Genetika‎ > ‎

Základní pojmy

GENETIKA

 • věda o dědičnosti a proměnlivosti organismů
 • souvisí se schopností rozmnožování
  • pohlavní rozmnožování = nový jedinec vzniká splynutím dvou haploidních gamet → dochází ke kombinaci genetické informace
  • nepohlavní rozmnožování = nový jedinec vzniká z mateřské buňky, tkáně, orgánu → jedná se o klony se stejnou genetickou výbavou
 • zakladatel genetiky: Johann Gregor Mendel (1822–1884)
  • opat brněnského augustiniánského kláštera
  • na základě pokusů s rostlinami hrachu (křížení) nastínil základní pravidla dědičnosti (uveřejnil 1865, tiskem 1866)
  • Mendelovy zákony (pojmenování až ve 20. století), více v článku Alelová analýza, Mendelovy zákony
  • více o J. G. Mendelovi něm v tomto článku

ZÁKLADNÍ GENETICKÉ POJMY

 • gen = úsek DNA
 • genotyp = soubor genů organismu
 • fenotyp = soubor znaků organismu
 • jaderný genom = soubor genů jádra (existuje i genom plastidový či mitochondriální)
 • alela = forma genu
 • dominantní alela = převládající (A)
 • recesivní alela = potlačená (a)
 • homozygot = stejné alely téhož genu v chromozomu (AA, aa)
 • heterozygot = různé alely téhož genu v chromozomu (Aa)
 • monohybrid = sledujeme jeden znak
 • dihybrid = sledujeme dva znaky
 • parentální generace = rodičovská (P)
 • první filiální generace = 1. generace potomstva (F1)
 • druhá filiální generace = 2. generace potomstva (F2)
 • replikace = zdvojení molekuly DNA
 • transkripce = přepis genetické informace z DNA do mRNA
 • translace = překlad genetické informace do primární struktury bílkovin (za spoluúčasti tRNA a rRNA)
 • homologní chromozomy = chromozomy jednoho páru
 • heterologní chromozómy = chromozomy různých párů
 • karyotyp = soubor jaderných chromozomů
 • sesterské chromatidy = chromatidy jednoho chromozomu
 • nesesterské chromatidy = chromatidy různých chromozomů
 • chromatin = hmota v jádře složená z DNA a bílkovin (histonů – několik typů) → vytváří nukleohistonové vlákno
 • chromozom = útvar nesoucí genetickou informaci
  • prokaryotický chromozom – jedna kruhová molekula DNA × eukaryotický chromozom – lineární struktury uložené v jádře 
  • jejich počet a tvar patří k druhovým znakům, mohou být různé velikosti a tvaru 
  • na určitém místě (různé u různých typů) se nachází centromera, která se účastní dělení jádra 
  • mohou být jednochromatidové nebo dvouchromatidové 
  • počet chromozomů
   • tělní buňky: 2 sady chromozomů – diploidní (2n) 
   • pohlavní buňky: 1 sada chromozomů – haploidní (n) 
  • dělení chromozomů:
   • chromozomy tělní (somatické) = autozomy
   • chromozomy pohlavní = gonozomy
 • replikace = zdvojení DNA (probíhá tedy v jádře)
 • exprese genu = realizace (vyjádření) genetické informace, na molekulární úrovni se uskutečňuje ve dvou fázích:
  • transkripce = přepis genetické informace z DNA do mRNA za účasti RNA-polymerázy, probíhá v jádře
  • translace = překlad genetické informace do primární struktury bílkovin (na kodóny mRNA se při průchodu ribozomem navazují svými antikodóny molekuly tRNA, nesoucí molekuly aminokyselin, mezi nimi vzniknou peptidické vazby, a tak vzniká polypeptidický řetězec), probíhá na ribozomech v cytoplazmě
 • při dělení buněk dochází nejprve k dělení jádra (karyokineze), poté se dělí buňka samotná (cytokineze)
 • rozlišujeme dva typy dělení:
  • mitóza = počet chromozomů dceřinné buňky je shodný s počtem chromozomů buňky mateřské („klasické“ dělení buněk: 2n → 2n) 
  • meióza = počet chromozomů dceřinné buňky je poloviční v porovnání s buňkou mateřskou, dochází k jeho redukci (2n → n), uplatňuje se při vzniku gamet 
   • segregace (rozdělení) = z každého chromozomového páru se do gamety chromozom buď od otce, nebo od matky 
   • kombinace chromozomů = každá gameta vybavena haploidním počtem chromozomů, ale v každé gametě jejich jiná kombinace 
   • rekombinace chromozomů = v profázi prvního meiotického dělení může dojít k překřížení (crossing-over) homologických chromozomů tvořících tzv. bivalenty a výměně části genetické informace
Comments