Smyslové orgány

  • přijímají podněty z vnějšího a vnitřního prostředí

  • smyslový orgán = čidlo

  • smyslové receptorové buňky = receptory

   • dle původu podnětu:

    • exteroreceptory (čich, chuť, hmat, sluch, zrak) – podněty zvnějšku

    • interoreceptory (chemoreceptory, baroreceptory, proprioreceptory) – podněty z vnitřku těla

   • dle charakteru podnětu:

    • mechanoreceptory (hmat, rovnováha, sluch) – mechanické podráždění

    • fotoreceptory (zrak) – podráždění světlem

    • chemoreceptory (čich, chuť) – podráždění chemickými látkami

    • termoreceptory – změny teploty (chlad, teplo)

    • nociceptory – bolest

  • adekvátní podnět (adekvátní charakter podráždění: bubínek zvukem, sítnice světlem…)

  • prahová hodnota intenzity podnětu = vyvolání nervového impulsu

HMAT

  • reaguje na dotyk a tlak

  • mnoho hmatových tělísek (Paciniho tělíska, Meissnerova tělíska, Merkelovy disky… viz KŮŽE – speciální tělíska ve škáře)

PROPRIORECEPTORY

  • šlachová tělíska, svalová vřeténka

  • informace o činnosti svalstva

  • koordinace pohybů

STATOKINETICKÉ ČIDLO

  • součást vnitřního ucha

  • kostěný labyrint, blanitý labyrint

  • perilymfa, endolymfa

  • kinetické a statické čidlo


KINETICKÉ ČIDLO (= pohybové)

  • tři na sebe kolmé polokruhovité kanálky

  • každý zakončen ampulou

  • vyplněny endolymfou, obklopeny perilymfou

  • v každé ampule krista se smyslovými buňkami

  • jejich brvy zanořeny do rosolovité kupuly

  • kupula se vychyluje na strany jako létací dveře

  • reakce na úhlové zrychlení, rotační pohyby hlavy

STATICKÉ ČIDLO (= polohové)

  • vejčitý a kulovitý váček (utriculus a sacculus)

  • uvnitř rosolovitá hmota s krystalky uhličitanu vápenatého (otolity)

  • reakce na lineární zrychlení (pád, stoupání), změnu polohy hlavy vzhledem k trupu, udržení vzpřímeného postoje a rovnováhy těla

  • rovnoměrný pohyb nevnímáme (pokud nekontrolujeme zrakem)

  • subjektivní vnímání – spánkový lalok mozkové kůry

  • úzké vztahy mezi vestibulárním čidlem a okulomotorickým systémem → vestibulární nystagmus

SLUCHOVÝ ORGÁN

  • uložen v kosti skalní – součást kosti spánkové, kostěný labyrint, blanitý labyrint – hlemýžď

  • adekvátní podnět = tlakové vlny

  • rychlost šíření zvuku ve vzduchu: 332 m/s

  • lidské ucho vnímá zvukové vlny o frekvenci 16 - 20 000 Hz

  • ve stáří klesá citlivost až na 5 000 Hz

  • hlasitost je dána velikostí amplitudy

  • barva (kvalita) tónu je dána počtem kmitů, vznikajících navíc na zvukové vlně

  • stavba ucha:

   • zevní ucho: boltec, zevní zvukovod

   • bubínek: membrána 0,1 mm silná

   • střední ucho: sluchové kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek), Eustachova trubice

   • vnitřní ucho: hlemýžď, polokruhovité chodby, sacculus a utriculus

  • hlemýžď: 35 mm dlouhý, 2¾ závitu, dvě membrány ho dělí po délce na 3 prostory

     • patro předsíňové (scala vestibuli)

     • patro střední (scala media)

     • patro bubínkové (scala tympani)

   • patro předsíňové a bubínkové obsahuje perilymfu

   • patro střední endolymfu a Cortiho orgán

   • perilymfa a endolymfa se liší obsahem iontů K a Na

   • třmínek nasedá na oválné okénko předsíňového patra

   • patro bubínkové končí u okrouhlého okénka, směřuje do Eustachovy trubice

  • přenos zvuku:

   • zevní zvukovod → rozkmitání bubínku → sluchové kůstky

   • oválné okénko → perilymfa předsíňového patra

   • Reissnerova membrána → endolymfa

   • tektoriální membrána → smyslové buňky Cortiho orgánu

   • bazální membrána → perilymfa bubínkového patra

   • okrouhlé okénko → Eustachova trubice

  • hlasitost zvuku – měrná jednotka: decibel

  • vady a choroby sluchového ústrojí: hluchota

   • důsledek porušeného přenosu zvukových vln

   • ucpání zvukovodu ušním mazem

   • poškození bubínku

   • senzorineurální příčina: poruchy vnitřního ucha nebo nervu, proč? od narození, dlouhodobé vystavení silnému hluku, zvýšený tlak tekutiny při Menierově chorobě, degenerace ušních struktur věkem

   • akustický neurinom: benigní tumor kolem sluchového nervu, lze chirurgicky odstranit

ČICH

  • čichový epitel – horní část sliznice nosní dutiny

  • 1 milión smyslových buněk na ploše 500 mm2

  • vysoká citlivost → nízký práh (k identifikaci nutná 50× vyšší koncentrace)

  • rychlá a úplná adaptace

  • informace do hypotalamu a limbického systému

CHUŤ

  • chuťové pohárky na jazyku a na patře

  • adekvátní podnět = látky rozpuštěné v tekutině

  • každý pohárek inervován asi 5 neurony

  • rozlišení – asi 10 000 chutí

  • základní chuti: hořko, slano, sladko, kyselo

  • chuťové vjemy ovlivněny: a) současným drážděním čichu, b) teplotou potravy, c) složením potravy, d) hmatovými/dotykovými vjemy, e) konsistencí potravy

  • endokrinní vlivy: léčba glukokortikoidy snižuje chuťovou ostrost

  • inervace: VII., IX., X. mozkový nerv

  • chuťové centrum: kůra temenních laloků

  • cirkadiánní kolísání citlivosti (nejvyšší brzy odpoledne)

ZRAK

  • pro člověka nejdůležitější smysl (80 % všech informací)

  • viditelná vlnová délka 380 - 780 nm

  • oko uloženo v očnici

  • stavba oka:

   • bělima – vazivová, tuhá vrstva, udržuje tvar, v přední části přechází v průhlednou rohovku

   • cévnatka – silně prokrvená, výživa oka, obsahuje pigment (temná komora), v přední části přechází v řasnaté těleso (= hladké svaly = akomodační sval)

   • duhovka – z radiálních svalových vláken, funkce jako clona, pigment v různém množství a hloubce (barva), vlákna zužují a rozšiřují zornici, přední a zadní komora oční (komorová voda)

   • čočka – zavěšena na řasnatém tělísku, složena z kůry a jádra (rosolovitá hmota)

   • sklivec – rosolovitá hmota vyplňující oční kouli

   • sítnice – vlastní světločivná vrstva (pozn. od rohovky k sítnici je to 24 mm)

  • sítnice:

   • tyčinky

    • černobílé vidění, za šera a v noci, odstíny šedi

    • 120 miliónů

    • umístěny na periferii sítnice

     • obsahují barvivo rhodopsin

     • schopný absorpce světla (rozpadá se na opsin a retinal → vznik akčních potenciálů ve zrakovém nervu)

     • ke vzniku rhodopsinu nutný vitamin A (nedostatek – poruchy vidění, degenerace nervových vrstev sítnice)

     • koncentrace rhodopsinu se zvyšuje ve tmě

    • úplná adaptace na tmu trvá asi 20–30 minut

   • čípky

    • barevné vidění

    • v centru sítnice (žlutá skvrna)

    • 5–7 miliónů

    • 3 druhy: vnímání základních barev (modré 440 nm, zelené 540 nm, červené 575 nm)

   • v sítnici ale i další vrstvy nervových buněk

  • světlolomné vrstvy oka: rohovka → komorová voda → čočka → sklivec

  • žlutá skvrna = místo nejostřejšího vidění

  • slepá skvrna = vyústění zrakového nervu

  • přídatné oční orgány:

   • okohybné svaly – 6 svalů pohybujících oční koulí

   • slzná žláza – nad vnějším koutkem, ústí do spojivkového vaku a nosní dutiny

   • spojivka – vazivová blána, přechází z vnitřní strany víček na oční kouli

   • víčka – chrání oko, na okraji mazové žlázy (Meibomovy)

   • řasy, obočí – ochrana před mechanickým znečištěním

  • akomodace:

   • přizpůsobení tvaru čočky vzdálenosti předmětu

   • pozorování blízkých předmětů – čočka se vyklenuje

   • pozorování vzdálených předmětů – čočka se zplošťuje

   • stárnutím čočka ztrácí pružnost a schopnost akomodace

   • nejbližší bod u mladých dospělých – 0,1 metru

  • binokulární vidění (dvěma očima) umožňuje hloubkové trojrozměrné vidění

  • oční vady a choroby:

   • krátkozrakost - obraz se promítá před sítnicí, korekce rozptylkami

   • dalekozrakost - obraz se promítá za sítnicí, korekce spojkami

   • astigmatismus - vadné zakřivení rohovky

   • zelený zákal (glaukom) - zvýšení nitroočního tlaku

   • šedý zákal (katarakta) - usazování tukových látek na čočce

   • barvoslepost (daltonismus) - porucha v rozlišování některých barev, většinou dědičná

   • slepota - poškození různých částí oka, může být i dědičná

   • šilhání (strabismus) - poruchy v souhře okohybných svalů

   • zánět spojivek - nečistoty, UV záření

   • ječné zrno - zánět Meibomových žláz