Plazi (Reptilia)

Obecná charakteristika:

  • hlavní limitující faktor je teplota

  • schopnost snášet vysoké teploty (zrohovatělá kůže)

  • nejodolnější vůči nízké vzdušné vlhkosti

  • nižší metabolismus (schopnost dlouho hladovět)

  • většinou masožraví nebo mrchožraví (suchozemské želvy býložravé)

  • poměrně dlouhověcí, rostou po celý život

  • někteří schopnost autotomie (odpadlá část nahrazena indiferentní tkání)

  • varovné chování: syčení, nafukování


  • původně suchozemští, do vody pronikli zpětně

  • jako první obratlovci si osvojili létání

  • účinné mechanismy zabraňující vysychání (např. zrohovatění pokožky)

  • poikilotermní, ektotermní (= studenokrevní)

  • vznik plodových zárodečných obalů (amnion, chorion = seróza, allantois)

  • vznik vaječných obalů (skořápka, bílek, papírové blány, kožovité blány) - rozmnožování úplně nezávislé na vodě

  • poprvé se objevuje druhotná kůra koncového mozku (neopallium)

  • poprvé vývoj zevního zvukovodu (vnější ucho)

  • nejtišší živočichové

Tři tělní typy:

  • ještěrkovitý (ještěrky, hatérie, chameleóni, krokodýlové)

  • hadovitý (hadi, beznohé ještěrky)

  • želvovitý (želvy)

Fylogeneze:

  • od karbonu (z krytolebců)

  • druhohory - "věk plazů" (rychlá adaptace na různá prostředí, vznik mnoha větví specializovaných plazů)

  • kotylosauři: nejstarší plazi, prvohory

  • theriodonti: vývojová linie k savcům

  • plesiosauři: vodní plazi

  • ichtyosauři: ryboještěři

  • thekodonti: předci ptakoještěrů, veleještěrů, krokodýlů, ptáků

  • dinosauři: obojživelní nebo suchozemští, největší

  • lepidosauři: předci dnešních šupinatých plazů

Kůže:

  • silně rohovatí, epidermální šupiny (ektodermální původ), štítky, krunýře (chrání před vysycháním)

  • ve škáře chromatofory, barvoměna (chameleón)

  • kožní žlázky chybí (výskyt vzácně - např. stehenní póry samců ještěrek)

  • svlékání pokožky (ještěři po částech, hadi najednou)

  • na prstech drápy

Kostra:

  • vždy dobře osifikovaná

  • páteř členěna na krční, hrudní, bederní, křížovou, ocasní

  • žebra kromě hrudní oblasti redukována (× hadi); u hadů hrudní kost redukována

  • lebka připojena jedním kloubem k atlasu (monokondylní lebka × obojživelníci: 2 kloubní hrboly)

  • dolní čelist spojena se čtvercovou kostí (pohyblivost)

  • druhotné tvrdé patro - umožňuje jíst a dýchat zároveň

  • spánkové jámy, jařmové oblouky

  • pětiprsté končetiny (často redukce)

Svalstvo:

  • oproti obojživelníkům velký rozvoj a diferenciace

  • nově se vyvíjí mezižeberní svalstvo (výkonné dýchání hrudním košem)

Nervová soustava:

  • hlavní ústředí = koncový mozek

  • objevuje se druhotná kůra koncového mozku = neopallium

  • dobře vyvinutý mozeček

  • 12 párů hlavových nervů

  • někteří dinosauři s malou mozkovnou měli doplňkové nervové ústředí v křížové oblasti

Smysly:

  • dominantní je zrak nebo čich

  • šupinatí - Jacobsonův orgán (= dutina s chemoreceptorickým epitelem) - umožňuje vnímat pachy ústní dutinou tak, že rozeklaný jazyk zasouvá do dvojice jamek

  • někteří hadi - termoreceptory v jamkách na hlavě (čeledi hroznýšovití, zmijovití; chřestýši rozpoznají rozdíl 0,03 °C)

  • sluch - střední ucho s collumelou, u hadů ale chybí, někteří mají základ zevního zvukovodu a bubínek

  • zrak - dokonalý, hlavně u ještěrek a želv; 3 pohyblivá víčka (kromě hadů - srostlá, průhledná); u některých barevné vidění; parietální (temenní) oko (světlo × tma) - u hatérií a některých ještěrů; akomodace řasnatým svalem (mění zakřivení čočky); otáčení očních bulev svaly

Dýchací soustava:

  • výhradně plíce, kožnímu dýchání zamezuje zrohovatělá pokožka

  • dýchací cesty členěny na: hrtan, průdušnici a 2 průdušky

  • přídatné dýchací orgány u některých vodních hadů a želv: sliznice kloaky či dutiny ústní (kyslík rozpuštěný ve vodě)

  • vnější nozdry ústí do nosní dutiny, ta je rozdělená skořepinou na horní čichovou a dolní dýchací část

  • u hadů bývá v důsledku protažení těla redukována levá plíce

  • chybí hlasotvorné ústrojí, zvukové projevy vzácné; gekoni, želvy, krokodýli - vazy a blány v hrtanu

Trávicí soustava:

  • jazyk často dlouhý, vysunovatelný, někdy rozeklaný, slabě vyvinutý u želv a krokodýlů

  • zuby u krokodýlů a hadů rozlišené, želvám chybí

  • slinné žlázy, jedové žlázy (vznikly z retních žláz)

  • hltan, jícen, žaludek, střevo kloaka

  • žaludek u některých hadů roztažitelný

  • velká játra se žlučníkem, slinivka

Cévní soustava:

  • pokračuje rozdělování srdce na pravou a levou část (nejdokonalejší u krokodýlů)

  • vytváří se přepážka, 2 aortální oblouky

 • ze srdce vychází

   • z pravé komory plicní tepna: dostává hlavně odkysličenou krev

   • ze středu levý oblouk aorty: obsahuje zčásti smíšenou krev, zásobuje zadní část těla

   • z levé komory pravý oblouk aorty: dostává hlavně okysličenou krev, zásobuje hlavu, mozek, přední končetiny

  • přepážka mezi komorami ale není nikdy úplná, zůstává v ní otvor

  • při stahu komory (systole) se otvor (foramen Panizzae) uzavírá → a) nabírá odkysličenou krev, b) nabírá okysličenou krev

Urogenitální soustava:

  • pravé ledviny (metanefros)

  • močový měchýř pouze u želv a ještěrů

  • funkce plodových obalů:

    • chorion: mechanická ochrana zárodku, obrůstá celé embryo i žloutkový váček

    • amnion: uzavřený váček s amniovou tekutinou (plodová voda), nahrazuje zárodku vodní prostředí

    • allantois: hromadí se zde metabolity, díky prokrvení má i dýchací funkci; vzniká vychlípením zadní části embryonálního střeva

  • gonády párové, u hadovitých leží za sebou

  • objemové změny v průběhu cyklu

  • samci mají kopulační orgány (výjimka hatérie) - nepárový penis u želv a krokodýlů, párové hemipenisy u šupinatých

  • velká vejce s množstvím žloutku

  • přímý vývin, vejcoživorodí nebo živorodí

  • vyvíjí se vaječný zub na proražení vaječných obalů

  • šupinatí plazi jediní amnioti, u kterých běžná partenogeneze

SYSTÉM PLAZŮ

PODTŘÍDA: CHELONIA

Řád: Želvy (Testudines)

  • krunýř: vnější rohovitý, vnitřní kostěný štít složený z množství malých štítků

    • vyklenutý hřbetní karapax, plochý břišní plastron - spojeny buď pevně kostním mostem, nebo volně vazy

    • karapax srůstá s částí páteře, hrudními, břišními žebry, částmi pásem

  • chybí hrudní kost (sternum)

  • končetiny silné, krátké, pětiprsté s drápy, popř. přeměněny ve vesla

  • čelisti bezzubé, zobákovité

  • anapsidní lebka (nemá spánkové jámy ani jařmové oblouky)

  • nepárový nosní otvor

  • velké houbovité plíce, vodní mají přídatné dýchací orgány

  • nemají Jacobsonův orgán

  • vejce s vápennou skořápkou

  • kloaka samců uzpůsobena ke kopulaci (nepárový penis)

  • teplomilní živočichové

  • suchozemské býložravé, mořské dravé

  • v rámci želv diferencovány 2 skupiny:

    • SKRYTOHLAVÍ (Pleurodira) - zatahují hlavu do krunýře ohybem krku do strany

    • SKRYTOHRDLÍ (Cryptodira) - zatahují hlavu do krunýře složením krku svisle esovitě, popř. hlava druhotně nezatažitelná; většina dnešních želv

  • zástupci:

   • MATAMATA TŘÁSNITÁ (dlouhý krk, kožní výrůstky, chobotovitě protáhlý čenich; skrytohlaví)

   • PELOMEDÚZA AFRICKÁ (dobu sucha přečkává zahrabaná do bahna; skrytohlaví)

   • ŽELVA BAHENNÍ (obojživelný druh; skrytohrdlí)

   • ŽELVA OBROVSKÁ (1,25 m, 300 kg; skrytohrdlí)

   • ŽELVA SLONÍ (podobně velká jako želva obrovská, Galapágy, velmi ohrožená; skrytohrdlí)

   • ŽELVA ŘECKÁ, syn. Ž. ŽLUTOHNĚDÁ (běžně se chová; skrytohrdlí)

   • KOŽATKA VELKÁ (největší želva, mořská, redukovaný krunýř přerostlý měkkou kůží, veslovité nohy, jediný žijící endotermní plaz! (stálá tělesná teplota 18 °C; skrytohrdlí)

   • KAJMANKA SUPÍ (sladkovodní, zakrnělý plastron, láká ryby do tlamy pohybem výrůstku na jazyku; skrytohrdlí)

   • KARETA PRAVÁ (mořská, ploutve, hlava téměř nezatažitelná, bývala lovena pro želvovinu; skrytohrdlí)

   • KARETA OBROVSKÁ (mořská, ploutve, hlava téměř nezatažitelná, lovena pro maso; skrytohrdlí)

PODTŘÍDA: ARCHOSAURIA

Řád: Krokodýli (Crocodylia)

  • z plazů nejdokonalejší

  • nemají otvor pro temenní oko

  • svislá zornička oka

  • protáhlá ozubená tlama - heterodontní chrup, zuby v zubních jamkách (= alveolách) pouze v 1 řadě v horní i dolní čelisti

  • dlouhý, kýlovitý ocas; silnější zadní nohy

  • nepárová nosní chodba, ale vnější nozdry dvě, jsou uzavíratelné

  • chybí klíční kost (pohyb po čtyřech - kvadrupedie)

  • vyspělý mozek

  • téměř oddělené srdeční komory

  • pokročilá diferenciace svalstva, blanitá bránice (oddělení hrudní a břišní dutiny)

  • vznik druhotného kostěného patra

  • vejce s vápennou skořápkou

 • nepárový penis

 • polovodní život

 • zástupci:

   • KROKODÝL NILSKÝ (při zavřené tlamě je vidět čtvrtý dolní zub)

   • KAJMAN ČERNÝ (Střední a Jižní Amerika, max. 4 metry)

   • ALIGÁTOR MISSISSIPPSKÝ (řeky, bažiny, krokodýlí farmy)

   • GAVIÁL INDICKÝ (úzká dlouhá tlama)


Řád: Ptakoještěři (Pterosauria)

 • vyhynulí druhohorní plazi schopní aktivního letu


Řád: Dinosauři (Dinosauria)

 • Saurischia - linie vedoucí k ptákům

 • Ornithischia

PODTŘÍDA: LEPIDOSAURIA

Řád: Hatérie (Sphenodontida)

  • primitivní plazi

  • dobře vyvinuté parietální oko

  • zaškrcovaná chorda

  • žebra hrudní, krční i břišní

  • tělo kryto trnitými šupinami

  • oči se svislými zorničkami

  • noční aktivita, dravci

  • pomalý metabolismus

  • schopnost autotomie

  • zástupce:

    • HATÉRIE NOVOZÉLANDSKÁ ("živoucí fosilie")


Řád: Šupinatí (Squamata)

 • ploché překrývající se šupiny

 • výrůstky, trny, hřebeny

 • vrchní vrstva kůže se šupinami se svléká (včetně oční rohovky)

 • na lebce větší počet kloubních spojení

 • pohyblivé spojení obličejové části se zadním oddílem mozkovny

 • kostěné pouzdro Jacobsonova orgánu

 • tvrdé patro chybí, jazyk často rozeklaný

 • vejce mají obvykle blanité skořápky

 • u samců kopulačním orgánem párový hemipenis

 • pozemní, stromoví nebo vodní živočichové

 • u mnohých schopnost autotomie ocasu (zlomová zóna napříč obratlem)

"Podřád: Ještěři (Sauria)"

(Tradiční dělení šupinatých na JEŠTĚRY (Sauria) a HADY (Serpentes) se dnes již nepoužívá. Z praktického hlediska jsme však toto rozdělení ponechali a uvedli do uvozovek.)

  • končetiny většinou vyvinuty

  • při redukci zůstávají zbytky pletenců a sterna

  • bubínek zachován

  • oční víčka pohyblivá

  • častá autotomie

  • zástupci:

    • VARAN KOMODSKÝ (největší žijící ještěr)

    • CHAMELEON OBECNÝ (barvoměna, nezávislé pohyblivé oči, lepivý jazyk, ovíjivý ocas)

    • GEKON OBROVSKÝ (stromový, prsty s přichycovacími lamelami)

    • LEGUÁN ZELENÝ (stromový, býložravý)

    • LEGUÁN MOŘSKÝ (žere řasy)

    • LEGUÁN GALAPÁŽSKÝ (žere kaktusy)

    • AGAMA LÍMCOVÁ (obranný postoj)

    • MOLOCH OSTNITÝ (trnové výrůstky)

    • DRÁČEK LÉTAVÝ (prodloužená žebra, kožní lem, "letí", resp. plachtí, až 50 m)

    • BAZILIŠEK ZELENÝ

    • JEŠTĚRKA ZELENÁ (naše největší ještěrka (až 35 cm)

    • JEŠTĚRKA OBECNÁ (vejcorodá)

    • SLEPÝŠ KŘEHKÝ (je to přece jenom ještěr - oproti hadům například mrká)

    • SCINK UŤATÝ (nápadně krátký - "uťatý" - ocas)

    • KOROVEC JEDOVATÝ (korovcovití jsou jediní jedovatí ještěři)

    • PAHADI (redukované končetiny, kůže kroužkovaná jako u červorů, hlavový konec podobný ocasnímu, podzemní, plazí se jako kroužkovci, zachována levá plíce)

"Podřád: Hadi (Serpentes)"

 • úplná ztráta končetin (× hroznýšovití)

 • levé a pravé poloviny čelistí spojeny vazy

 • typy zubů: nerozlišené, plné; přední nebo zadní zvětšené; s rýhou pro vedení jedu; duté s kanálkem pro vedení jedu

 • chybí temenní oko, levá plíce, močový měchýř

 • kořist polykají vcelku

 • jazyk dlouhý, rozeklaný

 • srostlá, nepohyblivá, průhledná oční víčka; akomodace posunováním čočky (ne jejím zakřivením)

 • příčně uložené šupiny na břišní straně těla (plazení)

 • pohyblivá žebra, diferencovaná svalovina tělní stěny

 • redukované střední ucho, dominantní smysly jsou zrak a čich

 • zástupci:

   • hroznýšovití: střední, velcí, nejedovatí; zbytky pánve a stehenní kosti, zmenšená levá plíce, některé druhy mají termoreceptory; škrtiči, aktivní v noci; stromy, voda; tropy

     • KRAJTA KRÁLOVSKÁ, ANAKONDA VELKÁ, HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ

   • užovkovití: středně dlouzí, kulatá zornice; zadní jedové zuby; pozemní, stromoví, polovodní; kořist pronásledují

     • UŽOVKA OBOJKOVÁ, UŽOVKA PODPLAMATÁ, UŽOVKA HLADKÁ, UŽOVKA STROMOVÁ, VEJCOŽROUT AFRICKÝ, ŠNEKOŽROUT JIHOAMERICKÝ, KORÁLOVKA SEDLATÁ

   • zmijovití: krátké, silné tělo; všichni jedovatí (jedový zub s kanálkem, při otevření tlamy směřuje dopředu)

     • ZMIJE OBECNÁ, ZMIJE RŮŽKATÁ, ZMIJE GABUNSKÁ, ZMIJE POUŠTNÍ

   • zemězmijovití: problematická skupina hadů, přiřazována do různých čeledí

     • ZEMĚZMIJ BIBRONŮV

   • korálovcovití: podobní užovkovitým, ale jedový zub mají vpředu horní čelisti, prudce jedovatí; často nápadná kresba

     • SMRTONOS DLOUHÝ, MAMBA ČERNÁ, VLNOŽIL UŽOVKOVÝ, KOBRA INDICKÁ, KOBRA EGYPTSKÁ, TAIPAN VELKÝ, KORÁLOVEC STUŽKONOSNÝ, VODNÁŘ DVOUBARVÝ

   • chřestýšovití: jedovatí, žijí v Austrálii a v Americe

     • CHŘESTÝŠ TEXASKÝ ("chřestidlo" na konci ocasu), PLOSKOLEBEC AMERICKÝ, KŘOVINÁŘ OSTNITÝ, CHŘESTÝŠOVEC BĚLORETÝ

   • slepákovití: velmi krátký ocas, redukované oči, žijí v půdě

     • SLEPÁK NAŽLOUTLÝ


Typy jedových zubů hadů

 • aglyfní zuby

   • původní typ

   • hladké a plné zuby, nejsou napojeny na jedové žlázy

   • izodontní - všechny stejné

 • opistoglyfní zuby

   • anizodontní - v zadní části horní čelisti zuby zvětšené

   • zvětšené zuby napojené na jedové žlázy, povrchová rýha k vedení jedu

   • někteří užovkovití

 • proteroglyfní zuby

   • anizodontní - zvětšené zuby v přední části horní čelisti

   • zvětšené zuby napojené na jedové žlázy, hluboká (téměř uzavřená) rýha k vedení jedu

   • korálovcovití

 • solenoglyfní zuby

   • nejvíce specializovaný typ

   • anizodontní - 2 dlouhé přední zuby, pohyblivé, při otevření tlamy se automaticky vztyčí