Imunitní systém

SLOŽKY IMUNITNÍHO SYSTÉMU SAVCŮ


(1) Lymfatické orgány

 • vysoce specializované tkáně obsahující velké množství lymfocytů, resp. jejich prekurzorů a řadu dalších buněk

 • primární (centrální) lymfatické orgány

   • kostní dřeň + brzlík (thymus)

   • místo vzniku a dozrávání lymfocytů

    • B-lymfocyty vznikají i dozrávají v červené kostní dřeni

    • T-lymfocyty vznikají v červené kostní dřeni, dozrávají v thymu

 • sekundární (periferní) lymfatické orgány

   • lymfatické uzliny (vychytávají antigeny z protékající lymfy), slezina (vychytává antigeny z protékající krve), mukózní lymfatická tkáň (sliznice vystýlající ústní dutinu, dýchací trubici, tenké střevo a pochvu – vychytává antigeny z povrchových epitelů)

   • místo vzniku specifické (adaptivní) imunitní odpovědi

   • záchyt cizorodých antigenů a zároveň koncentrace lymfocytů – větší pravděpodobnost jejich setkání


(2) Cirkulující buňky imunitního systému = leukocyty

 • buňky zodpovědné za imunitní reakci organismu

 • schopné procházet stěnami kapilár do tkání (diapedéza)

 • morfologické dělení leukocytů dle charakteru cytoplazmy:

   • granulocyty (v cytoplazmě barvitelná granula, segmentované jádro)

    • mají schopnost degranulace = uvolnění obsahu granul mimo buňku

    • první, rychlá obranná linie organismu

    • typy: neutrofily, eozinofily, bazofily

   • agranulocyty (cytoplazma bez granul, velké, oválné, nečleněné jádro)

    • lymfocyty a monocyty

 • funkční dělení leukocytů:

   • fagocytující buňky: specializované k pohlcování částic

    • neutrofily, eozinofily, makrofágy (a jejich prekurzory monocyty)

    • poznámka na okraj: monocyty/makrofágy mohou vstupovat do tkání (pak se ale do oběhu nevrací): alveolární makrofágy v plicích, Kupferovy buňky v játrech, mikroglie v mozku, dále jsou i v kůži, slezině apod.

   • cytotoxické buňky: cílené zabíjení jiných buněk

    • eozinofily, cytotoxické T-lymfocyty, přirození zabíječi (NK buňky, natural killers)

   • buňky produkující protilátky: základ látkové imunity

    • B-lymfocyty – po vycestování z kapilár se můžou vrátit zpět

    • kontinuální recyklace mezi krví a lymfou

   • antigen prezentující buňky: fagocytovanou částici rozštěpí na proteinové fragmenty a ty potom vystavují na svém povrchu = klíčové pro aktivaci specifické imunitní odpovědi

    • makrofágy, monocyty, dendritické buňky, B-lymfocyty


(3) Mediátory imunitního systému = cytokiny

  • polypeptidy produkované imunitními buňkami jako odpověď na přítomnost antigenu v organismu

  • cytokiny aktivují různé efektorové buňky, jejichž úkolem je inaktivovat a eliminovat antigen

  • klasifikace dle funkce:

  • mediátory regulující vrozenou imunitu

    • produkovány NK buňkami jako reakce na bakteriální a virové produkty

    • stimulují počáteční zánětlivé reakce

    • např.: TNF (tumor necrosis factor), INF (interferony), IL (interleukiny)

  • mediátory získané (adaptivní) imunity

    • produkovány především T-lymfocyty

    • regulují dělení a diferenciaci různých skupiny lymfocytů

    • produkce výsledkem rozpoznání konkrétního typu antigenu

    • např.: interleukiny, interferony

  • mediátory stimulující hemopoézu

    • produkovány kmenovými buňkami kostní dřeně a leukocyty

    • stimulují růst a diferenciaci leukocytů

    • např.: CSF (colony-stimulating factors), interleukiny

Reakce organismu na přítomnost antigenu je vždy komplexem řady dílčích reakcí a výsledkem vzájemných interakcí mezi jednotlivými buňkami imunitního systému, specifické i nespecifické imunity.

NESPECIFICKÁ IMUNITA

 • evolučně starší, vyskytuje se v různých formách v celé živočišné říši od bezobratlých po savce (včetně člověka)

 • základní charakteristiky:

   • je vrozená (organismus ji má od narození nehledě na to, zda se s antigenem potkal, nebo ne)

   • není specifická (buňky zasahují stejným způsobem proti všem cizorodým částicím)

   • nemá imunologickou paměť (zásah proti antigenu vždy se stejnou silou, i když je opakovaný)

 • výkonné složky:

   • fyzikální a chemické bariéry organismu: kůže, sliznice chráněné mukózním sekretem, řasinkové epitely, sliny, slzy, žaludeční šťávy

   • bazofily: produkce histaminu – dilatace cév, zvýšení permeability vlásečnic – usnadnění průchodu proteinů a leukocytů z krve do tkání – zánětlivá reakce, teplota, otok, zarudnutí

   • fagocytóza makrofágy a neutrofily: diapedézou vystupují z kapilár do tkání a pohlcují veškerý cizorodý materiál, v místě infekce vzniká hnis, aktivované tkáňové fygocyty produkují cytokiny (vliv na další buňky)

   • komplementové proteiny: skupina tkáňových a membránových proteinů lokálně aktivovaných v místě zánětu, chemický atraktant leukocytů, opsonizace bakteriálních buněk, perforace bakteriální membrány

   • NK buňky (natural killers, přirození zabíječi): nespecifická obrana proti virům a nádorovým buňkám (rozeznávají patologické změny na povrchu buněk)

SPECIFICKÁ IMUNITA

 • evolučně vyspělejší než imunita nespecifická

 • základní charakteristiky:

   • není vrozená (organismus ji získává až při styku s antigenem)

   • specificky rozpoznává cizorodé látky (antigeny)

   • vyznačuje se imunologickou pamětí (opakované setkání – rychlejší a efektivnější odpověď)

  • na povrchu všech buněk jsou specifické membránové proteiny vystavující fragmenty tělu vlastních proteinů (jejich peptidové štěpy), které se během embryonálního vývoje učí imunitní systém rozpoznávat jako tělu vlastní – ostatní molekuly potom po narození rozeznává jako cizí, nazýváme je antigeny

  • antigen = původně látka vyvolávající tvorbu protilátek (z angl. antibody generating), v širším smyslu jakákoliv cizorodá látka vyvolávající imunitní odpověď

  • antigeny jsou v těle rozpoznávány prostřednictvím B- a T- lymfocytů – mají na svém povrchu buněčné receptory schopné vázat takové antigeny

  • antigenní molekula zpravidla příliš velká – váže se receptor jen na její určitou malou část, tzv. epitop (antigenní determinant)

  • receptor s epitopem do sebe zapadají jako „klíč do zámku“

  • klon = receptorově shodný typ leukocytu spolu s jeho identickými kopiemi

  • existují milióny typů antigenů, proto je formování buněčných receptorů jedním z nejsložitějších procesů v imunologii

   • obrovská diverzita a rozlišovací schopnost

   • eliminace receptorů potenciálně reagujících s vlastními buňkami


B-lymfocyty a látková imunita

  • namířeno proti extracelulárním antigenům

  • po stimulaci receptoru antigenem se B-lymfocyt dělí a diferencuje, vznikají:

  • 1. plazmatické buňky

    • produkují velké množství protilátek, tzv. imunoglobulinů (téměř identické s membránovým receptorem)

    • protilátky jsou globulární bílkoviny obsažené v plazmě, slinách, slzách, mateřském mléce aj.

    • molekula má tvar písmene Y – tvořena čtyřmi polypeptidovými řetězci

    • u člověka rozlišujeme podle stavby pět základních tříd (izotypů) imunoglobulinů:

     • IgG: nejsilnější a nejstabilnější, vyskytuje se v krvi a mozkomíšním moku, prochází i přes placentu a chrání novorozence, váže se na viry, bakterie i houby a společně s komplementem je dokáže zničit

     • IgA: slizniční protilátky, nachází se v trávicím traktu, mléku, slzách a slinách, chrání vnější i vnitřní povrch těla, aktivují komplement

     • IgE: protilátky proti parazitům, hrají velkou roli v alergických reakcích, neaktivují komplement

     • IgM: časné protilátky, vyskytují se v krvi a aktivují komplement

     • IgD: podíl na aktivaci B lymfocytů, asi i účast při alergiích (stimulace bazofilů)

    • protilátky samy o sobě antigen nezničí, ale „označí ho“ (= navážou se na něj, tzv. opsonizace), čímž se antigen stává viditelnějším pro makrofágy, příp. ho neutralizují (např. toxin) či zabrání jeho interakci s hostitelkou buňkou (např. vstup viru do buňky)

    • komplex protilátky - antigen aktivuje další buňky a proteiny komplementu (spolupráce s nespecifickou imunitou)

  • 2. paměťové buňky

    • vznikají v menším množství, ale zato mají delší životnost

    • rychlejší, masivnější, efektivnější zásah při opakované infekci

    • organismus tzv. imunizován proti určitému antigenu


T-lymfocyty a buněčná imunita

  • rozpoznávání intracelulárních antigenů (skoro vždy peptidů) – důležité u infekcí, kdy patogen pobývá přímo v hostitelské buňce a je tak nedostupný pro B-lymfocyty

  • cytotoxické T-lymfocyty (TC) ničí buňku vlastního těla, která prezentovala cizorodý antigen (např. virové či nádorové), a tím brání šíření infekce/patologie

  • pomahačské (z angl. helper) T-lymfocyty (TH) produkují cytokiny, které stimulují k zásahu další buňky

  • na rozdíl od B-lymfocytů nejsou T-lymfocyty schopny reagovat s antigenem přímo – ke své stimulaci potřebují antigen prezentující buňky


Antigen prezentující buňky (APC) a MHC systém

  • APC jsou buňky vlastního těla schopné fagocytovat (makrofágy, dendritické buňky, B-lymfocyty) – co pozřou, to naštípou na krátké peptidické sekvence (fragmenty) a vystaví na svém povrchu k „posouzení“

  • kromě těchto „vzorků“ mají na povrchu i MHC molekuly (z angl. major histocompatibility complex)

   • MHC jsou vysoce polymorfní a zcela specifické a unikátní pro každého jedince

   • MHC určují individuální identitu všech tkání – proto můžou působit komplikace spojené např. s odvržením štěpu po transplantaci

   • největší koncentrace MHC je v leukocytech, proto se u člověka používá spíše zkratka HLA (z angl. human leukocyte antigens)

   • více o MHC najdete například na Wikipedii

  • teprve komplex MHC molekuly s antigenem vystavený na povrchu buňky aktivuje příslušný T-lymfocyt


Imunizace

 • aktivní imunizace

   • přímý kontakt organismu s příslušným antigenem, imunitní systém vytváří protilátky a paměťové buňky

   • příklady: prodělání onemocnění, inkompatibilní těhotenství (matka Rh, plod Rh+), transplantace, většina očkování

 • pasivní imunizace

   • do organismu transportovány již hotové protilátky nebo lymfocyty specifické vůči danému patogenu

   • jedinec je imunní pouze dočasně, jeho imunitní systém de facto není zapojen – výhodou je rychlá účinnost

   • příklady: přenos protilátek přes placentu z krve matky do plodu nebo mlékem při kojení, speciální očkování proti extrémně virulentním infekcím nebo jedům (tetanus, hadí jedy)

PORUCHY (ANOMÁLIE) IMUNITNÍHO SYSTÉMU

 • alergie, alergické reakce

   • vyvolané přecitlivělostí na jinak všeobecně neškodné látky, tzv. alergeny

   • typické lokální projevy: zarudnutí, otok, svědění kůže, kýchání, zvracení, průjmy, kopřivka

   • v extrémním případě se může rozvinout anafylaktický šok (celkový kolaps oběhového systému, rapidní pokles krevního tlaku v důsledku vasodilatačních účinků histaminu) a dušení v důsledku otoku průdušek (bronchoskopie)

 • autoimunita

   • selhání schopnosti rozlišit látky cizorodé od látek tělu vlastních – tvorba protilátek proti vlastním tkáním

   • příklady: roztroušená skleróza (narušování myelinových pochev v CNS), hemolytická anémie (protilátky proti antigenům erytrocytů), lupus (neznámá příčina), revmatická horečka (protilátky proti buňkám srdečního svalu), revmatická artritida (protilátky proti kloubním tkáním)

 • AIDS (acquires immune deficiency syndrome)

   • agens retrovirus HIV (human immunodeficiency virus) – napadá T-lymfocyty

   • více informací například na Wikipedii

 • nádory

   • imunitní systém kromě cizích patogenů musí rozpoznávat i abnormální buňky vlastní a potom je eliminovat

   • v případě nádorů tento mechanismus selhává