Obecná biologie‎ > ‎

Základní strukturální typy živých soustav

Převzato z Rosypal et al. (2003): Nový přehled biologie. Scientia, 1. vydání, upraveno a rozšířeno.
Všechny živé soustavy lze na základě jejich strukturní a organizační složitosti rozdělit do dvou skupin:
 • nebuněčné živé soustavy (viry, viroidy, virusoidy),
 • buněčné živé soustavy = organismy (jednobuněčné, mnohobuněčné).

NEBUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY

 • na rozdíl od buněčných soustav (viz dále) jsou v přenosu genetické informace závislé na hostitelských buňkách, kde probíhá jejich reprodukce
 • v translaci jsou na nich závislé úplně, protože nemají žádnou ze složek translačního systému
 • překlad genetické informace do virových proteinů je uskutečňován translačním systémem hostitelské buňky
 • syntéza nových virových proteinů, ke které dochází po infekci hostitelské buňky, je zcela závislá na translačním systému hostitelské buňky – v tom je molekulární podstata intracelulárního parazitismu, kterým je virus charakteristický.

BUNĚČNÉ ŽIVÉ SOUSTAVY

 • podle povahy vnitřní struktury buňky rozlišujeme dva typy:
  • prokaryotický typ buněk – organismy s tímto typem buňky se označují jako prokaryotický nebo také PROKARYOTA,
  • eukaryotický typ buněk – organismy s tímto typem buňky označujeme jako eukaryotické nebo též EUKARYOTA.
 • hned v úvodu je ovšem třeba zmínit, že toto rozdělení organismů je třeba chápat jako rozdělení co do strukturálního typu buněk, a nikoliv jako rozdělení systematické (taxonomické)

Prokaryotický typ buněk – obecná charakteristika

 • struktura prokaryotických buněk je rozlišena na prokaryotické jádro, cytoplazmu a plaz­matickou membránu
  • základním znakem prokaryotického jádra je to, že není proti cytoplazmě ohraničeno membránou a že se nedělí mitoticky, označuje se též jako nukleoid
  • jádro se skládá z jedné molekuly dvouřetězcové DNA (= dsDNA), která představuje chromozom prokaryotické buňky a je u většiny prokaryot kružnicová (lineární byla prokázána jen u některých prokaryot)
 • většina prokaryot se vyznačuje buněčnou stěnou, jejíž základní složkou je peptidoglykan (murein) nebo pseudopeptidoglykan (pseudomurein)
 • vnitřek prokaryotických buněk není rozdělen na prostorově vymezená oddělení označovaná jako kompartmenty (zahrnující vždy nějakou specifickou část metabolických pochodů, včetně enzymů), které by byly ohraničeny membránou
 • prokaryotické buňky neobsahují ani mitochondrie, ani plastidy
 • ribozomy prokaryotických buněk se vyskytují jen v jejich cytoplazmě a jejich sedimentační koeficient je 70S
  • sedimentačním koeficientem je udána rychlost sedimentace [při centrifugaci] makromolekuly ve Swedbergových jednotkách [S], přičemž 1 S = 10–13 s

Eukaryotický typ buněk – obecná charakteristika

 • struktura eukaryotických buněk je rozlišena na jádro, cytoplazmu, plazmatickou membránu a membránou ohraničené organely
 • jádro eukaryotických buněk je tvořeno chromatinem (komplex dsDNA, histonů a proteinů nehistonové povahy)
  • proti cytoplazmě je ohraničeno membránou (jaderná membrána)
 • dělení jádra je mitotické a zajišťuje se jím rozdělení chromozomů do dceřiných buněk, chromozomy obsahují lineární dsDNA
 • vnitřek eukaryotických buněk je výrazně rozdělen na kompartmenty, např. lysozomy, Golgiho systém (Golgiho komplex, GK), endoplazmatické retikulum (ER) atd.
 • všechny eukaryotické buňky obsahují mitochondrie (nebo jejich redukované formy), rostlinné buňky kromě nich obsahují ještě plastidy, z nich především chloroplasty
  • mitochondrie a plastidy jsou membránou odděleny od ostatního prostoru buňky a obsahují alespoň jednu molekulu (většinou) kružnicové dsDNA
 • translace mRNA probíhá v eukaryotických buňkách v cytoplazmě, v mitochondriích a chloroplastech na ribozomech, které jsou trojího typu:
  • 1. cytoplazmatické ribozomy, které se nacházejí v cytoplazmě všech eukaryot, sedimentační koeficient 80S,
  • 2. ribozomy mitochondrií, které jsou jen v mitochondriích, sedimentační koeficient 70–80S,
  • 3. ribozomy chloroplastů, které jsou jen v chloroplastech, sedimentační koeficient cca 70S
Comments