Pohybová soustava

FUNKCE POHYBOVÉ SOUSTAVY A SVALŮ

  • společně s opěrnou soustavou vytváří pohybový systém člověka (jsou pružné a pevné)


EMBRYONÁLNÍ VÝVOJ SVALŮ

  • prvosegmenty (=somity) se rozdělují na na dermatom, myotom a sklerotom

  • myotomy si na rozdíl od sklerotomů uchovávají původní segmentaci - svaly se upínají na 2 obratle

  • každý myotom se dělí na epaxiální a hypaxiální část (nad a pod bočními výběžky obratlů)

  • odděleny mezenchymovou přepážkou - jejím zbytkem facie (úpony) některých svalů, které povětšině také ztrácejí segmentální uspořádání

 • svalstvo končetiny vzniká z hypaxiálních myoblastů, které vycestují do končetinového pupenu

 • vývoj příčně pruhovaných svalů - myoblasty se seskupují ve sloupce a splývají v mnohojaderná syncytia - ta se přeměňují ve svalová vlákna

SVALOVÁ TKÁŇ

  • hladká

   • inervace vegetativními nervy

   • vůlí neovladatelná

   • buňky jednojaderné

  • příčně pruhovaná = kosterní

   • inervace mozkomíšními nervy

   • vůlí ovladatelná

   • buňky mnohojaderné

  • srdeční

   • jednojaderné úseky spojené přepážkami

   • neřízena vůlí

   • stálá a rytmická aktivita


STAVBA SVALU

  • základní strukturní jednotka = svalová buňka

   • svalové buňky tvoří svalová vlákna

   • na povrchu semipermeabilní membrána sarkolema

  • svalové vlákno

  • myofybrily

    • člení se na podjednotky = tzv. sarkomery (funkční jednotky)

    • světlé a tmavé pruhy - uspořádání aktinu a myozinu

   • sarkoplazma = cytoplazma svalové buňky

   • sarkozómy = svalové mitochondrie

   • sarkoplazmatické retikulum

  • chemické složení svalu

   • voda

   • myoglobin

   • aktin + myozin

   • fosfáty

SVALOVÁ KONTRAKCE (= STAH)

  • 2 bílkoviny: aktin + myozin

   • jsou z nich složeny myofibrily = vlákna v cytoplazmě myocytů (sv. buněk)

  • při kontrakci se aktinová vlákna posouvají mezi vlákna myozinu → sval se zkracuje

  • motorické nervové vlákno → nervový impuls → vylití mediátoru do štěrbiny nervosvalové ploténky → na svalovém vláknu vzniká akční potenciál (dochází k depolarizaci) → uvolnění iontů Ca2+ ze sarkoplazmatického retikula → reakce mezi aktinem a myozinem → svalová kontrakce (= stah; štěpí se ATP = energie) → ionty Ca2+ se vracejí zpět → vazba aktin-myozin se uvolní → svalová relaxace (= uvolnění)

  • k uvolnění stahu dochází pouze při obnovení původního množství ATP, k tomu po smrti nedochází → rigor mortis (= posmrtná ztuhlost)

  • kyslíkový dluh: anaerobní odbourávání glukózy na kyselinu mléčnou (laktát) – tu krev neodvádí (až při relaxaci)

FUNKCE SVALŮ, SVALOVÁ PRÁCE

  • synergisté (společně tentýž pohyb), antagonisté (protichůdné pohyby)

  • ohybače (flexory), natahovače (extensory)

  • přitahovače (adduktory), odtahovače (abduktory)

  • svěrače (sfinktery), rozvěrače (dilatátory)

  • pronátor, supinátor (otáčení dlaně)

  • svalová práce: izometrická (délka svalu se nemění), izotonická (napětí - sval se natahuje)

  • svalové napětí

   • klidové napětí = sval je v určitém smrštění = svalovém tonu

   • spasticita = zvýšený svalový tonus (zejména u kosterních svalů)

SVALOVÉ SKUPINY

Svaly hlavy a krku, mimické svaly

  • kruhový sval ústní/oční = musculus orbicularis oris/oculi

  • čelní sval = musculus frontalis

  • žvýkací sval = musculus masseter

  • lícní sval = musculus zygomaticus

  • zdvihač hlavy = musculus sternocleidomastoideus

  • podkožní sval krku (platyzma)

  • zdvihač koutků rtů = musculus levator anguli oris

  • smíchový sval = musculus risorius

  • zadní sval boltcový = musculus auricularis posterior

  • svaly křídlové = musculus pterygoideus lateralis/medialis


Svaly přední strany trupu

  • mezižeberní svaly = musculi intercostales

  • malý/velký prsní sval = musculus pectoralis minor/major

  • pilovitý sval přední = musculus serratus anterior

  • přímý sval břišní = musculus rectus abdominis

  • zevní šikmý sval břišní = musculus obliquus externus abdominis

  • bránice (diafragma)

  • „linea alba“ – uprostřed pupek

Svaly zadní strany trupu

  • trapézový sval = musculus trapezius

  • široký sval zádový = musculus latissimus dorsi

  • vzpřimovač páteře = musculus erector spinae

  • malý/velký sval oblý = musuculus teres minor/major

  • rombický sval = musculus rhomboideus

  • podhřebenový sval = musculus infraspinatus


Svaly horní končetiny

  • deltový sval = musculus deltoideus

  • dvojhlavý sval pažní = musculus biceps brachii

  • trojhlavý sval pažní = musculus triceps brachii

  • svaly předloktí (natahovače a ohybače ruky, prstů)

  • svaly ruky (natahovače a přitahovače prstů)


Svaly dolní končetiny

  • velký/střední/malý sval hýžďový = musculus glutaeus maximus/medius/minimus

  • čtyřhlavý sval stehenní = musculus quadriceps femoris

  • krejčovský sval (nejdelší v těle) = musculus sartotius

  • pološlašitý sval = musculus semitendinosus

  • poloblanitý sval = musculus semimebranosus

  • trojhlavý sval lýtkový (Achillova šlacha) = musculus triceps surae

ONEMOCNĚNÍ, ÚRAZY A PORUCHY POHYBOVÉ SOUSTAVY

  • svalová atrofie = ochabnutí svalů

   • úbytek svalové hmoty z důvodu nedostatečného zatěžování, nečinnosti

  • obrna

   • porucha hybnosti svalů (neovladatelnost svalů)

   • vzniká v důsledku poškození jejich inervace

  • plegie = úplné ochrnutí

  • paréza = částečné ochrnutí

   • hemiparéza = ochrnutí poloviny těla

  • poliomyelitis

   • infekční virové onemocnění nervové soustavy postihující oblast páteřní míchy (kosterní svaly!)

   • očkování