Regulace genové exprese

  • důležitá hlavně u mnohobuněčných organismů – z 1 buňky se diferencuje mnoho různých buněčných typů (např. buňky svalové, nervové, krevní,…) – příčinou diferenciace je akumulace různých druhů proteinů, a primárně tedy i RNA

   • všechny zdravé somatické buňky obsahují shodné množství stejných genů a liší se tím, že tyto stejné geny různě využívají

   • důkaz, že v každé buňce všechny geny – pokus: do vajíčka zbaveného jádra injikovat jádro ze somatické buňky → vznikne normální embryo (= základ klonování)

  • housekeeping genes = geny nezbytné pro existenci organismu

   • kódují housekeeping proteins

   • za stabilních podmínek a na optimálním médiu asi 800 genů

  • luxury genes = geny specifické pro diferencované buňky, které produkují proteiny zodpovědné za jejich specifické vlastnosti (např. hemoglobin v retikulocytech [= nezralé erytrocyty])


KONTROLA SYNTÉZY PROTEINŮ

  • regulační body:

   • genová dóze – kolik identických genů má organismus pro 1 protein

   • frekvence transkripce – kdy a jak často je gen přepisován – tato úroveň kontroly převažuje (buňka nesyntetizuje nepotřebné intermediáty)

   • sestřih + další úpravy primárního transkriptu (= pre-mRNA = hnRNA, viz ***RNA)

   • stabilita mRNA – pokud nestabilní, častá transkripce

   • frekvence translace – výběr mRNA, která bude překládána

   • regulace aktivity (stability) vzniklých proteinů


REGULACE INICIACE TRANSKRIPCE

  • nejčastější regulace

  • promotor = sekvence nukleotidů, na kterou nasedá RNA-polymeráza

   • určuje směr transkripce

   • iniciační místo (tam transkripce začíná) + sekvence cca 50 nukleotidů před (nutná pro navázání RNA-polymerázy)

   • prokaryota – RNA-polymeráza potřebuje k rozpoznání promotoru sigma-faktor (syn. sigma podjednotka): pro každý typ promotoru jiný typ sigma-faktoru) – po transkripci asi 10 nukleotidů se sigma-faktor odváže a může být znovu využit, přičemž polymeráza pokračuje v transkripci dál

 • regulační sekvence

  • vážou se na ně regulační proteiny – každá regulační sekvence rozpoznávána jedním i více regulačními proteiny

  • řídí zapínání a vypínání genu (zda gen exprimován závisí na typu buňky, okolí, stáří buňky atd.)

  • délka: 10 nukleotidů (jen zapínají na podnět 1 signálu, hl. prokaryota) až 10000 nukleotidů (odpovídají na řadu signálů, hl. eukaryota)

  • rozpoznání určité sekvence DNA regulačním proteinem: díky specifickému povrchu proteinu (DNA-vazebná doména, viz dále), kterým se pevně váže na určitý úsek DNA podle specifických rysů dvoušroubovice (dáno nukleotidovými sekvencemi); většina se váže do velkého žlábku

   • interakce protein-DNA patří mezi nejpevnější a nejspecifičtější molekulové interakce – jednotlivé kontakty slabé, ale dohromady obvykle 20 kontaktů dostatečně specifické a pevné

  • DNA-vazebné domény – stabilní konformační motivy, které se často opakují v interakci protein-DNA – nejtypičtější:

  • DNA-vazebné proteiny se často připojují na DNA v párech (dimerech, viz leucinový zip) → zdvojnásobení plochy kontaktu s DNA → zvýšení pevnosti a specifity vazby – párovat mohou i různé druhy proteinů → značné množství sekvencí může být rozpoznáno malým počtem regulačních proteinů

Prokaryota

 • 1 RNA-polymeráza schopná zahájit transkripci bez pomoci jiných proteinů

 • iniciace transkripce genů kontrolována 1 regulační sekvencí blízko promotoru

Eukaryota

 • 3 RNA-polymerázy (RNA-pol. I a III přepisují geny pro tRNA, rRNA a malé strukturní RNA; RNA-pol. II přepisuje geny kódující proteiny) vyžadující přítomnost dalších proteinů

 • regulační proteiny mohou ovlivňovat iniciaci i ze vzdálenosti několika tisíc nukleotidů od promotoru + zároveň regulace 1 promotoru více regulačními sekvencemi

 • iniciace transkripce musí probíhat na DNA sbalené do nukleosomů a v mnohem kompaktnějším chromatinu (náročnější)

REGULACE U PROKARYOT

  • například bakterie Escherichia coli – genom tvořen cirkulární molekulou DNA – kóduje asi 4000 druhů proteinů, ale v každém okamžiku syntetizována jen malá část z nich (=> reguluje expresi mnoha svých genů dle nutričního zdroje v okolním prostředí (např. lac operon – laktóza, trp operon – tryptofan atd.)

 • operon

  • geny uspořádané stejným způsobem do 1 úseku a přepisované do 1 mRNA (ta je polycistronická = z 1 mRNA se translatuje více proteinů)

   • operony existují jen u prokaryot (u eukaryot geny regulovány individuálně)

   • všechny geny v operonu řízeny 1 promotorem

  • součástí operátor = sekvence, na kterou se váže represor (regulační protein)

    • často palindromy (invertované repetice) – centrálně symetrické → represory jsou dimery

    • pokud se na represor naváže induktor, represor změní konformaci a:

     • je schopen vázat se na operátor → to brání nasednout RNA-polymeráze → transkripce neprobíhá (= trp operon)

     • není schopen vázat se na operátor → RNA-polymeráza může nasednout → transkripce probíhá (= lac operon)

   • např. tryptofanový (trp) operon – pokud tryptofan přítomen v okolí bakterie → transportován do buňky → enzymy pro jeho syntézu nejsou potřeba → operon vypnut

     • příklad: regulace tryptofanového operonu

      • vysoká hladina tryptofanu v okolí buňky: několik molekul tryptofanu (induktor) se naváže na tryptofanový represor → změna v jeho 3D struktuře → může se navázat na operátor (regulační sekvence 15 nukleotidů) → to fyzicky brání RNA-polymeráze nasednout na promotor → geny tryptofanového operonu se netranskribují (operon je vypnut)

      • nízká hladina tryptofanu v okolí buňky: tryptofanový represor neváže molekuly tryptofanu → nenasedne na operátor → RNA-polymeráza může rozpoznat promotor a nasednout → probíhá transkripce všech 5 genů tryptofanového operonu (operon je zapnut)

  • represor spouští/zastavuje syntézu biosyntetických enzymů podle koncentrace konečného produktu dráhy, kterou dané enzymy katalyzují

 • konstitutivní exprese

   • neregulovaná exprese genu

   • gen, který kóduje represor je neustále s nízkou účinností přepisován → stálá nízká hladina v buňce → umožněna rychlá odpověď (např. na zvýšení koncentrace tryptofanu)

 • represory

   • proteiny, které navázáním na DNA zastavují transkripci genů

 • aktivátory

   • proteiny, které navázáním na DNA navozují transkripci genů

   • nutné u promotorů, které jen slabě vážou RNA-polymerázu → po navázání aktivátoru (napomáhá RNA-polymeráze iniciovat transkripci) již plně funkční

   • např. aktivátorový protein CAP – naváže se na něj cAMP (cyklický adenosinmonofosfát) → CAP se naváže na DNA → RNA-polymeráza může začít transkripci

   • cAMP signalizuje vyčerpání glukosy → syntéza enzymů, které umožňují využití jiných sacharidů z okolí


REGULACE U EUKARYOT

  • RNA-polymeráza II není schopna sama začít transkripci – potřebuje obecné transkripční faktory

   • napomáhají RNA-polymeráze nasednout na promotor, oddělit oba řetězce DNA a po iniciaci transkripce ji uvolnit z promotoru, aby mohlo začít prodlužování mRNA

   • rozpoznávají všechny promotory přepisované RNA-polymerázou II (proto „obecné“)

  • cis elementy = místa v DNA × trans elementy = proteiny, které se váží na cis elementy (tedy na DNA)

Jak to celé funguje

  • nejdůležitější – rozpoznání krátké sekvence DNA (asi 25 nukleotidů před iniciačním místem transkripce) = TATA box (hl. nukleotidy adenin a thymin) – obecným transkripčním faktorem TFIID

  • TFIID (dvě velmi si podobné proteinové domény) způsobí dramatický lokální ohyb DNA → mohou nasednout ostatní transkripční faktory a RNA-polymeráza → vznikne transkripční iniciační komplex

  • tento komplex brání RNA-polymeráze v prodlužování mRNA → RNA-polymeráza se musí z komplexu uvolnit → transkripční faktor TFIIH (kináza) s pomocí ATP fosforyluje RNA-polymerázu (připojí fosfáty na dlouhý polypeptid, který z ní vyčnívá) → změna její konformace → uvolnění z iniciačního komplexu → zahájena transkripce

  • nakonec se z promotoru uvolní i transkripční faktory a jsou opět využity pro jinou iniciaci transkripce

Eukaryotní regulační proteiny

  • obecné transkripční faktory a RNA-polymeráza nestačí – nutné ještě další aktivační proteiny (pomáhají uspořádání obecných transkripčních faktorů a RNA-polymerázy do iniciačního komplexu)

  • enhancery (zesilovače) = místa v DNA, na která se vážou aktivátory → rozvolnění chromozomů × silencery (zeslabovače) = místa v DNA, na která se vážou represory → spiralizace chromozomů

  • aktivační proteiny mohou být navázány až tisíce nukleotidových párů daleko od promotoru a mohou ovlivňovat expresi genu nezávisle na tom, jestli jsou před/za genem

  • DNA mezi enhancerem a promotorem stočena do smyčky → umožněn kontakt aktivátoru a RNA-polymerázy (nebo 1 z obecných transkripčních faktorů) na promotoru

  • aktivátory usnadňují vznik transkripčního iniciačního komplexu × represory jeho vznik zpomalují/blokují

  • eukaryotní regulační proteiny se vážou na sekvence, které jsou ekvivalentní k operátorům (represory) a aktivátor-vazebným sekvencím (aktivátory) u prokaryot

Kombinační kontrola

  • regulační proteiny nejsou funkčně samostatné jednotky → tvoří komplexy regulačních proteinů (pozitivní i negativní regulační proteiny)

  • většina DNA mezi regulačními sekvencemi má pouze roli mezerníku (není rozpoznávána žádným regulačním proteinem) – různé ohyby, smyčky → i vzdálená místa mohou být ve skutečnosti velmi blízko

  • regulační proteiny + poloha jimi rozpoznávaných regulačních sekvencí vzhledem k promotoru se liší gen od genu

  • exprese různých genů může být řízena 1 regulačním proteinem

   • pokud chybí protein potřebný striktně → transkripce neproběhne

   • 1 regulační protein může mít rozhodující vliv na zapnutí/vypnutí konkrétního genu doplněním kombinace proteinů → pokud několik genů obsahuje sekvenci rozpoznávanou stejným regulačním proteinem, může ovlivnit všechny tyto geny

   • např. glukokortikoidový receptor (= regulační protein) – pokud se na něj naváže glukokortikoidový hormon → tento receptor se může navázat na regulační oblast na DNA v několika genech

  • jeden regulační protein může spustit tvorbu celého orgánu

   • např. gen eyeless nezbytný pro vývoj oka v hlavové části u drosofily

   • pokus: gen eyeless vložen do segmentu pro vývoj nohy → vzniklo oko na noze