Aktuality‎ > ‎

Mohou příbuzné domácí druhy zpomalit rostlinné invaze?

přidáno: 20. 5. 2011 13:15, autor: Tomáš Macháček   [ aktualizováno 28. 6. 2011 7:05 ]
Jedním z možných vysvětlení rozdílů v invazní úspěšnosti nepůvodních druhů rostlin je naturalizační hypotéza, kterou formuloval Charles Darwin již v roce 1859. Podle ní budou v oblasti invaze úspěšnější nepůvodní druhy, které zde postrádají blízce příbuzné taxony. Nepříbuzné druhy se totiž méně překrývají ve využívání zdrojů a také sdílejí menší spektrum specializovaných škůdců.

Druhý předpoklad naturalizační hypotézy byl předmětem bádání Petra Dostála z BÚ AVČR a Michaely Palečkové z ÚOŽP Přírodovědecké fakulty UK. Ve skleníkovém pokusu sledovali růst tří v Čechách nepůvodních druhů rostlin (vrbovky žláznaté, netýkavky malokvěté a turanu ročního) v závislosti na původu půdy. Část experimentálních rostlin byla pěstována v půdě pocházející z lokalit, kde se nepůvodní druhy vyskytují společně s domácími příbuznými, další pak v půdě z lokalit bez nich. Odebraná půda byla před samotným růstovým experimentem vystavena stimulaci půdní bioty pomocí blízce a vzdáleně příbuzných domácích druhů.

 Očekávalo se, že nepůvodní druhy porostou nejhůře v půdě z lokalit s domácími příbuznými, navíc použitých k její stimulaci. Aby bylo zřejmé, že rozdíly v růstu jsou důsledkem činnosti půdní mikrobioty, posloužily jako kontrola rostliny pěstované v půdě sterilizované gama zářením.

Ukázalo se, že nepůvodní druhy rostly hůře v nesterilizované půdě bez ohledu na jejím původu nebo identitě stimulujících druhů. Tento výsledek indikoval převahu půdních patogenů nad symbionty. Horší růst v půdě z lokalit s příbuznými druhy, které byly navíc použity ke stimulaci, však nebyl prokázán. Naopak zcela v protikladu s očekávanými předpoklady, příbuznost v případě původu půdy i stimulujícího druhu měla nejvíce pozitivní dopad na růst u turanu.

Naturalizační hypotéza tak nebyla prokázána, možná také proto, že v experimentu byl použit pouze omezený počet nepůvodních druhů. Zajímavým zjištěním nicméně byly průkazné rozdíly v růstu dvou nepůvodních druhů v závislosti na identitě druhů použitých ke stimulaci půdní bioty. Výjimkou byla netýkavka malokvětá. Možným vysvětlením jejího masivního rozšíření v Evropě tak může být, že její zdatnost je jen málo ovlivněna rozdíly ve složení domácí vegetace a tak i půdní mikrobioty kolonizovaných společenstev.

Dostál, P. & Palečková M. 2011. Does relatedness of natives used for soil conditioning influence plant-soil feedback of exotics? Biological Invasions 13, 331-340.
Darwin C. 1859. On the origin of species by means of natural selection. Murray, London

Radka Nováková


Comments