Dýchací systém

  • udržuje stálou výměnu plynů mezi tělem a vnějším prostředím (příjem kyslíku, vylučování oxidu uhličitého)

  • dýchací soustavu člověka můžeme rozčlenit na dvě části:

   • část vodivá

    • horní cesty dýchací: dutina nosní, nosohltan → obranný nepodmíněný reflex: kýchání

    • dolní cesty dýchací: hrtan, průdušnice, průdušky → obranný nepodmíněný reflex: kašlání

   • část respirační (plíce)


  • rozlišujeme dva typy dýchání:

   • vnější dýchání (plicní) = výměna dýchacích plynů mezi plicními sklípky a krví

   • vnitřní dýchání (tkáňové) = výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ DS

 • kaudálně od štítné žlázy se trávicí trubice zplošťuje a vybíhá v laryngotracheální výchlipku

 • z výchlipky vzniká hrtan a postupným dichotomickým větvením průdušky, průdušnice, průdušinky a i plicní sklípky

 • vznik plic je postupný a dlouhý

  • sklípky se vytváří až v 10. měsíci a jejich tvorba pokračuje až 8 let

DÝCHACÍ CESTY

  • dutina nosní = cavum nasi

   • nosní dírky – nosohltan – nozdry (= choany)

   • podklad nosu tvoří nosní kůstky

   • svislá přepážka ji dělí na dvě nesouměrné poloviny

   • sliznice:

    • čichová část (nažloutlá) – senzorická část

    • dýchací část (růžová) – tlustá, prokrvená, obsahuje hlenové žlázky

   • funkce: předehřátí, zvlhčování vzduchu, zbavení prachu

  • vedlejší dutiny nosní (paranazální sinusy)

   • v kostech čelní, klínové, čelistní

   • vystlány tenkou sliznicí

   • možnost zanícení (→ nepříjemný zánět dutin)

   • význam: odlehčení lebky

  • nosohltan = nasopharynx

   • horní část hltanu (spojení s trávicí soustavou)

   • spojen Eustachovou trubicí se středním uchem

   • nosohltanové mandle („adenoidní vegetace“, lymfatické uzliny) → možnost zbytnění

  • hrtan = larynx

   • chrupavčitá část (6 cm)

   • chrupavky: štítná, prsténcová, hlasivkové, příklopková → spojení klouby a vazy

   • orgán fonace (tvorba hlasu): od hlasivkových chrupavek jsou ke štítné chrupavce napnuty hlasivkové vazy

   • křížení dýchacích cest s trávicími – otevírání/zavírání příklopky hrtanové (epiglottis) – odděluje hrtan a hltan

   • nejužší místo dýchacích cest (alergie → zbytnění sliznic → hrozí i udušení!)

  • průdušnice = trachea

   • cca 12 cm trubice nacházející se před jícnem

   • podkovovité chrupavky (15–20) spojené vazivem – pohyby hlavy

   • zadní strana blanitá (vazivo) – změny průsvitu (např. při hlubokém nádechu)

   • ve sliznici množství hlenových žlázek

   • ochranné zařízení dýchacích cest – řasinkový epitel

  • průdušky = bronchi

   • 2 chrupavčité trubice, ve které se ve výši čtvrtého hrudního obratle (Th 4) dělí průdušnice

   • vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky (bronchioly) n-tého řádu (dle počtu dělení)

PLÍCE = pulmo

  • hlavní párový respirační orgán umístěný v hrudní dutině; levá plíce 2 laloky, pravá plíce 3 laloky

  • kryty blánou poplicnicí (srůstá s plicním vazivem), která přechází v pohrudnici (vystýlá hrudní dutinu) → mezi nimi pohrudniční štěrbina/dutina s tekutinou (klouzání obou blan při dýchacích pohybech)

  • v pohrudniční dutině podtlak, drží plíce rozepjaté – při průniku vzduchu (např. úraz hrudníku) → pneumotorax (dochází ke smrštění plic)

  • obě plíce odděleny mezihrudím (mediastinum)

  • plicní báze (základna) leží na brániční klenbě

  • plicní branka (hilus) – vstup/výstup cév

  • plicní váčky s plicními sklípky (alveoly; jedna vrstva buněk, průměr 0,3 mm, až 400 miliónů sklípků, plocha 80–100 m2) – dochází k přestupu plynů po tlakovém spádu (parciální tlak, fyzikální principy)

PLICNÍ VENTILACE, DÝCHACÍ POHYBY, MECHANISMUS DÝCHÁNÍ - pojmy

  • dýchací svaly: bránice, mezižeberní svaly, při výdechu i břišní

  • dýchání: žeberní (více u dospělých) × brániční (více u dětí)

  • vdech = aktivní proces, vzduch nasáván, plíce se rozepínají, bránice se pohybuje směrem dolů

  • výdech = pasivní proces, vzduch vypuzován, plíce se smršťují, dýchací svaly ochabují, bránice směrem nahoru

  • vitální kapacita plic = maximální množství vzduchu, které můžeme vydechnout po největším možném nádechu (cca 4 litry) – spirometr

  • dechový objem = objem vzduchu, který se vymění při každém vdechu (cca 0,5 litru v klidu)

  • dechová frekvence = počet vdechů za minutu (cca 16 v klidu)

  • minutový dechový objem = objem vzduchu vyměněný za minutu (cca 8 litrů = 0,5 litru × 16 dechů)

  • inspirační rezervní objem = objem vzduchu, který můžeme ještě usilovně vdechnout po klidném nádechu (až 3 litry)

  • exspirační rezervní objem = objem vzduchu, který můžeme ještě usilovně vydechnout po klidném výdechu (do 1,5 litru)

  • reziduální plicní objem = objem vzduchu, který není možné z plic vydechnout (0,5–1 litr)

  • při dýchání se nevyužívá všechen vzduch, část ho zůstává nevyužita v dýchacích cestách → mrtvý prostor

  • kyslíkový dluh = prací zatížené svaly mohou část energie získávat štěpením glykogenu na kyselinu mléčnou (anaerobní glykolýza – bez kyslíku!), po práci dočasné zvýšené dýchání zajišťuje splácení takto vytvořeného kyslíkového dluhu (doplnění kyslíku v Hb, oxidace laktátu)

  • hypoxie = snížené zásobování buněk kyslíkem (průvodní jevy - modrání kůže a rtů)

  • anoxie = úplná absence kyslíku

  • apnoe = bezdeší (inspirační a. – zadržení dechu po nádechu, expirační a. – zadržení dechu po výdechu)

ŘÍZENÍ DÝCHÁNÍ, DÝCHACÍCH POHYBŮ

  • neurony dýchacího centra – schopnost cyklické tvorby vzruchů (→ automacie, rytmicita)

  • centrum: prodloužená mícha, hypothalamus

  • samostatnost není úplná – chemoreceptory v cévách (aktivace např. při snížené hladině kyslíku)

  • aktivita vycházející z mozkové kůry – volní dýchání


PŘENOS DÝCHACÍCH PLYNŮ

  • závisí na tlakovém spádu – parciální tlak kyslíku/oxidu uhličitého (viz vpravo saturační křivku)

  • zprostředkováván hemoglobinem

   • bílkovina globin + nebílkovinný pigment hem (s železem FeII)

   • 1 molekula hemoglobinu má 4 hemové skupiny → váže 4 O2

  • přenos kyslíku: 98 % vázáno na Fe v hemoglobinu (Hb) → oxyhemoglobin (vazba je slabá, ve tkáních se snadno uvolňuje)

  • přenos oxidu uhličitého: plazma - 8 %, hydrogenuhličitanový anion - 67 %, hemoglobin - 25 % (vzn. karboxyhemoglobin)

  • CO se váže 300× rychleji než kyslík, 0,1 % ve vzduchu CO už je nebezpečné (→ karbonylhemoglobin → riziko vnitřního udušení!)

  • dusičnany nebo dusitany v pitné vodě – oxidace FeII na FeIII, vzniká methemoglobin (neschopný přenášet kyslík)


VÝMĚNA PLYNŮ

  • vnitřní dýchání - výměna mezi tkáněmi a krví

   • CO2 produkovaný tkáněmi difunduje do do krve, kde se mění na hydrogenuhličitanový anion a proton

   • díky produkci H+ dochází k okyselení, které snižuje afinitu hemoglobinu ke kyslíku

   • kyslík je tedy uvolněn pro tkáně

  • zevní dýchání - výměna plynů mezi plicními sklípky a krví

   • CO2 přinášený krví proniká do alveol a je vydechován

   • vdechovaný kyslík difunduje do krve a je rozváděn ke tkáním

Saturační křivka hemoglobinu

 • vyjadřuje závislost nasycení hemoglobinu kyslíkem na parciálním tlaku kyslíku

 • ke stoprocentnímu nasycená hemoglobinu kyslíkem dochází při tlaku 120 torrů

 • tvar křivky závisí na:

   • velikosti těla

   • množství kyslíku v prostředí

   • vlivu teploty

   • vlivu pH, parciálního tlaku CO2

TVORBA HLASU

  • probíhá pomocí hlasivky, jež je podložena hlasivkovými vazy

  • vazy se díky pohybům chrupavek a svalů pohybují - napínají se, přibližují a oddalují

  • napjaté hlasové vazy se při výdechu rozechvívají a vzniká tón

  • tón je rezonancí v dutinách nad hrtanem formován do barvy lidského hlasu

CHOROBY, NEMOCI A PORUCHY DÝCHACÍ SOUSTAVY

  • rýma: alergická nebo infekční, zvýšená tvorba hlenu

  • chřipka: virus, kapénková infekce

  • katary dýchacích cest: virové i bakteriální

  • angína: zánět mandlí (hnisavá, spálová)

  • zápal: plic, průdušnice, průdušek

  • astma: křeče hladkého svalstva, zúžení průdušek a zvýšená produkce hlenu

  • tuberkulóza: vede k rozpadu infekční tkáně, agens Mycobacterium tuberculosis

  • rakovina plic: nádorové onemocnění často spjaté s kouřením