Nervová soustava

FUNKCE NS

 • řídí přímo (nervová zakončení) či nepřímo (hormony) činnost všech orgánů v těle a jejich vzájemnou kooridnaci

 • tzn. řízení kosterního svalstva + řízení vnitřních orgánů

 • vyšší nervové funkce: instinktivní chování, učení a paměť, myšlení, řeč, vědomí sebe sama

 • funkce nervové soustavy:

  • příjem signálu

  • vedení vzruchu

  • integrace (zpracování informace a vytvoření odpovědi)

EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ NS

 • vývoj NS je indukován chordou

 • tvoří se neurální lišta

 • buňky neuroektodermu se rozlišují vevýstelku nervové trubice (ependym), neuroblasty (dávají vznik neuronům) a glioblasty (dávají vznik gliovým buňkám)

NEURON

  • základní funkční a anatomická jednotka nervové soustavy

  • tělo (soma = perikaryon)

   • rozhoduje o vzniku a šíření vzruchu

   • ohraničeno plazmatickou membránou

   • tvořeno neuroplazmou, jádrem a jadérkem

   • organely - modifikovány (kvůli specifické funkci neuronů)

    • mnoho mitochondrií a ribozomů (metabolismus)

    • silně vyvinute endoplazmatické retikulum (především drsné)

  • výběžky

   • dendrity

    • přijímají vzruchy z jiných nervových buněk nebo smyslových buněk

    • větší počet, kratší, větvené

   • axon = neurit

    • vede vzruch od těla neuronu

    • transportuje látky, tudíž musí mít rozvinutý cytoskelet

    • místo, kde axon odstupuje od těla neuronu se nazývá inciální segment

    • kryt myelinovou pochvou, která je vytvářena Schwannovými buňkami

     • přerušována Ranvierovými zářezy - urychlují vedení vzruchu

GLIOVÉ BUŇKY

  • podpůrné buňky nervové soustavy

  • funkce:

   • podpora

   • výživa

   • ochrana

   • fagocytóza


  • oligodendrocyty

   • tvoří myelinové pochvy axonů v CNS ( v PNS tuto fci plní Schwannovy buňky)

   • jeden oligodendrocyt může myelinizovat i více axonů

  • mikroglie

   • v CNS plní funkci makrofágů

  • astrocyty

   • strukturní podpora neuronů

   • recyklace neurotransmiterů

   • ustavují mimobuněčnou rovnováhu H+ a K+

   • podílí se na hematoencefalické bariéře


  • ependymové buňky

   • pokrývají vnitřní dutiny CNS (komory, kanály)

   • buňky podobné cylindrickému epitelu

SYNAPSE

  • funkční kontakt mezi membránami 2 buněk

  • slouží k přenosu nervových vzruchů

  • synaptická štěrbina cca 20 nm

  • signál elektrický se mění na signál chemický

  • presynaptický útvar = vakovité rozšíření axonu (zde se hromadí váčky s neurotransmitery) → vzruch otvírá vápníkové kanály - vápník v buňce aktivuje přenos váčků a vylití neurotransmiterů do synaptické štěrbiny → neurotransmitery se váží na receptor postsynaptického útvaru → neurotransmiter se váže na receptory postsynaptické membrány → permeabilita postsynaptcké membrány pro Na+ - dochází k depolarizaci membrány (čím více neurotransmiteru se uvolní, tím větší je depolarizace)

  • neurotransmitery: otevírají kanály postsynaptické membrány

   • excitační - acetylcholin, noradrenalin

   • inhibiční - kyselina gama-aminomáselná (= GABA, vyvolá hyperpolarizaci – útlum)

PŘENOS VZRUCHU (= SIGNÁLNÍ FUNKCE NEURONU)

 • mezi vnitřkem buňky a vnějším prostředím rozdíl elektrického potenciálu asi 70 mV = klidový membránový potenciál (záporný)

  • vzniká na základě nerovnoměrného rozdělení kladných a záporných iontů, odděleno membránou

   • vně buňky vysoká koncentrace iontů Na+

   • uvnitř buňky malá převaha iontů K+, které mohou po koncentračním spádu z buňky unikat, jsou ale zadržovány záporně nabitými ionty fosforečnanů a bílkovin → celkově převaha záporných iontů (bílkoviny, fosforečnany)

 • předpokladem pro signální činnost nervové soustavy jsou elektrické a chemické gradienty mezi vnějškem a vnitřkem buňky → tyto udržovány aktivním transportem (iontové pumpy)

 • průchod vzruchu - nervová stimulace: mění se propustnost plazmatické membrány pro K+ a Na+

  • Na+ kanály se otevírají → ionty se pohybují po koncentračním spádu do buňky → dojde k vychýlení membránového potenciálu (= depolarizace), vznikají nervové signály

  • Na+ kanály se uzavírají a otevírají se K+ kanály → draslík proudí ven z buňky, dochází k repolarizaci (návrat na původní potenciál)

 • synaptické potenciály se šíří nejdále do oblasti iniciálního segmentu, vznikne-li zde dostatečně velká depolarizace (tzv. prahová), vznikají akční potenciály

  • akční potenciál se šíří z oblasti iniciálního segmentu po axonu

  • akční potenciály jsou vždy stejné velikosti (buď vzniknou, nebo nevzniknou)

REFLEX, REFLEXNÍ OBLOUK

  • reflex = funkční jednotka nervové soustavy

   • zákonitá odpověď/reakce organismu na podnět (dráždění receptorů)

  • reflexní oblouk

   • receptor (smyslový orgán) - dochází k vytvoření vzruchu

   • dostředivá (aferentní, senzitivní) dráha - šíření/přenos vzruchu

   • centrum (mozek nebo mícha) - zpracování

   • odstředivá (eferentní, motorická) dráha - šíření/přenos vzruchu

   • výkonný orgán (= efektor, sval nebo žláza)

  • př. míšní reflex: čidlo ve svalu → dostředivý neuron → interneuron → odstředivý neuron → svalové vlákno


  • nepodmíněné: vrozené, založeny v genetickém kódu → reflex zornicový, sací, uchopovací, obranné reflexy – podnět vždy biologicky důležitý

  • podmíněné: vznikají na základě spojení nepodmíněného reflexu s jakýmkoliv podnětem, spojení je dočasné, nutno posilovat, jinak vyhasíná

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA

(1) PÁTEŘNÍ MÍCHA

  • uložena v páteřním kanále po 1. bederní obratel

  • délka 40–45 cm

  • odstupuje z ní 31 párů míšních nervů

   • 8 párů krčních

   • 12 párů hrudních

   • 5 párů bederních

   • 5 párů křížových

   • 1 pár kostrčních

  • šedá hmota uvnitř (tvar motýlích křídel), obklopená bílou hmotou

   • šedá hmota: přední a zadní rohy míšní

   • bílá hmota: provazce míšní - zadní vzestupné, přední a postranní sestupné

  • míšní reflexy – vzruch prochází pouze míchou

  • funkce:

   • obranné a napínací reflexy

   • ústředí jednoduchých svalových výkonů

   • protichůdné pohyby končetin

   • vegetativní reflexy (rozšiřování zornic, genitální funkce, vyprazdňovací funkce)

   • převodní funkce – spojení

(2) MOZEK

  • uložen v lebeční dutině (ochrana)

  • chráněn mozkomíšními plenami: tvrdá plena + 2 měkké pleny (pavučnice, omozečnice) = 3 vazivové obaly mozku

   • omozečnice = pia mater

    • obaluje přímo nervovou tkáň

    • bohatě prokrvena

   • pavučnince = arachnoidea

    • bezcévná

    • obsahuje dutinky vyplněné mozkomíšním mokem

   • tvrdá plena mozková= dura mater

    • silná a neohebná

    • částečně srůstá s kostěnými obaly


Mozkomíšní mok

  • pod pavučnicí a v mozkových komorách

  • vzniká aktivní sekrecí buněk v komorách a filtrací tkáňnového moku

  • funkce:

   • chrání mozek před otřesy

   • zajišťuje hoemostázu

   • transportuje živiny

   • vyrovnává objemové změny


Hematoencefalická bariéra

  • mezi krevním řečištěm a nervovu tkání

  • zprostředkovává selektivní výměnu látek a chrání CNS před látkami z krve

   • nepropustná pro vysokomolekulární látky

  • propustná pouze v hypotalamu - hormony!


Části mozku

  • a) prodloužená mícha

  • b) most Varolův

  • c) střední mozek

   • pozn.: a), b), c) tvoří mozkový kmen = nejstarší část mozku

  • d) mozeček

  • e) mezimozek

  • f) koncový mozek


a) PRODLOUŽENÁ MÍCHA = myelencephalon = medula oblongata

  • pokračování páteřní míchy

  • dlouhá cca 1,5 cm

  • centrum reflexní činnosti

   • dýchací reflexy – kašel, kýchání

   • srdeční reflexy – činnost srdce, krevní tlak

   • sací reflex

   • polykací reflex

   • zvracivý reflex

   • slinění

  • rytmické projevy chování - spánek

  • křížení nervových drah (levá strana mozku kontroluje pravou stranu těla a naopak)

  • centrální kanálek se rozšiřuje ve IV. komoru mozkovou, prodloužená mícha je její spodinou

  • šedá hmota – jádra hlavových nervů (IX.–XII.)

   • jádra spolu se síťovitě upravenou šedou hmotou jsou centra složitých reflexů

  • bílá hmota – soubory vzestupných a sestupných drah + další dráhy z polohových, pohybových a sluchových receptorů vnitřního ucha

  • poranění prodloužené míchy je většinou smrtelné


b) MOST VAROLŮV = pons Varoli

  • spojuje koncový mozek s mozečkem a míchou

  • šedá hmota mostu řídí slinné a slzní žlázy

  • jádra V.–VIII. mozkového nervu


c) STŘEDNÍ MOZEK = mezencephalon

  • ovlivňuje činnost kosterního svalstva

  • zrakové reflexy

  • řídí pohybové reakce na zrakové a sluchové podněty, řídí souhru očí

  • stonky mozkové:

   • jádra III. a IV. mozkového nervu

   • sestupné nervové dráhy z MK k nižším motorickým ústředím

   • černé jádro

    • přepojovací stanice sestupných drah z bazálních ganglií a hypothalamu; zbarvení melaninem, produkce dopaminu

   • červené jádro

    • motorická mimopyramidová dráha; vlákna z mozečku, MK, do thalamu

   • čtverohrbolí:

    • šedá hmota

    • přední pár - zakončení části vláken zrakového nervu, koordinace pohybů očí, hlavy, těla

    • zadní pár - zakončení části vláken sluchové dráhy, sluchové reflexy


d) MOZEČEK = cerebellum

  • nad prodlouženou míchou a mostem

  • váha cca 130–140 g

  • 2 polokoule spojené červem mozečkovým

  • strop IV. komory mozkové

  • na povrchu šedá hmota (mozečková kůra), uvnitř bílá hmota

  • řídí rovnováhu těla, přesné koordinované pohyby (jemná motorika)

  • činnost přechodně ochromuje alkohol (vrávoravá chůze, neschopnost udržet rovnováhu, nekoordinované pohyby)

  • přijímá vzruchy ze zrakového, pohybového, sluchového a polohového ústrojí, proprioreceptorů


e) MEZIMOZEK = dielencephalon

  • tvořen párovými útvary vejčitého tvaru – thalamus + hypothalamus

  • talamus (= hrboly):

   • párový útvar z šedé hmoty

   • příjem všech smyslových informací, brána vědomí, pocit vlastního já

   • propouští a kontroluje všechny vzruchy, které vnímáme jako pocity

   • poškození: poruchy vnímání - ztráta citlivosti nebo prudké bolesti

  • hypotalamus (= podhrbolí):

   • nejvyšší reflexní centrum pro řízení činnosti vnitřních orgánů

   • nadřazený prodloužené míše

   • velikost nehtu palce

   • různá jádra - vegetativní centra

   • řídí termoregulaci, hospodaření s vodou, tkáňový metabolismus, dýchání, krevní oběh, krvetvorbu, neurosekreci, homeostázu

   • má integrační funkci

   • regulace pocitu hladu, žízně, TK, hladiny glukózy, rozmnožování

   • mobilizace pro útočné, obranné reakce, výživu, sexuální chování, hledání druha, výchovu potomků

   • spojen s hypofýzou - propojení nervové a humorální činnosti

  • v mezimozku III. komora mozková (k jejímu stropu připojena šišinka – epifýza)


f) KONCOVÝ MOZEK = telencephalon

  • 2 polokoule (hemisféry)

  • spojené vazníkem

  • na povrchu šedá hmota → šedá kůra

   • rýhy, závity, brázdy – dělí mozek na laloky: temenní, týlní, čelní, spánkové (gyrifikace)

  • na spodině hemisfér čichový mozek (rhinencephalon)

  • šedá hmota uvnitř bílé hmoty hemisfér bazální ganglia


Mozková kůra = cortex cerebri

  • 2-8 mm, 6 vrstev

  • cca 14 miliard buněk

  • frontální kůra:

   • abstraktní myšlení,

   • plánování budoucí činnosti,

   • kontrola instinktivního chování

  • korové analyzátory:

   • čichový - podkovovitě kolem kalózního tělesa

   • chuťový - nad postranní brázdou za zadním centrálním závitem

   • zrakový - na vnitřní straně týlního laloku

   • sluchový - horní spánkový závit

   • kožní citlivosti - za centrální brázdou (temenní lalok)

   • motorická oblast - před centrální brázdou (pyramidové buňky)

   • motorická oblast řeči (Brocovo centrum) - zadní úsek dolního čelního závitu

   • senzitivní centrum řeči (Wernickeova oblast) - spánkový lalok


Bílá hmota

  • spojení mezi různými místy téže hemisféry → dráhy asociační

  • spojení mezi stejnými místy kůry obou hemisfér (procházejí vazníkem) → dráhy komisurální

  • spojení mezi kůrou a nižšími oddíly CNS → dráhy projekční


Levá hemisféra

  • analytický charakter myšlenkových procesů

  • lineární (krok za krokem)

  • verbální (vychází ze slovních symbolů

  • vznik vět a řešení matematických rovnic

  • věda, technologie


Pravá hemisféra

  • syntetický charakter myšlenkových procesů

  • spojení myšlenek a pojmů

  • holistický charakter (jednotlivé kroky v širších souvislostech)

  • představivost – chápání trojrozměrných předmětů

  • hudba, umělecká díla, umění, imaginace


Bazální ganglia

  • shluky šedé hmoty v bílé hmotě hemisfér

  • jádra:

   • ocasaté + čočkovité = žíhané těleso

   • mandloňové (amygdala)

  • žíhané těleso: nižší podkorové ústředí pro regulaci pohybů, pohyby automatické, naučené, jednoduché, rutinní, stereotypní; propojení s mozečkem a mozkovou kůrou; zajišťuje přiměřenost pohybu

  • amygdala: chování spojené se zachováním života, pud sebezáchovy, emoce, sexuální chování (neokortex ovlivňuje emoce, aby nebyly příliš intenzivní); součást limbického systému


Limbický systém

  • kolem mozkového kmene límec (limbus)

  • vývojově stará oblast mozku: hippocampus, amygdala, část talamu a hypotalamu

  • komplexní emocionální a instinktivní chování

  • podílí se na vzniku paměti


Retikulární formace

  • síťovité uspořádání neuronů v mozkovém kmenu

  • třídí impulsy přicházející do mozku (až 100 za sekundu)

  • odděluje důležité od nepodstatných

  • spojení s vyššími centry (aktivace, stav bdělosti)

  • zajišťuje poplachový mechanismus – RAS = retikulární aktivační systém, reguluje i zvykáníŘÍZENÍ MOTORICKÝCH FUNKCÍ

  • 1. mícha – z motorických neuronů ventrálních rohů, buď součást reflexních oblouků nebo ovládány z různých oblastí mozku

  • 2. mozkový kmen – prodloužená mícha a střední mozek, podřízeny motorickým funkcím neokortexu

  • 3. mozková kůra – čelní lalok, na zpracování signálů se podílí i mozeček a bazální ganglia


MOTORICKÉ DRÁHY

  • 1. přímá dráha – vlákna vedou bez přerušení k motorickým neuronům míchy, kortikospinální (pyramidová) dráha, z každé hemisféry jedna (obsahuje cca 1 000 000 nervových vláken), signály pro jemné, zručné, rychlé pohyby

  • 2. nepřímá dráha – tvořena více neurony, trvá o něco déle, opěrná motorika, centra v mozkovém kmenu


ŘEČ A POROZUMĚNÍ ŘEČI

  • Brocova oblast – součást motorické kůry, kontrola pohybů rtů, jazyka, hlasivek (až 300 slov/min.), levá oblast dolního čelního laloku

  • Wernickeova oblast – vrchol spánkového laloku, porozumění řeči

  • gyrus angularis (úhlový závit) – levá hemisféra, zadní část týlního laloku; transformace vizuální podoby slov do zvukové (interpretace) nebo naopak zvukové podoby do psanéOBVODOVÉ NERVSTVO

  • mozkomíšní nervy – ovládáme je vůlí, vzruchy si uvědomujeme

   • 12 párů mozkových nervů (čichový, zrakový, okohybný, trojklanný, lícní, bloudivý…)

   • míšní nervy (nervy mezižeberní, nervy pro končetiny)

  • útrobní nervy – vedou vzruchy z vnitřních orgánů, žláz, hladkého svalstva; neovládáme je vůlí, vzruchy si neuvědomujeme


MOZKOVÉ NERVY

  • I. čichový = olfactorius

   • senzitivní

   • ze sliznice ostrůvky čichové kosti so rhinencephalu

  • II. zrakový = opticus

   • ze sítnice, otvorem kosti klínové, zkřížení zrakového nervu, do thalamu, čtverohrbolí, zadního týlního laloku

  • III. okohybný = oculometricus, IV. kladkový = trochelaris, VI. odtahující = abducens

   • okohybné, začínají ve středním mozku a Varolové mostu, do očnice

   • pohyb očních koulí, zvedání víček

   • poruchy: šilhání, pokles víček

  • V. trojklanný = trigeminus

   • 3 větve: do oblasti oka, do horní čelisti, do dolní čelisti

   • motorická vlákna - žvýkací svaly

   • bolesti zubů, slinění, slzení

  • VII. lícní = facialis

   • motorická vlákna - pohyby obličejových svalů při řeči a výrazech

   • vychází pod úponem boltce

   • při zánětu středního ucha - ochrnutí mimických svalů

   • senzitivní vlákna - chuťové vzruchy

  • VIII. sluchově-rovonovážný = statoacusticus

   • senzitivní vlákna - vzruchy ze sluchově rovnoážného ústrojí, do jader v prodloužené míše a mozečku, končív kůře spánkového laloku

  • IX. jazykohltanový = glossopharyngeus

   • senzitivní vlákna - ze sliznice středního ucha, Eustachovy trubice, hltanu, patra, chuťových buněk

   • motorická vlákna - inervace svalů jazyka a hltanu, příušní slinná žláza

  • X. bloudivý = vagus

   • senzitivní vlákna - receptory trávicí trubice, dýchacích orgánů, zevní zvukovod, srdce

   • motorická vlákna - ke hladkým svalům příslušných orgánů

  • XI. přídatný = accesorius

   • inervace svalů krku - trapézový, zdvihač hlavy + měkké patro

  • XII. podjazykový = hypoglossus

   • motorický - z prodloužené míchy, svaly jazyka


MÍŠNÍ NERVY

  • z míchy vychází 31 párů nervů (31 míšních segmentů)

  • motorická + senzitivní vlákna

  • dostředivá vlákna zadních kořenů vytvářejí nervovou uzlinu míšní, vyplněnou těly nervových buněk

  • každý míšní nerv se po výstupu z páteřního kanálu dělí na 4 větve:

   • 3 tenké: spojovací – napojená na sympatikus, míšní pleny, inervace svalů a kůže za páteří

   • 1 silná přední – dlouhá, spojují se většinou v pleteně

  • pleteň krční: 1. - 4. krční nerv

   • motoricky: svaly krční + bránice

   • senzitivně: kůže krku, boltce, ramena, část hrudníku

  • pleteň pažní: 5. - 8. nerv krční a část 1. hrudního

   • motoricky: svaly pletence horní končetiny, volné horní končetiny

   • senzitivně: kůže horní končetiny

  • nervy hrudní: netvoří pleteně, 12 párů v jednotlivých mezižebřích (nervy mezižeberní)

   • rozvětvují se ve svalech hrudní a břišní stěny a v kůži přední strany trupu

  • pleteň bederní: z větví 1. - 4. bederního nervu, uložena ve svalu bedrostehenním

   • motoricky: svaly břicha, přední a vnitřní strany stehna

   • senzitivně: kůže příslušných oblastí a vnějších pohlavních orgánů

   • největší nerv = nerv stehenní, větví se na přední straně stehna

  • pleteň křížová: z 5. bederního a 1. - 3. nervu křížového

   • doplňuje inervaci pánve a stehna

   • největší část se spojuje v nejsilnější nerv těla (n. sedací: po zadní straně stehna, v jámě zákolenní se dělí na n. holenní a n. lýtkový)

  • pleteň stydká: ze všech křížových nervů

   • inervuje některé svaly pánevního dna, orgány malé pánve

   • převážně vegetativní vlákna

  • pleteň kostrční: nervy kostrční, drobné, do okolí análního otvoruNERVY VEGETATIVNÍ (AUTONOMNÍ)

  • regulace základních funkcí těla

  • udržování jednoty vnitřního prostředí

  • receptory i efektory ve stěnách útrobních orgánů

  • vystupují z určitých oddílů CNS spolu s hlavovými nebo míšními nervy

  • po krátkém společném průběhu se od těchto nervů oddělují a zakončují ve vegetativních gangliích

  • sympatikus a parasympatikus

  • sympatikus

   • z hrudní a bederní míchy

   • kmeny podél páteře (paravertebrální ganglia)

   • některá ganglia samostatně v blízkosti CNS (prevertebrální ganglia)

   • mediátorem noradrenalin

   • s CNS spojen větévkami míšních nervů

   • nervy vedou podél cév

   • pleteně: plexus solaris (sluneční pleteň, při oblouku aorty), pleteň v malé pánvi, pleteň při rozvětvení průdušnice

   • funkce: uvolnění energie (ve dne), posílení metabolismu, vylučování adrenalinu, uvolňování glukózy do krve, zrychlení TF, zvýšení TK, rozšíření věnčitých cév, zvýšení vylučování potu, potlačení svalové únavy, tlumí činnost trávicí soustavy, funguje v chladnu, při infekci, ztrátě krve, strachu, rozčilení, práci

  • parasympatikus

   • z prodloužené a křížové míchy

   • některé větévky se připojují k sympatickým pletením

   • ganglia terminální - v blízkosti inervovaného orgánu

   • funkce: odpočinek, obnova sil, rekonvalescence, posílení peristaltických pohybů, vylučování trávicích šťáv, sekrece inzulínu – ukládání glukózy, spánek


ÚROVNĚ REGULACE

  • 1. mícha: vyprazdňování močového měchýře a střev, pohlavní reakce (po spojení s vyššími centry, jinak nedokonalé)

  • 2. prodloužená mícha: centra důležitých funkcí, chybí schopnost dokonalé integrace funkcí

  • 3. hypothalamus: komplexy reakcí

NEUROLOGICKÉ PORUCHY

  • epilepsie: chaotické elektrické aktivity mozku

  • sclerosis multiplex: demyelinizace vláken

  • Parkinsonova choroba: více muži, degenerace substantia nigra

  • demence: kolem 1/5 lidí nad 80 let

  • Alzheimerova choroba: produkce abnormální bílkoviny amyloidu

  • mrtvice: blokáda drobných cév, trombus, embolus

  • krvácení do mozku: lidé s hypertenzí

  • subarachnoidální krvácení: aneuryzma

  • migréna: stažení cév (pro roztažení cév serotonin)

  • meningitida

  • mozkové nádory

  • otřes mozku