Genetika‎ > ‎

Vazba genů

 • geny na jednom chromozomu jsou vzájemně vázané
 • soubor genů jednoho chromozomu tvoří vazbovou skupinu
 • počet vazbových skupin genů = haploidní počet chromozomů (= počet párů homologických chromozomů)
 • u organismů s odděleným pohlavím je počet vazbových skupin n + 1
  • například u člověka: ženy 23 vazbových skupin, muži 24 vazbových skupin
 • dihybrid AaBb, který má geny A a B uloženy na různých párech chromozomů, tvoří gamety genotypů AB – Ab – aB – ab v poměru 1 : 1 : 1 : 1
 • dihybrid AaBb, který má geny A i B uloženy v jednom páru chromozomů, tvoří gamety typu AB – Ab – aB – ab v odlišných poměrech
 • příčinou je crossing-over mezi nesesterskými chromatidami
  • vznikají gamety s nerekombinovanými (AB, ab) a rekombinovanými (Ab, aB) genotypy
  • pravděpodobnost crossing-over klesá se vzdáleností obou sledovaných genů
 • síla vazby (= vzdálenost mezi geny) se určuje Morganovým číslem (viz dále), které vyjadřuje podíl rekombinant a udává se v centimorganech (1 cM; 1 cM = 1 % rekombinant), k rekombinačnímu procesu dochází s relativně nízkou pravděpodobností
  • Morganovo číslo:   p = rekombinované gamety / všechny gamety
  • Batesonovo číslo:  c = nerekombinované / rekombinované gamety
 • určováním vzdáleností mezi geny na chromozomu lze sestavit chromozomové mapy, ty zachycují vzájemné pořadí genů a jejich relativní vzdálenost
 • pro určení podílu rekombinovaných gamet se užívá metody zpětného křížení hybrida s homozygotně recesivním jedincem
 • uspořádání cis: na jednom z homologních chromozomů leží společně dominantní alely, na druhém společně recesivní alely (AB, ab)
 • uspořádání trans: původní sestavy alel na homologních chromozomech dihybrida jsou Ab, aB (dominantní alela s recesivní na jednom chromozomu
Comments