Opěrná soustava

FUNKCE OPĚRNÉ SOUSTAVY A KOSTÍ

  • opora těla, předurčují jeho tvar a velikost

  • ochrana orgánů a tkání

  • pevný prvek pohybového systému

  • rezervoár minerálních látek (Ca, P)

  • kostní dřeň → krvetvorba


SYNTÉZA MEZIBUNĚČNÉ HMOTY

  • fibroblasty = vazivo

  • chondrocyty = chrupavka

  • osteocyty = kost


STAVBA KOSTI

  • kostní buňky = osteocyty

  • uloženy v lakunách (dutinkách) mezibuněčné hmoty

  • organická složka: tuhá, pevná, kolagenní vlákna

  • anorganická složka: fosforečnan a uhličitan vápenatý (uloženy jako mikrokrystalky na kolagenních vláknech)

  • v mládí převládají organické, ve stáří anorganické látky

  • kosti dle tvaru

    • dlouhé (2 epifýzy, diafýza)

    • krátké

    • ploché

    • drobné

  • řez kostí:

    • okostice – kostní tkáň (kompakta, spongióza) – kostní dřeň (červená, žlutá)

  • struktura:

    • Haversův systém – v něm Haversovy kanálky – obsahují cévy a nervy (prokrvení, inervace) – kanálky zajišťují výživu kostí

VÝVOJ A RŮST KOSTÍ

  • osifikace: růs tové chrup avky (primární, sekundární)

    • desmogenní osifikace – z vaziva (obličejové kosti)

    • chondrogenní osifikace – z chrupavky

  • růstový hormon somatotropin (hypofýza) + spoluúčast somatomedin (játra)

  • růst do šířky = okostice

  • růst do délky = růstové chrupavky


Embryonální vývoj kostry

  • prvosegmenty (= somity) se rozdělují na na dermatom, myotom a sklerotom

  • konečný počet prvosegmentů je stejný jako počet obratlů

  • lebka vzniká z nesegmentovaného mezenchymu hlavy

  • buňky sklerotomu putují k chordě a nervové trubici - tvoří základy obratlů, z nich dále vznikají i žebra a hrudní kost

  • kosti končetin vznikají jako chrupavka z mezenchymového blastému končetinových pupenů

  • plod - chrupavčitá kostra, která se postupně enchondrální osifikací mění na kostěnou

  • dolní čelist a krycí kosti hlavy vznikají desmogenně (z vaziva) - jejich vývoj pokračuje i po porodu


SPOJENÍ KOSTÍ

  • pevné

    • vazivo (např. švy na lebce)

    • chrupavka (např. spona stydká, žebra)

    • kostní tkáň (např. srůst pánve ze tří kostí)

  • pohyblivé = kloub

    • kloubní pouzdro

    • kloubní chrupavka

    • blána synovie (→ synoviální tekutina)

    • druhy kloubů: kulovitý, elipsovitý, sedlovitý, válcovitý, čepový, …

KOSTRA ČLOVĚKA

  • osová kostra: lebka, páteř, žebra, hrudní kost

  • kostra končetin: pletenec, volná končetina (horní, dolní)


Lebka

  • mozková část (spodina lební, klenba lební)

  • obličejová část (tvoří podklad obličeje)

  • poměr MČ : OČ = 3 : 2

  • mozková část:

   • čelní kost = os frontale

    • nepárová

    • tvoří kostěný základ čela (šupina čelní) a strop očnic (ploténky očnicové)

   • temenní kost = os parietale

    • párová

    • tvoří vrchol lebeční klenby

    • má tvar čtyřhranné misky

   • týlní kost = os occipitale

    • nepárová

    • týlní otvor

    • 2 kloubní hrboly

   • spánková kost = os temporale

    • párová

    • s lícní kostí se spojuje v jařmový oblouk

    • bodcovitý výběžek – jazylka + hrtan

    • bradavkovitý výběžek – zdvihač hlavy

    • skalní kost (= pyramida) – nejtvrdší v těle, uloženo vnitřní ucho

   • klínová kost = os sphenoidale

    • nepárová

    • tělo (strop prohlouben v „turecké sedlo“ – hypofýza) + malá a velká křídla (výběžky křídlovité)

   • čichová kost = os ethmoidale

    • členěna skořepami

    • tvoří strop nosní dutiny - dírkovaná ploténka (čichový nerv)

   • lebeční švy

    • věncový = korunový šev (k. čelní + k. temenní)

    • šípový = sagitální šev (k. temenní)

    • lambdový šev (k. týlní + k. temenní)

    • šupinový šev (k. spánková + k. temenní)

   • jámy lební

    • přední (čelní laloky mozku)

    • střední (hypofýza, spánkové laloky)

    • zadní (prodloužená mícha, Varolův most, mozeček)

  • obličejová část:

   • horní čelist = maxilla

    • párová

    • dolní okraj vybíhá v dásňový podkovovitý výběžek, kam jsou vsazeny zuby

   • dolní čelist = mandibula

    • dásňový výběžek pro zuby, bradový výběžek

    • kloubní spojení se spánkovou kostí

   • lícní/jařmová kost = os zygomaticum

    • párová

    • její výběžek se spojuje s výběžkem kosti spánkové (jařmový oblouk)

   • slzní kost = os lacrimale

    • párová

    • vnitřní část kostěné očnice - prohloubena jamka pro slzní váček

   • nosní kost = os nasale

    • párová

    • podklad pro hřbet nosu

   • radličná kost = vomer

    • nepárová

    • část nosní přepážky

   • patrová kost = os palatinum

    • párová

    • zadní část tvrdého patra + stěny dutiny nosní

   • jazylka = os hyoideum

    • nepárová drobná kůstka pod dolní čelistí

    • vazy připojena ke spodině lební

    • visí na ní hrtan

   • lebka novorozence = lebeční kosti nespojeny, vznikají fontanely (kvůli porodu a růstu)


Páteř

  • dvojí esovité prohnutí (krční a bederní lordóza, hrudní kyfóza, kyfotický oblouk)

  • složena z obratlů

  • obratle:

   • krční (C1–C7) = vertebrae cervicales

    • nejmenší

    • umožňují největší pohyb

    • rozdvojený trnový výběžek

    • C1 atlas (žádné tělo, 2 kloubní plošky)

    • C2 axis (čep pro kloubní spojení s atlasem)

   • hrudní (Th1–Th12) = vertebrae thoracicae

    • dlouhé, špičaté, trnové výběžky, střechovitě se překrývají

    • kloubní jamky pro 12 párů žeber

   • bederní (L1–L5) = vertebrae lumbales

    • největší (drží váhu těla)

    • trnové výběžky mají tvar obdélníkovitých plotének

   • křížové (S1–S5) = os sacrum

    • při narození samostatné - do 25 let srůstají v kost křížovou

   • kostrční (Co1–Co3–5) = os coccygis

    • zakrnělé - srostlé v kostrč

    • nemají žádnou funkci

   • stavba obratle: tělo obratle, obratlový oblouk, míšní kanál, příčný výběžek, trnový výběžek, kloubní plošky

   • meziobratlové ploténky

    • chrupavčité

    • ve stáří se zmenšují

    • způsobují pružnost páteře

  • poruchy páteře: skolióza, kulatá záda


Žebra = costae

  • dvanáct párů

  • protáhlé, obloukovité kosti

  • vzadu kloubně připojené k páteři (k obratlům), vpředu chrupavkou ke kosti hrudní (1. - 10.)

  • pravá žebra: 1. - 7. chrupavkou k hrudní kosti

  • nepravá žebra: 8. - 10. chrupavkou k chrupavce předchozího

  • volná žebra: 11. - 12. končí vpředu volně ve stěně břišní


Hrudní kost = sternum

  • tělo + rukojeť + keříkovitý výběžek

  • kloubní připojení ke kosti klíční


Horní končetina

  • pletenec lopatkový

   • lopatka = scapula

    • trojúhelníkovitá

    • dorzální strana dělena hřebenem ve dvě jámy, hřeben přechází v nadpažek

    • výběžek hákovitý

   • kost klíční = clavicula

    • esovitě prohnutá

    • spojení s lopatkou a hrudní kostí

  • volná horní končetina

   • pažní kost = humerus

   • loketní kost = ulna

    • výběžek olecrans (úpon tricepsu)

    • malíková strana

   • vřetenní kost = radius

    • palcová strana

   • zápěstní kůstky = ossa carpi

    • 8 kostí ve 2 řadách po čtyřech (k. hrášková, k. trojhranná, k. poloměsíčitá, k. loďkovitá, k. trapézová, k. trapézovitá, k. hlavatá, k. hákovitá)

   • záprstní kůstky = ossa metacarpi

    • 5 kostí

    • tvoří podklad dlaně

   • prstní články = ossa digitorum manus

    • palec 2

    • ostatní 3 (celkem tedy 14)


Dolní končetina

  • pletenec pánevní (=pánev)

   • dvě poloviny

   • vzniká srůstem kosti kyčelní, sedací, stydké

   • kost křížová

    • s pánví spojena pevným kloubem

   • kyčelní kost = os ilium

    • lopata + hřeben

   • sedací kost = os ischii se sedacím hrbolem

   • stydká kost = os pubis

    • vpředu spojení sponou stydkou (symfýza – chrupavčitý spoj)

  • volná dolní končetina

   • stehenní kost = femur

    • hlava + „chirurgický“ krček

    • malý a velký chocholík, mezichocholíkový hřebínek (úpon svalů)

   • kolenní kloub

    • nejsložitější a nejnamáhavější kloub

    • zpevněn vazy (přímé, šikmé, zkřížené)

    • meniskus (chrupavčité části vložené mezi kloubní jamku a hlavici – odlehčení)

    • čéška = patella (ochrana, kulatá na povrchu, v úponu na 4hlavý sval stehenní, v uvolnění jí lze hýbat)

   • holenní kost = tibia

    • úpon šlachy 4hlavého svalu stehenního

    • silnější než lýtková

    • ostrá hrana vpředu

    • vnitřní kotník

   • lýtková kost = fibula

    • vnější kotník

   • chodidlo

    • 7 zánártních kostí = ossa tarsi

     • patní kost = největší zánártní kost, Achillovou šlachou se sem upíná 3hlavý sval lýtkový

    • 5 nártních kostí = ossa metatarsi

    • články prstů (14) = ossa digitorum pedis

    • hlezenní kost = talus

     • kloubně se dvěma bércovými kostmi (k. holenní + kost lýtková)

    • sezamské kůstky = ossa sesamoidea pedis

     • 2 zespodu nártních

ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY A PORUCHY OPĚRNÉ SOUSTAVY

  • zlomenina = fraktura

   • pak vzniká pevný svalek (kalus)

  • podvrknutí = distorze

   • hlavice se vychýlí a vrátí

  • vymknutí = luxace, dislokace

   • hlavice se vychýlí a nevrátí

  • artróza

   • nezánětlivé onemocnění: rozpad kloubních chrupavek, pokročilé stádium rozpad tkáně

  • revmatická artritida

   • zánětlivé onemocnění

  • dna

   • „nemoc bohatých lidí“

   • v malých kloubech se usazují krystalky kyseliny močové, kloub zčerná, oteče a bolí

  • osteoporóza = řídnutí kostí

   • úbytek kostní tkáně, kost se snadno láme

   • více u žen, protože se po přechodu přestávají tvořit estrogeny, které působí také na ukládání vápníku v kostech