Genetika‎ > ‎

***Onkogenetika

= část genetiky zabývající se karcinogenezí (kancerogenezí) - tedy vznikem a vývojem nádoru, resp. rakoviny na pozadí genetických událostí

RAKOVINA
 • rakovina je klinicky definována jako velký počet (až stovky) různých komplexních onemocnění, které se chovají různě v závislosti na buněčném typu, ze kterého vznikly – na molekulární úrovni jsou si ale velmi podobné, a proto je řadíme všechny do jedné skupiny
 • všechny rakoviny sdílí dva charakteristivké rysy:
  • neregulovaná buněčná proliferace provázená abnormálním buněčným růstem a dělením
  • proces metastáze, kdy se rakovinné buňky šíří a invadují další části těla
 • v normálních buňkách jsou tyto procesy buněčného cyklu pečlivě kontrolovány konkrétními geny, resp. jejich produkty – v nádorových buňkách ale dochází ke změně jejich exprese, v důsledku čehož buňka podléhá nádorové transformaci (deregulace v kontrolních bodech buněčného cyklu)
 • dělení nádorů

  KLASIFIKACE NÁDORŮ

  URČUJE SE
  • typing = stanovení histologického typu nádoru
  • grading = stanovení stupně ztráty podobnosti nádoru z původní tkání
  • staging = stanovení klinické pokročilosti onemocnění
  KLASIFIKACE TNM
  • T = velikost primárního tumoru
  • N = postižení lymfatických uzlin, do kterých odtéká lymfa z postižené oblasti (regionální uzliny)
  • M = přítomnost vzdálených metastáz

  • podle histiogeneze (podle tkáně, ze které pochází):
   • mezenchymální nádory (nádory vaziva, chrupavek, kostí, tukových buněk, leukémie...)
   • epitelové nádory
   • neuroektodermové nádory (nádory CNS a periferních nervů, ale také kůže)
   • smíšené nádory (germinální nádory: seminom, teratom)
  • podle biologického chování:
   • nepravé nádory (pseudotumory): hyperplazie, cysty
   • pravé nádory (tumory)
    • benigní (nezhoubné): nezakládají dceřinná ložiska, omezený růst, prostorově ohraničené (ale mohou orgány utlačovat)
    • maligní (zhoubné): zakládají dceřinná ložiska (metastázy), prorůstají do okolních tkání a ničí je
KARCINOGENY
 • obecně chemická látka vedoucí k nádorové transformaci buňky a rozvoji rakoviny
 • biochemické a molekulárně biologické dělení karginogenů:
  • DNA-reaktivní karcinogeny: všechny mutageny s prokázanou karcinogenní aktivitou
  • epigenetické karcinogeny: nevykazují mutagenní aktivitu, napomáhají však procesu karcinogeneze jinými mechanismy
   • stimulují buňku k proliferaci
   • ovlivňují receptory růstových faktorů a regulátorů na povrchu buněk
   • ovlivňují methylaci genů, které se účastní regulace buněčné proliferace (methylace genu rozhoduje o tom, zda nastane transkripce nebo nikoliv)
  • onkogenezi mohou vyvolat i některé onkoviry (viz http://en.wikipedia.org/wiki/Oncovirus)
ONKOGENY

 • onkogeny virového původu (virus Rousova sarkomu u ptáků, Simian sarcoma virus u opic)
  • karcinogenezi vyvolávají kvůli svému nadměrnéímu množství v buňce
 • onkogeny buněčného původu - tzv. protoonkogeny (nemutovaná forma)
  • mutace stimuluje proliferaci buňky bez ohledu na její stav
  • mají velmi konzervativní sekvence (značná homologie mezi kvasinkami, drozofilou a člověkem)
  • jejich normální funkce v buňce: membránové receptory, proteinkinázy, transkripční faktory
 • příklad protoonkogenu a jeho zvrhnutí - genová rodina ras (viz schéma)
  • v lidských tumorech jedny z nejčastěji mutovaných genů (> 30 % tumorů)
  • geny kódují signální molekuly (= Ras proteiny), které se účastní přenosu signálu od cytoplazmatické membrány do jádra - tento signál potom ovlivňuje růst a dělení buňky - většinou proto fungují v odpovědi na vnější růstové faktory
  • Ras proteiny jsou v inaktivovaném a aktivovaném stavu v závislosti na vazbě GDP/GTP (jsou to tzv. G-proteiny)
  • po aktivaci receptoru v membráně (například navázáním růstového faktoru) dojde k fosforylaci Ras proteinu, který tak přechází do aktivovaného stavu (s GTP) a fosforyluje další členy kaskády, která končí až u fosforylace a tím aktivace transkripčních faktorů v jádře - to v důsledku vede k expresi proproliferačních genů a dělení buňky
  • když protein Ras předá signál dál, sám sebe defosforyluje a stává se inaktivovaným (s GDP) × mutace v genu ras (pro Ras protein) ale způsobí, že GTP zůstává nehydrolyzováno, a protein Ras je tedy pořád aktivní a předává signál do jádra signál k dělení, i když k tomu není „nabádán“ růstovými faktory - buňka proliferuje, mutace zůstává i v ěch dalších, což vede k progresi nádoru
TUMOR-SUPRESOROVÉ GENY (= antionkogeny)
 • zmutovaný tumor-supresorový gen není schopný inhibovat buněčné dělení
 • funkce v buňce: regulace proliferace, diferenciace, apoptózy, reparace DNA
 • následující schéma ukazuje souhru dvou tumor-supresorových genů, resp. jejich produktů = proteinů p53 a pRB

Comments