Genetika‎ > ‎

Gonozomální dědičnost

chromozom X
 • 1098 genů, 155 milionů bází
 • časté opakující se sekvence
 • u člověka a dalších savců v somatických buňkách zůstává jeden z párových X chromozomů trvale neaktivní (v interfázi barvitelný) – tzv. sex-chromatin nebo Barrovo tělísko
 • v buňkách může být neaktivní jeden nebo druhý X chromozóm – mozaika
 • k inaktivaci (= lyonizaci) dochází u člověka v 16. dni po vytvoření zygoty
chromozom Y
 • 78 genů, 50 milionů bází (z toho palindromy asi 6 milionů)
 • gen SRY (sex determing region) zajišťuje v raném embryonálním stadiu diferenciaci varlat 
 • chromozomy X a Y mají část homologickou a část heterologickou
 • geny heterologické části chromozomu Y pouze u heterogametického pohlaví (u člověka muži) – každý gen této části je monoploidní a projevuje se vždy jako dominantní
 • gonozomální dědičnost zahrnuje dědičnost genů na heterologické části chromozomu X 
dědičnost pohlaví
 • savčí typ (typ Drosophila)
  • samice XX, samci XY (všichni savci, většina hmyzu, některé ryby, obojživelníci, plazi, většina dvoudomých rostlin)
  • samice XX, samci X0 (včely, ploštice, některý rovnokřídlý hmyz)
 • ptačí typ (typ Abraxas)
  • samice XY, samci XX (ptáci, motýli, některé ryby, obojživelníci, plazi)
  • používají se i symboly ZW, ZZ
 • homogametické pohlaví – XX
 • heterogametické pohlaví – XY, X0 
 • dědičnost přímá: gen je umístěn na chromozomu Y, vloha se dědí z otců na syny (otec předává chromozom Y vždy pouze synům)
 • dědičnost křížem: gen je umístěn v heterologní části chromozomu X, vloha se dědí z otců na dcery, z matek na syny (matka předává chromozom X synům, otec předává chromozom X dcerám) 
poruchy v sestavě pohlavních chromozomů
 • X0 Turnerův syndrom (1 : 3000)
 • XXY Klinefelterův syndrom (XXXY, XXXXY) (1 : 800)
 • XXX superfemale (1 : 1000)
 • XYY supermale (1 : 900) 
příklad gonozomální dědičnosti: vloha pro hemofilii (poruchu srážlivosti krve) je uložena v nehomologní části chromozomu X, je podmíněna recesivně - určete všechny teoreticky možné genotypy a jejich projevy
 • řešení: zavedeme značení XH pro dominantní alelu, Xh pro recesivní alelu, následně dostáváme tyto možnosti genotypů a jejich projevů:
  • XHXH zdravá žena (obě alely dominantní)
  • XHXh zdravá žena, ale přenašečka (projev recesivní alely potlačí ta dominantní)
  • XhXh žena trpící hemofilií (recesivní uspořádání → hemofilie)
  • XHY zdravý muž (po matce zdědil dominantní alelu)
  • XhY muž trpící hemofilií (od matky zdědil recesivní alelu) 
znaky pohlavím ovládané

Znaky pohlavím ovládané × ovlivněné

znaky          ovládané            ovlivněné
genotyp        1 AA, 2 Aa, 1 aa    1 AA, 2 Aa, 1 aa
fenotyp samců  3 A : 1 a           3 A : 1 a
fenotyp samic  4 a                 1 A : 3 a
 • založeny autozomálně
 • sekundární pohlavní znaky
 • geneticky založené u obou pohlaví
 • hormonální vlivy – projev jen u jednoho pohlaví (při hormonálních poruchách se může sekundární znak projevit odchylně)
 • dále například rybka bojovnice
 • samečci PP i Pp mají dlouhé ploutve, pp krátké
 • samičky bez ohledu na genotyp krátké
 • alela P se fenotypově projevuje pouze u samečků 
znaky pohlavím ovlivněné
 • založeny také autozomálně
 • genetický podklad je heterozygotní
 • dominance alely se zdánlivě mění v recesivitu
 • například předčasná plešatost – odpovídá za ni alela P
 • muži PP, Pp plešatí, pp normální porost vlasů
 • ženy PP plešaté (vlasy velmi řídké), Pp a pp normální porost vlasů
 • pohlaví ovlivňuje fenotypový projev pouze u heterozygotů (Pp muži plešatí, Pp ženy normální porost – vliv pohlaví)
Comments