Úvod do biologie rostlin

POSTAVENÍ ROSTLIN V SYSTÉMU ORGANISMŮ


VÝZNAM ROSTLIN V BIOSFÉŘE

  • produkce kyslíku jako vedlejšího produktu fotosyntézy

  • přeměna anorganických látek na organické => základ potravní pyramidy

HLAVNÍ OBORY BOTANIKY

  • systematická botanika (popis, pojmenování, třídění rostlin)

  • morfologie (vnější stavba)

  • anatomie (vnitřní stavba; cytologie - nauka o buňce, histologie - nauka o pletivech)

  • fyziologie (životní pochody, funkce orgánů)

  • ekologie (vztahy mezi rostlinami a rostlinami a prostředím)

  • fytogeografie (rozšíření rostlin)

  • fytopaleontologie (vyhynulé rostliny)

  • fytocenologie (rostlinná společenstva)

  • fytopatologie (nemoci a choroby)

  • agrobiologie (zemědělské plodiny)

  • algologie (řasy)

  • dendrologie (dřeviny)

  • bryologie (mechorosty)

  • graminologie (trávy)

  • pomologie (ovocnářství)

  • a další...