) acridine-orange (obr. c)
  • reverzní ke G-pruhování
 • C-pruhování (constitutive heterochromatin) barvení centromer (obr. d)
 • Ag-NOR (nucleolar organizers) barvení stříbrem zviditelnění satelitů akrocentrických chromosomů (oblastí, které kódují rRNA)
 • fluorescenční barviva
  • DAPI (4,6-diamidino-2-phenylindole) modrá
  • PI (proprium iodide) červená
  • chinakrin zelená Q-pruhování (obr. b)
  • ethdium bromid
  • TOTO
  • YOYO

 

FISH (fluorescent in situ hybridization)

  • umožňuje lokalizovat geny nebo jinou specifickou DNA přímo na cytogenetickém preparátu
  • sonda (angl. probe) značená fluorescenčně váže se ke komplementárnímu úseku na denaturovaném chromosomu
  • známe sekvenci DNA, jejíž poloha nás zajímá na chromosomu označíme úsek komplementární ke genu, na kterém je navázána fluorescenční molekula (sonda) denaturace DNA i sondy renaturace spojí se vlákno sondy a původní DNA svítí jen část chromosomu s komplementární sekvencí
  • typy sond:
   • satelitní centromerické, telomerické, Y-heterochromatinová
   • lokus-specifické (genové)
   • malovací celochromosomové, hybridizujícíčástmi chromosomů
   • při vizualizaci často kombinace více typů sond (např. lokus-specifická pro lokus SRY na Y chromosomu a centromerická)
  • SKY (spectral karyotyping) každý chromosom specifický odstín, detekce chromosomových aberací hlavně translokace)


METODA BUNĚČNÉ HYBRIDIZACE

 • používá se pro přiřazení lidských genů chromosomům
 • využití mezidruhové hybridizace mezi myšími a lidskými buňkami
  • fúze myší a lidské buňky vhodných genotypů vzniká hybridní buňka obsahující myší i lidské chromosomy
  • selekce produktů fúze na vhodném médiu (HAT médium živiny + hypoxantin + aminopterin + thymidin) přežijí jen hybridi
  • cytogenetická a biochemická, popř. imunologická, analýza hybridních klonů
 • charakteristickým rysem je nestabilita a postupné (náhodné) vytrácení lidských chromosomů dospěje se ke stabilní linii jen s několika lidskými chromosomy
 • zjišťuje se, který gen mají linie společný a také které chromosomy podle toho se určí, na kterém chromosomu gen leží
Comments