Soutěž o nejlepší esej na téma BUNĚČNÁ STRUKTURA / ORGANELA

Vyhlašovatel
: Biomach, studentský spolek Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve spolupráci s Katedrou učitelství a didaktiky biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Předmět soutěže: Původní esej na zadané téma, která je využitelná pro publikování na webu www.biomach.cz. Původní esejí se rozumí autorský text o délce minimálně 1 800 znaků a maximálně 5 400 znaků doplněný ve vhodném rozsahu grafickými prvky (obrázky, schémata, grafy, tabulky). Jako téma eseje si soutěžící zvolí libovolnou buněčnou strukturu či organelu.

Důležité upozornění: Všechny použité zdroje (odborné knihy, články, webové stránky) je nezbytné řádně citovat! Pokud tak autor neučiní, bude to považováno za důvod pro vyřazení jeho práce ze soutěže. Informace o citacích jsou dostupné například na www.citace.com.

Podmínky soutěže: Účastníci soutěže jsou rozděleni do dvou kategorií: studenti středních škol a studenti vysokých škol podle toho, v jakém stupni studia studují ve školním/akademickém roce 2013/2014. Esej se odesílá jako příloha e-mailem na adresu biologie.gbn@gmail.com a v kopii na tomas.machacek@natur.cuni.cz ve dvou formátech doc/docx a pdf (konverzi dokumentu do PDF možné provést např. na www.freepdfconvert.com). Do předmětu se napíše heslo: soutěžní esej. V e-mailu soutěžící uvede svoje jméno, školu, ročník studia a kontakt (minimálně e-mailová adresa). Tyto údaje se do samotného textu eseje neuvádějí!

Soutěžní eseje je možné zasílat do 28. 2. 2014, rozhodující je čas přijetí e-mailu. Pozor, pokud bude soubor objemnější (například kvůli obrázkům), může jeho odesílání trvat déle, což je třeba vzít v úvahu. Datum vyhlášení výsledků stanoví vyhlašovatel v závislosti na množství přijatých soutěžních esejí, výsledky však budou vyhlášeny nejpozději 31. května 2014. Autor soutěžní eseje jejím zasláním souhlasí s podmínkami soutěže a publikuje ji pod licencí Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY-NC-ND 3.0), čímž umožňuje její případné využití na www.biomach.cz.

Hodnocení a oceňování: Eseje zaslané do soutěže bude hodnotit porota v tomto složení (v abecedním pořadí): Bc. Iveta Červenková (PřF JČU), Mgr. Iva Kovářová (Gymnázium Benešov), Bc. Tomáš Macháček (PřF UK), RNDr. Alena Morávková, Ph.D. (PřF UK), Bc. Iveta Vojtěchová (PřF UK, FgÚ AV ČR). Eseje se budou hodnotit podle následujících kritérií: věcná správnost, logická výstavba a konzistence textu, přehlednost a srozumitelnost, grafická podoba. Porota vyhlásí v každé kategorii minimálně jednu vítěznou esej, jejíž autor bude oceněn hmotnou cenou v podobě knižní publikace. V závislosti na množství a kvalitě zaslaných prací ocení porota i další soutěžící. K převzetí ceny dojde na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na odměnu nevzniká oceněnému právní nárok. Porota může rozhodnout o tom, že žádná ze zaslaných esejí nesplnila předmět a/nebo podmínky soutěže.

Ostatní: Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ji kdykoliv během jejího konání zrušit, a to bez nutnosti udání důvodu. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo zrušit soutěž v případě, že se jí zúčastní méně než pět soutěžících v dané kategorii.
Comments