Bakterie

BUŇKA BAKTERIÍ

  • platí charakteristiky prokaryotní buňky (viz kapitoly Základní strukturální typy živých soustav a Buňka - obecné schéma)

  • bakteriální buňka obsahuje cytoplazmu, cytoplazmatickou membránu, nukleoid (kruhová molekula DNA), ribozomy

  • na povrchu je kryta buněčnou stěnou z peptidoglykanu, případně dalšími vrstvami (glykokalyx, slizová pochva), někdy se vyskytují fimbrie (syn. pili)

  • podle struktury buněčné stěny můžeme bakterie rozdělit na grampozitivní a gramnegativní (metodu barvení viz v kapitole Úvod do mikrobiologie)

  • některé bakteriální buňky mohou obsahovat plazmidy (malá, kruhovitá molekula DNA, která není nezbytná pro život bakterie, ale může jí přinášet výhodu – například nese rezistenci k antibiotiku, plazmidy se hojně užívají v genovém inženýrství)

  • buňky mohou nabývat různých tvarů, rozlišujeme koky, tyčinky, zakřivené bakterie, větvící se bakterie, bakterie s bičíky...

  • pohyb bakteriální buňky může zajišťovat bičík, který je však odlišný od bičíky eukaryotického


VÝŽIVA BAKTERIÍ

Podle způsobu získávání uhlíku

  • autotrofní (uhlík získávají z oxidu uhličitého)

   • fotoautotrofní získávají energii ze slunečního záření

   • chemoautotrofní získávají energii oxidací anorganických látek

   • dusík získávají z dusitanů, dusičnanů a amoniaku

  • heterotrofní (uhlík získávají z organických látek)

   • fotoheterotrofní získávají energie ze slunečního záření

   • chemoheterotrofní získávají energii oxidací organických látek (dýchání, kvašení)

   • dusík získávají z bílkovin nebo z jiných organických látek

Podle vztahu ke kyslíku

   • aerobní, které kyslík k životu potřebují

   • obligátně anaerobní, pro které je kyslík jed

   • fakultativně anaerobní, které kyslík nepotřebují, ale tolerují ho


PROSTŘEDÍ BAKTERIÍ

  • bakterie nacházíme ve větším či menším počtu prakticky ve všech prostředích

   • 1 ml mléka ... 2×106 bakterií

   • 1 ml slin ... 10×108 bakterií

   • 1 ml bachorové šťávy ... 10×1010 bakterií

   • 1 ml rybníkové vody ... 1×106 bakterií

   • 1 m3 vzduchu: vesnice 5000, město 30000 bakterií

   • 1 mg ornice ... řádově 109

   • 1 g stolice ... 1×109 bakterií

Půda

  • ovlivňují její úrodnost

  • humus obsahuje saprofytické bakterie, které rozkládají organické zbytky (mineralizace)

  • nitrifikační bakterie: amoniak a dusitany přeměňují na dusičnany (ty můžou rostliny využít)

  • denitrifikační bakterie: opak nitrifikačních

  • hlízkové bakterie: dokáží vázat vzdušný dusík a přeměnit ho na dusičnany, žijí v symbióze na kořenech bobovitých rostlin

  • rod Azotobacter: žije na rozdíl od hlízkových samostatně, využívá vzdušný dusík nezávisle ostatních organismech

  • aktinomycety: vytvářejí antibiotika (streptomycin, aureomycin, tetracyklin aj.)

Vzduch

  • bakterie se sem dostávají ze země (z půdy) větrem

  • město více než vesnice, pevnina více než moře, nejvíce průmyslové oblasti

  • saprofyti i patogenní bakterie

  • lidé dodávají bakterie do vzduchu mluvením, kýcháním, kašláním – kapénky ze slin a hlenu

  • infekční prach = zaschlé kapénky (usazuje se při zemi)

Voda

  • málo bakterií: prameny, horské toky

  • zdravotně závadná voda – znečištěná splašky z kanalizace a průmyslovými odpadními vodami

  • vodou se přenáší bakteriální choroby (cholera, tyfus, úplavice, ...)

  • v moři jsou bakterie ve všech hloubkách

Lidské tělo

  • kůže: nevhodná (je suchá, vysychá), na ní pouze na vlhkých místech (meziprstí, třísla, podpaží)

  • ústa, ústní dutina: teplé a vlhké prostředí, bakterie se tu živí bílkovinami ze slin

   • laktobacily: z cukrů dělají kyselinu mléčnou, to vede k odvápnění zubní skloviny a vzniká zubní kaz

  • dýchací cesty: jen v horní části (nosohltan, průdušky), ve zdravých plicích bakterie nejsou – bakterie jsou zachycovány sliznicí v nose, řasinkovým epitelem v průdušnici

  • střeva: Escherichia coli a další kvasné bakterie: zkvašují nestravitelné polysacharidy (celulóza)

   • hnilobné bakterie: zpracovávají zbytky bílkovin, vznikají tak „mrtvolné plyny“ (ptomainy, merkaptány - R–SH, sirné obdoby alkoholů)


BAKTERIÁLNÍ INFEKCE

  • přemnožení bakterií => zvýšení produktů jejich metabolismu => vzniká více jedů (toxinů)

  • zdrojem nákazy může být nemocný člověk, nemocné zvíře nebo třeba bacilonosič (je nakažený, ale není nemocný, jen šíří infekci)

 • šíření nákazy

  • přímo – pohlavní styk, polibek, kousnutí...

  • nepřímo – kapénková infekce, půda, voda, potraviny, předměty denní potřeby...)

  • inkubační doba = doba od vniknutí infekce do propuknutí prvních příznaků choroby

  • dle rozšíření choroby rozlišujeme tyto pojmy

   • epidemie = hromadné rozšíření choroby

   • pandemie = celokontinentální, resp. celosvětové rozšíření choroby

   • endemie = rozšíření pouze na určitém území

Nákazy přenášené vzdušnou cestou a jejich původci:

   • tuberkulóza (Mycobacterium tuberculosis)

   • záškrt (Corynebacterium diphteriae)

   • dávivý kašel (Bordetella pertussis)

   • angína (Streptococcus Npyogenes)

   • spála (Streptococcus sp.)

   • růže (Streptococcus sp.)

Nákazy přenášené alimentární cestou a jejich původci:

   • tyfus (Salmonella typhi)

   • salmonelóza (Salmonella enteritidis)

   • úplavice (Shigella dysenteriae)

   • cholera (Vibrio cholerae)

Nákazy, jejichž vstupní branou je poraněná kůže, a jejich původci:

   • tetanus (Clostridium tetani)

   • stafylokokové kožní nákazy (Staphylococcus aureus)

   • oční trachom (Chlamydia trachomatis)

Nákazy přenášené pohlavním stykem:

   • příjice/syfilis (Treponema palidum)

   • kapavka (Neisseria gonorrhoeae)

Nákazy přenášené zvířaty:

   • sněť slezinná (Bacillus anthracis)

   • lymská borelióza (Borrelia burgdorferi)

Bakteriální nákazy rostlin:

   • měkká hniloba, vadnutí, skvrnitost...

   • bakterie do rostlin pronikají skrz průduchy nebo poraněními na povrchu těla


VYUŽITÍ BAKTERIÍ V PRŮMYSLU

  • využití při výrobě kyseliny mléčné (bakterie na ni kvasí sacharidy)

  • využití při výrobě butanolu a acetonu (sacharidy > kyselina máselná > butanol, aceton)

  • uplatňují se při zrání sýrů, užívají se při kysaní mléka (jogurty, kefíry)

  • výroba některých vitaminů, antibiotik a aminokyselin

  • součást nádrží čistíren odpadních vod (rozklad látek)

  • genové inženýrství (využití plazmidů, produkce proteinů)


ZNEŠKODŇOVÁNÍ BAKTERIÍ

  • sterilizace: odstranění všech živých organismů (vzniká sterilní prostředí)

  • dezinfekce: usmrcení škodlivých mikroorganismů chemikáliemi

  • antiseptika: sloučeniny, které jsou méně toxické, a přitom usmrcují patogenní bakterie

Zneškodňování bakterií chemickými látkami

  • fenolické sloučeniny (do 24 hodin usmrtí vše)

  • alkohol (ne moc účinný)

  • formaldehyd (velmi účinný, ale jedovatý)

  • chlór (úprava pitné vody), jód (jódová tinktura)

  • mýdla (základní prostředek osobní hygieny)

  • rtuť (užívá se sublimát – chlorid rtuťnatý)

Zneškodňování bakterií fyzikálními činiteli

  • vyšší teploty (dělení bakterií podle optimální teploty)

  • ultrafialové světlo (extrémně destruktivní na všechny bakterie)