Genetika‎ > ‎

***Kvantitativní genetika

ZNAKY KVANTITATIVNÍ POVAHY
  • plynulá proměnlivost: znak nemá alternativní fenotypy, ale plynulý přechod fenotypových hodnot – můžeme je rozdělit do intervalů
  • fenotypové hodnoty lze kvantifikovat a charakterizovat průměrem a variancí – distribuce jedinců v závislosti na fenotypové hodnotě sleduje normální rozdělení
  • na proměnlivosti fenotypových hodnot se podílí genetická a negenetická složka proměnlivosti – jejich podíl vyjadřuje heritabilita znaku
  • zvláštní typ představují znaky s prahovou hodnotou – často predispozice k chorobám (hypertenze, schizofrenie, maniodepresivní syndrom)
VELIČINY UŽÍVANÉ V KVANTITATIVNÍ GENETICE
  • průměr = vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha hodnot
  • variance (střední kvadratická odchylka, rozptyl) = střední hodnota kvadrátů odchylek od střední hodnoty
  • standardní odchylka (SD) = zhruba vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické případy v souboru zkoumaných čísel - výhoda: ve stejných jednotkách jako měřená veličina (není to kvadrát)
  • kovariance (covXY) = poskytuje informaci o intenzitě vztahu mezi zkoumanými veličinami
  • koeficient korelace (r) = standardizuje kovarianci, měří „těsnost“ závislosti, nabývá hodnot od –1 do +1; pokud je kladný, tak nárůst X souvisí s nárůstem Y; pokud je záporný, tak nárůst X souvisí s poklesem Y; pokud roven nule, bez korelace = říká nám, zda je, či není mezi veličinami korelace (ale nemluví o kauzalitě a nevysvětluje ji!)
Comments