Oběhový a mízní systém

  • = srdečně-cévní = kardiovaskulární systém

  • William Harvey – objevitel krevního oběhu

  • Marcello Malpighi – objevitel kapilár


  • oběhovou soustavu člověka můžeme rozčlenit na tři hlavní části:

   • velký (tělní, systémový) oběh

   • malý (plicní) oběh

   • srdce


EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ CÉVNÍ SOUSTAVY

Srdce

 • v hlavové části zárodku se po počátku gastrulace tvoří - perikardová coelomová dutina (perikard je částí somatopleury a stane se osrdečníkem)

   • na rozhraní této dutiny a entodermu se vytvoří krevní ostrůvky → spojí se v endotelovou trubici vytvářející párový základ srdce

  • mezoderm se ztluští v srdeční ploténku - základ pro myokard a epikard

  • párový základ srdce splyne v jednotnou trubici - za tři dny od založení krevních ostrůvků srdce pulsuje

   • mění se jeho tvar a rozděluje se na dvě předsíně a dvě komory (do 3. měsíce se vytvoří přepážky a chlopně)

    • srdce postupně klesá do hrudní dutiny (i po porodu)


Tepny

 • ventrální aorta - větví se na levou a pravou vzestupnou větev, z nich vycházejí oblouky aorty do párových sestupných dorzálních aort

 • oblouky aorty (vytvořené v průběhu 4. týdne) procházejí žaberními oblouky

 • dorzální párové aorty

  • pokračují kraniálně do hlavy

   • kaudálně splývají v dorzální aortu → odvádí krev do těla, žloutkového vaku a choria (základ placenty)

 • průběh cév se mění - největší přestavba v obloucích aorty

  1. zaniká

  2. zaniká

  3. tvoří se z něj krkavice

  4. mohutní jsho levý oblouk a stává se výchozím řečištěm tepenné krve

  5. zaniká

  6. vznikají z něj plicní tepny


Oběh

 • dokončen ve 2. měsíci, napojen na oběh placentární

 • okysličená krev z placenty se mísí z žilní krví a vtéká dolní dutou žilou do pravé předsíně - přes neuzavřenou chlopeň proudí hlavně do levé předsíně, i krev z plicních žil přitéká do levé předsíně

 • do aorty odchází z levé komory smíšená krev

 • krev z horní duté žíly proudí z pravé předsíně do pravé komory - odtud je odváděna do plic

  • do plic dojde jen malá čast

  • většina proteče zvláštní spojovací cévou (ductus arteriosus nebo Botalliho chodba) do aorty

 • Botalliho chodba a specifický embryonální a fetální hemoglobin zajišťují dostatečný přívod kyslíku do tkání

  • ovzdušněním plic se v nich rozšíří krevní řečiště a následné zvýšení tlaku v levé polovině srdce uzavře mezipředsíňovou chlopeň (později srůstá)

  • Botalliho chodba se postupně změní na vazivové provazce

KREVNÍ OBĚH

 • tělní

   • aorta z levé komory

    • kmen hlavopažní (dále se dělí na pravou společnou krkavici a pravou tepnu podklíčkovou)

    • levá společná krkavice

    • levá tepna podklíčková

   • sestupná aorta

    • nástěnné větve (mezižeberní) → zásobují kůži, svaly

    • útrobní větve

     • hrudní

     • břišní

      • nástěnné

      • útrobní

       • párové: ledviny, nadledviny, pohl. žlázy, bránice, stěna břišní dutiny

       • nepárové: slinivka, játra, střeva, žaludek, močový měchýř

   • 2 společné tepny kyčelní

    • zevní: pod tříselním vazem → tepna stehenní

    • vnitřní: do malé pánve, tam 11 větví (nástěnné, útrobní)

   • odkysličená krev se do srdce (P předsíně) vrací horní dutou žílou (z paží, hlavy a krku) a dolní dutou žílou (z dolní poloviny těla)

 • vrátnicový

   • hepatoportální oběh (jaterní vrátnicový systém žil)

   • vychází ze střevní stěny, spojují se ve vrátnicovou (jaterní) žílu

   • sice odkysličená krev, ale vede vstřebané živiny rovnou do jater ke zpracování

 • plicní

   • krev s malým obsahem kyslíku čerpána z pravé komory do plicních tepen (L, P), těmi putuje do plic, kde se okysličí

   • již okysličená krev putuje tentokrát plicní žílou do levé předsíně, odtud do levé komory a posléze do aorty (viz výše)


PRŮTOK KRVE ORGÁNY

  • mění se podle potřeb metabolismu

  • srdce: 220 ml/min.

  • mozek: 20 % veškeré krve, nejcitlivější na přívod kyslíku, po 10 vteřinách bez kyslíku zástava činnosti mozkové kůry, ztráta vědomí

  • kůže: změny v průtoku krve (termoregulace)

  • svaly: v klidu průtok jen 20 % vlásečnic

  • zásobárny krve: játra + slezina

KREVNÍ CÉVY

  • krev se v lidském těle pohybuje v cévách: tepnách, žílách a vlásečnicích

  • tepny (= artérie)

   • větví se v tepénky (arterioly)

   • silnější stěna (elastická vlákna, hladká svalovina, vazivo s kolagenem)

  • žíly (= vény)

   • větví se na žilky (venuly)

   • tenčí stěna (méně elastických vláken, slabá hladká svalovina)

   • kapsovité chlopně v žilách dolních končetin - znemožňují zpětný tok krve

  • vlásečnice (= kapiláry)

   • stěna tvořena jednou vrstvou buněk → vnitřní endotelová výstelka

   • tvoří hustou síť, 0,5–1 mm dlouhé

   • různá hustota – závisí na činnosti orgánů a metabolismu

    • nejvíce kapilár v plicích, mozku, srdci, sítnici, štítné žláze, nejméně kapilár ve vazivu, chrupavce

  • proudění krve tepnami pod tlakem (největší v aortě), rychlé

  • proudění krve žilami pod nízkým až nulovým! tlakem (nejmenší při vyústěné velkých žil do srdce), pomalé (1/4 rychlosti tepenné krve)

  • na návratu žilní krve se podílí kosterní svalstvo, podtlak v hrudní dutině, žilní chlopně v dolních končetinách

  • onemocnění cév

   • varixy = křečové žíly - vrozená méněcennost žilních stěn

   • bércový vřed - porucha výživy

   • Bürgerova choroba - zánět endotelu, časté u kuřáků


SRDCE

  • hlavní motor a pumpa celého oběhového systémuorgán velikosti sevřené pěsti

  • uloženo ve středu hrudníku mezi dvěma plícemi v prostoru zvaném mediastinum

  • tvar srdce: šikmo uložený nepravidelný kužel s bází nahoře a vpravo a špičkou mířící dolů a doleva

  • 2 předsíně (atrium) + 2 komory (ventriculum) se silnější svalovinou

  • komory odděleny přepážkou (septum interventriculare)

  • srdeční svalovina (vrstvy):

   • endokard (nitroblána srdeční)

   • myokard (vlastní srdeční sval)

   • epikard (vazivový obal)

   • perikard

  • srdeční chlopně

   • usměrňují průtok krve srdcem

   • oddělují předsíně a komory (= cípaté chlopně, vlevo dvojcípá, vpravo trojcípá) nebo tepny a komory (= poloměsíčité chlopně)

   • otevírání chlopní vazivové šlašinky a trabekuly → zároveň s textem viz pro lepší pochopení také průřez srdce (níže)

  • práce srdce: 1 tep = systola (stah) + diastola (uvolnění)

  • tepová frekvence: 70 tepů za minutu v klidu, 180–200 tepů za minutu při práci

  • tepový objem: v klidu 60–80 ml (tj. 5–6 l/min), při práci 100–150 ml (25–30 l/min); závisí na velikosti srdce

  • výživa srdce: věnčité (koronární) tepny (mají vysokou spotřebu kyslíku), 2 levé + 1 pravá, odstupují z aorty


SRDEČNÍ AUTOMACIE

  • vzruch vzniká nezávisle na NS

  • srdeční převodní systém:

   1. sinoatriální uzel (SA): primární vznik impulsu, leží při ústí horní duté žíly; rychlost vzruchu 1 m/s

   2. svazečky internodálních vláken: převod impulsu

   3. atrioventrikulární uzel (AV): leží mezi P síní a P komorou; rychlost vzruchu 5 cm/s

   4. Hisův můstek (= H. svazek): v mezikomorové přepážce

   5. Tawarova raménka: rozdělení vlákna na L a P

   6. Purkyňova vlákna: vyústění T. ramének, přenos signálu na myokard; rychlost vzruchu 2 - 4 m/s

ŘÍZENÍ SRDEČNÍ ČINNOSTI

  • prodloužená mícha + hypothalamus → kardioregulační centrum

  • bloudivý nerv: připojuje se k parasympatiku (zpomaluje srdeční činnost)

  • srdeční nervy (sympatikus – zrychluje srdeční činnost)

  • ovlivněna také emocemi a hormony (adrenalin, tyroxin)


KREVNÍ TLAK

  • kolísá v průběhu srdečního cyklu

  • závisí na odporu v cévách, činnosti srdce, celkovém množství obíhající krve

  • zvyšuje se s věkem, ubývá totiž pružnosti tepen

  • klesá směrem od srdce (nejvyšší v aortě, nejnižší při ústí dolní duté žíly)

  • regulace zpětnou vazbou

   • regulační centrum: prodloužená mícha prostřednictvím (para)sympatiku, někdy hormonů (adrenalin) – baroreceptory ve velkých tepnách

  • tlak systolický 12–20 kPa/90–150 mm Hg, tlak diastolický 8–10,6 kPa/60–80 mm Hg

CHOROBY SRDCE A CÉV

  • ateroskleróza: ukládání plátů ve velkých tepnách

  • arterioskleróza: ukládání plátů v tepnách

  • srdeční ischémie: nedokrevnost

  • infarkt myokardu: ucpání nebo prasknutí koronární tepny a odumření myokardu

  • angina pectoris: chronické zúžení koronárních cév

  • hypertenze: vysoký krevní tlak

  • hypotenze: nízký krevní tlak

LYMFATICKÝ (= MÍZNÍ) SYSTÉM

  • sice není součástí oběhové soustavy, ale tvoří jednosměrnou dráhu z mezibuněčných prostor do krve

  • mízní cévy: vznikají slepě ve tkáňovém moku, doprovázejí krevní cévy nebo tvoří rozvětvenou síť v orgánech

  • lymfa (= míza)

   • obsahuje lymfocyty, bílkoviny, tuky, produkty trávení; za 24 hodin se jí vytvoří 2,5–3 litry

   • má podobné složení jako krevní plazma

  • mízní cévy – systém:

   • 2 podélné kmeny bederní podél páteře, ty spojeny s mízním kmenem střevním, v místě styku nádržka, z níž vychází hrudní mízovod, ten ústí do soutoku levé žíly hrdelní a levé žíly podklíčkové

   • míza z pravé končetiny, pravé poloviny hrudníku, hlavy a krku ústí pravým mízovodem do soutoku pravé žíly podklíčkové a pravé žíly hrdelní

  • lymfatické uzliny: 10–25 milimetrů průměr; obsahují lymfocyty, makrofágy (→ obranná reakce organismu) – působí jako filtr

  • slezina: největší lymfatický orgán v těle (12–20 centimetrů)

   • červená pulpa: zánik červených krvinek, průtok kolem 300 litrů krve denně

   • bílá pulpa: lymfocyty, monocyty, makrofágy, odbourávání erytrocytů

   • funkce: filtrace krve a tvorba protilátek (→ podobné jako u lymfatických uzlin)

  • brzlík: vznik lymfocytů, buněčná imunita