Paprskoploutvé ryby (Actinopterygii)

Poznámka: PAPRSKOPLOUTVÉ RYBY (Actinopterygii) a SVALOPLOUTVÍ (Sarcopterygii) byli dříve řazeni do společné třídy RYBY (Pisces, později Osteichthyes). Dnes jsou ovšem oproti paprskoploutvým rybách mezi svaloploutvé řazeni i čtvernožci (Tetrapoda) - linie vedoucí k obojživelníkům a vyšším obratlovcům. Jako ryby s. str. tedy chápeme pouze Actinopterygii.

Obecná charakteristika:

  • vývoj od prvohor, ve sladkých vodách (moře osídlili druhotně)

  • druhově nejpočetnější třída (24 000 druhů)

  • hydrodynamický tvar těla

Kostra:

  • různý stupeň osifikace (jeseteři - chrupavčitá kostra), chorda zatlačena těly obratlů, končetiny = ploutve

  • kosti mohou mít dvojí původ:

    • enchondrální osifikace - vznikají osifikací chrupavky

    • dermální osifikace - kožní původ

  • lebka: krycí kosti kožního původu (největší počet ze všech obratlovců) + žaberní oblouky (nesou žábry) + skřele (chrání žábry)

  • páteř: nerozlišené obratle, chorda potlačena

  • končetiny párové i nepárové, ploutve vyztuženy ploutevními paprsky (nerozvětvené = tvrdé, rozvětvené = měkké)

  • typy ocasních ploutví: difycerkní (souměrná) × heterocerkní (nesouměrná) × homocerkní (souměrná jen morfologicky, ne anatomicky)


Svalstvo:

  • pod kůží velký boční sval (rozdělen na myomery, tvar "W") + přepážky (myosepta)

  • množství drobných svalových kůstek tvaru "Y"

  • jazyk je nepohyblivý

  • u některých vznikly přeměnou svaloviny elektrické orgány

Kůže:

  • mnohovrstevná, obsahuje pigment

  • v pokožce jednobuněčné slizové žlázy (sliz - baktericidní, snižuje odpor, brání bobtnání kůže ve vodě, na suchu chrání před vyschnutím)

  • kryta šupinami kostního původu, které vyrůstají ze škáry

Typy šupin:

  • ganoidní - kosočtverečné, nepřekrývají se; jeseter

  • cykloidní - celokrajné, překrývají se; lamely (circuli), letokruhy (annuli), zimní přírůstek, kanálek postranní čáry, radiální kanálek, trny; kapr

  • ktenoidní - na vnější straně hřebínek z ostnů, vnitřní stranou upevněny ve škáře; okoun, candát

Nervová soustava:

  • nejdůležitější je střední mozek, mozeček (pohyby, rovnováha)

  • zvláštní stavba koncového mozku

  • čichové laloky malé

  • 10 párů mozkových nervů (nultý nerv nervus terminalis velmi tenký narozdíl u paryb)

  • převládá hmota míchy nad hmotou mozku

Smysly:

  • čich - voda proudí čichovými váčky, vnější nozdry (zdvojené)

  • chuť - v ústech, hltanu, ale někdy i na hlavě a na těle

  • zrak - ploché oči, tyčinky + čípky, vidí barevně, ostření posunem čočky, chybí víčko i slzní žlázy

  • sluch - málo rozvinutý, zjištěn asi u 50 druhů ryb

  • rovnovážné ústrojí - otolity ve středním uchu

  • proudový orgán - v kůži tvoří postranní čáru = linea lateralis (vnímání pohybu a tlaku vody), "dalekohmatný" orgán

  • hmat - u některých druhů (např. kapr) hmatové výběžky kolem úst - vousy

Trávicí soustava:

  • ústa (svrchní koncová, spodní); nemá slinné žlázy

  • zuby se stále vyměňují, vznikají na čelistech, ale i na stěnách dutiny ústní, na patře, na žaberních obloucích

  • požerákové zuby: jsou na dně hltanu, slouží k mechanickému rozmělnění potravy (např. u kaprovitých, lze podle nich určit druh)

  • hltan, jícen, žaludek (pouze rozšířenina)

  • střevo (u pokročilých chybí spirální řasa, jsou pouze slepé výběžky)

  • játra se žlučníkem, slinivka břišní (rozptýlena kolem trávicí trubice a jater)

  • řitní otvor

  • vodu cedí, potravu polykají


Dýchací soustava:

  • žábry v žaberní dutině (ta je kryta pohyblivými skřelemi) = 4 dvojice prokrvených žaberních lupínků

  • voda odtéká skřelovým otvorem (skřele = operculum)

  • na vnitřních okrajích žaberních oblouků jsou žaberní tyčinky, které se podílejí na zachytávání potravy

  • další přídatné dýchací orgány: plicní vaky u bichirů

  • plynový měchýř - nepárový, vniká přeměnou plicních vaků, slouží jako hydrostatický orgán, vznikl vychlípením hřbetní stěny hltanu

   • reguluje hustotu těla, u rychlejších druhů a u ryb žijících u dna bývá redukován

Cévní soustava:

  • 1 předsíň + 1 komora, žilný splav, tepenný násadec = venózní srdce

  • jednosměrný tok krve zajištěn chlopněmi

  • vrátnicový systém v ledvinách (u pokročilých ryb tendence k jeho redukci)

  • červené krvinky jsou velké, oválné, mají jádro

Urogenitální (močopohlavní) soustva, rozmnožování:

  • párové ledviny pod páteří (opistonefros)

  • gonochoristé (u některých v průběhu života dokonce možná změna pohlaví)

  • párové gonády, vnější oplození

  • jikry (samice - jikernačky), mlíčí (samci - mlíčňáci)

  • vývin přímý (× bichiři)

  • pohlavní dimorfismus nevyvinut

  • obrovská nadprodukce potomstva

  • trdliště = místo vhodné k rozmnožování

SYSTÉM PAPRSKOPLOUTVÝCH RYB

Nadřád: BICHIŘI, též NÁSADCOPLOUTVÍ (Cladistia)

  • mnoho hřbetních ploutviček

  • difycerkní ocasní ploutev

  • ganoidní šupiny

  • plicní vaky (mohou dýchat vzduch)

  • zachováno spirakulum (žaberní štěrbina mezi prvním a druhým žaberním obloukem)

  • svalnaté násadce párových ploutví

  • zachována spirální řasa ve střevě

  • larvy s vnějšími žábrami podobné larvám obojživelníků (půlcům)

Nadřád: CHRUPAVČITÍ (Chondrostei)

  • chrupavčitá kostra, zachovalá chorda

  • lebka vybíhá v rostrum, ústa extrémně spodní

  • heterocerkní ocasní ploutev

  • zachováno spirakulum

  • obývají pouze moře severní polokoule

  • obsahují jediný řád: Jeseteři (Acipenseriformes)

    • 2 nebo 4 vousky na spodině rypce před ústy

    • na těle 5 řad kostěnných štítků

    • zástupci:

      • JESETER VELKÝ (3 m, 200 kg, jikry = kaviár)

      • JESETER MALÝ (nejmenší z jeseterů, vyskytuje se v Dunaji)

      • VYZA VELKÁ (největší sladkovodní ryba - 4 až 5 m, 1230 kg)

      • "BESTER" (kříženec vyzy velké a jesetera malého - vyšlechtěn v roce 1952)

      • VESLONOS AMERICKÝ (sladkovodní, vytírá se v řece Mississippi)

Nadřád: MNOHOKOSTNATÍ (Holostei)

  • starobylé i pokročilé znaky - přechodný článek mezi chrupavčitými a kostnatými

  • plynový měchýř má pomocnou dýchací funkci

  • lebka s velkým počtem kostí

  • dělí se na dvě skupiny:

  • Kostlíni (Ginglymodi)*

    • uzavřené spirakulum, heterocerkní ocasní ploutev, ganoidní šupiny, spirální řasa

    • KOSTLÍN AMERICKÝ (tvrdé šupiny kryjí tělo jako pancíř, v řece Mississippi)

  • Kaprouni (Halecomorphi)*

    • dvojitý čelistní kloub, těla obratlů v ocasní části páteře ze dvou dílů (= diplospondylie)

    • šupiny tenké, okrouhlé (podobné cykloidním, ale jde o modifikované ganoidní šupiny)

    • dlouhá hřbetní ploutev

    • KAPROUN OBECNÝ

*Poznámka: Skupiny KOSTLÍNI a KAPROUNI bývají někdy uváděny jako samostatné nadřády.

Nadřád: KOSTNATÉ RYBY (Teleostei)

  • šupiny (cykloidní, ktenoidní) se překrývají, u některých ryb redukovány

  • chorda zatlačena obratli

  • ocasní ploutev homocerkní

  • plynový měchýř vznikl vychlípením hřbetní strany jícnu (u vývojově starších je spojen s trávicí trubicí, u pokročilejších je oddělen)

  • spirakulum nezachováno

  • chybí spirální řasa ve střevě, místo ní slepé vaky

  • dobře vytvořeny zrakové laloky

Řád: Bezostní (Clupeiformes)

  • mořští, výjimečně tažní

  • pouze měkké ploutevní paprsky; cykloidní šupiny

  • chybí postranní čára; plynový měchýř spojen s jícnem

  • často velká hejna

  • vývojový počátek kostnatých ryb

  • čeledi:

    • sardelovití: SARDEL OBECNÁ

    • sleďovití: SLEĎ OBECNÝ, SARDINKA, ŠPROT

Řád: Lososi (Salmoniformes)

  • sladkovodní i mořští, migrace

  • drobné cykloidní šupiny; nízká hřbetní poutev; před ocasní ploutví malá tuková ploutvička

  • zástupci:

    • LOSOS

    • PSTRUH

    • SIVEN

    • HLAVATKA

    • SÍH

    • LIPAN

Řád: Štiky (Esociformes)

  • sladkovodní, dravé

  • cykloidní šupiny; hřbetní ploutev posunuta dozadu

  • čeledi:

    • štikovití: ŠTIKA OBECNÁ

    • blatňákovití: BLATŇÁK TMAVÝ

Řád: Máloostní (Cypriniformes)

  • sladkovodní

  • málo tvrdých ploutevních paprsků

  • cykloidní šupiny; požeráková kost (mechanické rozmělnění potravy)

  • vnitřní ucho spojeno s plynovým měchýřem (tudíž slyší)

  • čeledi:

    • kaprovití: KAPR, PLOTICE, STŘEVLE, BOLEN, LÍN, CEJN, JELEC, PARMA, KARAS, TOLSTOLOBIK

    • sekavcovití: PISKOŘ, SEKAVEC

    • mřenkovití: MŘENKA MRAMOROVANÁ

Řád: Sumci (Siluriformes)

  • většina sladkovodních, někteří mořští

  • dlouhé vousky; tělo lysé, někdy kryto kostěnnými destičkami; slyší

  • čeledi:

    • sumcovití: SUMEC VELKÝ

    • sumečkovití: SUMEČEK AMERICKÝ

    • pasumcovití: PASUMEC ELEKTRICKÝ (chybí hřbetní ploutev, ale má velkou tukovou ploutev, elektrické orgány se silnými výboji)

Řád: Holobřiší (Anguilliformes)

  • převážně mořští

  • hadovité tělo bez břišních ploutví, ostatní splynuly v souvislý ploutevní lem

  • šupiny chybí, nebo zanořeny v kůži

  • zachované spojení plynového měchýře s jícnem

  • zástupci:

    • ÚHOŘ ŘÍČNÍ (tření v Sargasovém moři, z jiker se líhnou larvy "monté", ty do sladkých vod, zde žijí několik let, pak se vracejí do moře, z monté brakických vod se vyvíjejí samci)

    • MURÉNA (zuby s jedovými žlázami, (sub)tropy)

Řád: Hrdloploutví (Gadiformes)

  • břišní ploutve před prsními; prodloužená hřbetní a řitní ploutev; nemají tvrdé paprsky

  • na bradě často nepárový vous

  • plynový měchýř není spojen s jícnem

  • zástupci:

    • TRESKA OBECNÁ

    • TRESKA JEDNOSKVRNNÁ

    • MNÍK JEDNOVOUSÝ

    • ŠTIKOZUBEC OBECNÝ

Řád: Ostnoploutví (Perciformes)

  • dvojitá nebo dvě hřbetní ploutve, břišní ploutve před/nad prsními; větší počet tvrdých paprsků v ploutvích

  • ktenoidní šupiny (s ostny)

  • plynový měchýř není spojen s jícnem

  • evolučně nejvyspělejší skupina

  • čeledi:

    • okounovití: 2 hřbetní ploutve (přední má všechny paprsky tvrdé), draví

      • zástupci: OKOUN, CANDÁT, JEŽDÍK

    • makrelovití: rychlí plavci, vykrojená ocasní ploutev, malé ploutvičky mezi hřbetní a ocasní a řitní a ocasní ploutví, chybí plynový měchýř

      • zástupci: MAKRELA, TUŇÁK

    • okounkovití: sladkovodní, dvoulaločná hřbetní ploutev

      • zástupci: OKOUNEK PSTRUHOVÝ, SLUNEČNICE PESTRÁ

    • kanicovití: nerozdělená hřbetní ploutev, tvrdé paprsky jen v její přední části

      • zástupce: KANIC OBECNÝ

    • parmicovití: 1 pár dlouhých pohyblivých vousků s chuťovými bradavkami

      • zástupce: PARMICE NACHOVÁ

    • klipkovití a pomcovití: korálové pestře zbarvené rybky, vysoké ploché tělo, malá ústa

    • vrubozubcovití (cichlidy): SKALÁRA, TLAMOVEC

    • hlaváčovití: břišní ploutve přiblížené nebo přeměněné v přísavku, chybí plynový měchýř

      • zástupci: HLAVÁČ, LEZEC, HLAVAČKA MRAMOROVANÁ

    • mečounovití: horní čelist nápadně prodloužená ("meč"), částečná endotermie, nejrychlejší plavec

      • zástupce: MEČOUN OBECNÝ (jediný druh)

    • lezounovití: trny na skřelových kostech, přídatný dýchací nadžaberní orgán (umožňuje dýchat vzduch)

      • zástupce: LEZOUN INDICKÝ

    • guramovití: často pestře zbarvení, chovají se i v akváriích

      • zástupci: RÁJOVCI, BOJOVNICE

Řád: Volnoostní (Gasterosteiformes)

  • tělo často opancéřováno kostěenými štítky

  • části ploutví přeměněny v trny

  • tvorba teritorií, péče o potomstvo

  • čeledi:

    • koljuškovití: KOLJUŠKA TŘÍOSTNÁ

    • jehlovití: mořští, protažená bezzubá ústa, chybí plynový měchýř, žábry lalůčkovité nebo chomáčkovité, vajíčka se vyvíjejí v "hnízdní komůrce" na břiše samce

      • zástupci: JEHLA MOŘSKÁ, KONÍČEK MOŘSKÝ, ŘASOVNÍK ROZEDRANÝ

Řád: Platýsové (Pleuronectiformes)

  • zploštělé tělo; leží na dně, zahrabávají se do substrátu; oči na jedné straně; ploutve tvoří lem kolem celého těla

  • larva ale symetrická, až během vývoje se pokládá na bok, oko se přesouvá na horní stranu

  • zástupci:

    • PLATÝS

    • KAMBALA

Řád: Ropušnice (Scorpaeniformes)

  • kostěné štítky na těle a hlavě; tvrdé paprsky v ploutvích (mohou se změnit v ostny)

  • břišní ploutve pod prsními, ocasní ploutev zaoblená

  • často jedové žlázy (hemotoxické/neurotoxické účinky jedu)

  • žijí na mořském dně

  • zástupci:

    • ROPUŠNICE OBECNÁ

    • PERUTÝN OHNIVÝ

    • VRANKA OBECNÁ

Řád: Ostnojazyční (Osteoglossiformes)

  • sladkovodní, převážně tropické

  • kostnatý jazyk; svinuté střevo leží nalevo od jícnu (u většiny ostatních ryb napravo)

  • zástupci:

    • ARAPAIMA VELKÁ

    • MOTÝLKOVEC AFRICKÝ (velké prsní ploutve se silnou svalovinou, umí plachtit ve vzduchu)

    • RYPOUN PETERSŮV (protažené rostrum zahnuté dolů)

Řád: Trnobřiší (Characiformes)

  • sladkovodní

  • někdy pestře zbarvené (akvarijní rybky)

  • dobře ozubená ústa; slyší; tuková ploutvička; u některých prodloužená řitní ploutev

  • zástupci:

    • TETRY (pokud barevně světélkují, označují se jako "neónky")

    • PIRANĚ

Řád: Nahohřbetí (Gymnotiformes)

  • sladkovodní

  • protažené, bočně zploštělé tělo

  • většina orgánů těsně za hlavou, velká ocasní část

  • elektrické orgány dvojího typu - slabé i silné

  • zástupce:

    • PAÚHOŘ ELEKTRICKÝ

Řád: Ďasové (Lophiformes)

  • (hluboko)mořští

  • široká plochá hlava; oči na svrchní straně; velká tlama

  • prsní ploutve přeměněné k lezení po dně

  • přední paprsky hřbetní ploutve samostatné, 1. z nich prodloužen, ohnut dopředu, láká jím ryby (u některých také světélkuje)

  • zástupce:

    • ĎAS MOŘSKÝ

Řád: Cípalové (Mugiliformes)

  • mořští, brakické vody i sladkovodní

  • čelisti bezzubé, nebo drobně ozubené

  • 2 hřbetní ploutve - první s tvrdými, druhá s měkkými paprsky

  • zástupce:

    • CÍPAL HLAVATÝ

Řád: Gavúni (Atheriniformes)

  • mořští, brakické vody i sladkovodní

  • cykloidní, nebo ktenoidní šupiny

  • plynový měchýř oddělen od jícnu

  • u některých požerákové zuby

  • zástupci:

    • GAVÚNI

    • GAVÚNCI

Řád: Jehlice (Beloniformes)

  • mořští, brakické vody i sladkovodní

  • pouze měkké ploutevní paprsky; hřbetní ploutev hodně vzadu, nad řitní

  • zástupci:

   • JEHLICE ROHOZOBÁ (čelisti tvaru pinzety)

   • LETOUN MĚKKOPLOUTVÝ ("létající ryba")


Řád: Halančíkovci (Cyprinodontiformes)

  • většinou drobní sladkovodní

  • dlouhé vřetenovité tělo

  • pohlavní dimorfismus, samci barevnější

  • někteří živorodí, samci nepárové gonopodium

  • čeledi:

    • halančíkovití: HALANČÍK ČERVENÝ, HALANČÍK PŘÍČNOPRUHÝ

    • řivorodkovití: ŽIVORODKA KOMÁŘÍ, ŽIVORODKA DUHOVÁ, MEČOVKA ZELENÁ

Řád: Čtverzubci (Tetraodontiformes)

  • zkrácené/diskovité/čtverhranné tělo, krátký ocas

  • malé šupiny nebo kostěnné destičky s trny nebo lysé tělo

  • chybí břišní ploutve

  • malá štěrbina za skřelí, malá ústa, silné zuby vpředu srostlé v zobákovité desky

  • mají vakovitou vychllípeninu střeva, kterou dokáží naplnit vzduchem/vodou a přeměnit se tak v kouli

  • zástupci:

    • HAVÝŠ

    • ČTVERZUBEC

    • JEŽÍK

    • MĚSÍČNÍK